AmSTERDAMSCHE ioOTBALL Urn Opgericht 18 januari 1895 3 a E? S3 nT 3P Q- >CQ CO ~o -p ~u -H P O O "7 CO

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 2010 | | pagina 1