4 Artikel 5. Gewone leden zijn zij, die den leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en aangenomen zijn volgens de in het huishoudelijk reglement genoemde bepalingen. Buitenleden kunnen zijn gewone leden niet in Amster dam of aangrenzende gemeenten woonachtig. Artikel 6. Ondersteunende leden zijn zij, die de Vereeniging met een geldelijke bijdrage steunen, volgens de in het huis houdelijk reglement genoemde bepalingen. Artikel 7. Adspirantleden zijn zij, die den leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben en aangenomen zijn volgens de in het huishoudelijk reglement genoemde bepalingen. Artikel 8. Het Vereenigingsjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni. Artikel 9. Het lidmaatschap eindigt a. door overlijden b. door vrijwillig bedanken, uiterlijk op 31 Mei, schriftelijk aan den 1ste Secretaris; c. door vervallenverklaring van het lidmaatschap op de in het huishoudelijk reglement genoemde wijze. Artikel 10. De kosten worden gedekt door eene jaarlijksche con tributie der leden, bijdragen van donateurs en toevallige baten. Artikel 11. Het bestuur bestaat uit 7 personen en wordt benoemd uit eere- en gewone leden door de algemeene vergade ring, bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. De wijze van verkiezing en aftreden wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. Het bestuur vertegenwoordigt de vereeniging zoowel in als buiten rechten.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 4