18 zulks noodig oordeelen. Bij benoeming wordt tevens een voorzitter aangewezen. Artikel 65. Een commissie kan ten alle tijde ontbonden worden door het lichaam dat haar benoemd heeft. HOOFDSTUK X. Oefeningen en Wedstrijden. Artikel 66. Er wordt gespeeld volgens de bepalingen van de resp. bonden Artikel 67. De oefeningen en oefenwedstrijden staan onder leiding van de elftal-commissie. Deze zorgt voor handhaving van de orde bij het spel. Zij heeft het recht een speler het verder medespelen te ontzeggen, doch is verplicht, hiervan schriftelijk mededeeling te doen aan het Bestuur, hetwelk het voorgevallene verder behandelt. Artikel 68. Nadat de verschillende elftallen geformeerd zijn, kiest ieder elftal zijn aanvoerder en plaatsvervangend aan voerder. Indien na den 3den competitie-wedstrijd van het seizoen nog geen aanvoerders zijn gekozen, heeft het Bestuur het recht daartoe over te gaan. Artikel 69. De aanvoerders zijn verplicht zorg te dragen, dat de betreffende Secretaris der Vereeniging op den dag van den wedstrijd een opgaaf ontvangt, vermeldende den uit slag van den wedstrijd, namen en voorletters der spelers, scheidsrechter en grensrechter: Eventueele boeten door de Bonden opgelegd, tengevolge van nalatigheid, komen voor rekening van den betrokken aanvoerder. Indien door een der aanvoerders protest is aangetee- kend, moet hij zich denzelfden dag in verbinding stellen met den betreffenden Secretaris der Vereeniging.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 18