15 Artikel 50. Besluiten van het Bestuur in het Officieel Orgaan ter algemeene kennis -gebracht, zijn verbindend voor alle leden tot aan de eerste Algemeene Vergadering, welke het besluit kan bekrachtigen of doen vervallen. Artikel 51. Een lid van het Bestuur kan door de meerderheid van het Bestuur geschorst worden tot aan eene binnen een maand te beleggen Algemeene Vergadering, welke de schorsing kan doen opheffen of den persoon uit zijn ambt ontzetten. Artikel 52. Indien geen der Bestuursleden tot lid der Elftal-com missie is gekozen, wijst het Bestuur één zijner leden als zoodanig aan. In dit geval wordt het aantal leden dezer commissie met één vermeerderd. HOOFDSTUK IX. Commissiën. Artikel 53. De commissiën worden onderscheiden in permanente en niet permanente. Artikel 54. De permanente commissiën aanvaarden hun taak on middellijk na hare benoeming en zijn ontbonden wanneer de volgende commissie benoemd is. De niet permanente commissiën zijn ontbonden, zoodra hare taak is volbracht. Treedt tusschentijds een lid van eene commissie af dan voorziet het Bestuur, zoo noodig, in de open gevallen plaats. Een lid eener permanente commissie kan door de meerderheid dier commissie aan het Bestuur ter schor sing worden voorgedragen Wordt tot schorsing over gegaan, dan heeft het geschorste lid het recht eene binnen een maand te beleggen Algemeene Vergadering aan te vragen, die de schorsing kan doen opheffen of bekrachtigen. Wordt niet tot schorsing overgegaan, dan kan de commissie eveneens eene binnen een maand te beleggen Algemeene Vergadering aanvragen, die beslist.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Statuten en reglementen | 1912 | | pagina 15