STATUTEN. Artikel 1. a. De Vereeniging draagt den naam van: Amster- damsche Football Club, en is opgericht 18 Januari 1895. J b. De Vereeniging is gevestigd te Amsterdam. c. De Vereeniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van het voetbalspel. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van wed strijden en verder door alle wettelijke geoorloofde middelen. d. De Vereeniging is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaar, te rekenen van den dag der oprichting. Artikel 2. De Vereeniging bestaat uit: a. eereleden, b. buitengewone leden, c. gewone leden, d. ondersteunende leden, e. adspirant-leden. Artikel 3. Eereleden zijn zij, die zich jegens de Vereeniging bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben en met minstens 3/i der geldig uitgebrachte stemmen door de algemeene vergadering zijn benoemd, op voorstel van het bestuur. Zij hebben geen financieele verplichtingen tegenover de Vereeniging, doch staan overigens, wat hun rechten en plichten betreft, gelijk met de gewone leden en hebben bovendien het recht, bestuursvergaderingen bij te wonen, waar zij eene adviseerende stem hebben. Artikel 4. Buitengewone leden zijn zij, die daartoe door het bestuur worden voorgesteld en volgens de in het huis houdelijk reglement genoemde bepalingen zijn aange nomen. Zij hebben geen financieele verplichtingen en geen stem ter algemeene vergadering.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 3