Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. 55e jaargang 4 november 1975 No 13 Redactie F. Reddering Oud Ehrenstein 4 A'dam, tel. 420053 DE KOP IS ER AF EN Dankzij de omstandigheid dat de weergoden in de afgelopen maanden bijzonder gunstig gestemd bleken te zijn, is het gehele voetbalprogramma afgewerkt. Wij hebben nu ongeveer een kwart van de te spelen wedstrijden achter de rug en hoewel het nog veel te vroeg is om een oordeel te vellen, zijn er toch langzamerhand een aantal punten naar voren gekomen, waarop wij bepaalde verwachtingen kunnen baseren. Ons eerste elftal heeft nu, terwijl ik dit schrijf, uit 8 wedstrijden 7 punten gehaald. Voor sommi gen onder ons wellicht een ietwat teleurstellend resultaat. Ik zou me wat dit betreft willen aansluiten bij de woorden van Rob Duis in de laatste Schakel, nl. "wij gaan de toekomst met een gepast optimisme tegemoet". Er hebben zich in dit jaar en ik geloof te mogen stellen, voor het eerst een vrij groot aan tal spelers bij onze Club gemeld, die rechtstreeks in de A-selectie werden opgenomen, Ongetwij feld een versterking, maar het is al zo dikwijls gebleken, elf goede voetballers betekenen nog niet, dat zij direct een homogeen elftal vormen, dat goede resultaten behaalt. Zo'n elftal moet groeien, men moet aan elkaar kunnen wennen en voorop dient te worden gesteld, dat de wil aan wezig is om zich gezamelijk in goede harmonie volledig in te zetten. Ik prijs me gelukkig u te kunnen verzekeren, dat dit laatste het geval is en gezien de zich verbeterende vorm van ons eerste elftal, heb ik alle vertrouwen in het verdere verloop van deze competitie, terwijl zelfs de nederlaag tegen Elinckwijk hier niets aan af doet. Een enkel woord in dit verband moet mij nog van het hart. U zult even als ik ongetwijfeld in de diverse bladen de onthullingen hebben gelezen betreffende betalingen aan spelers in het amateur voetbal. Het grote aantal overschrijvingen naar onze Club in dit seizoen, plaatste ons dan ook meteen op de verdachtenbank. Herhaaldelijk heb ik moeten horen, dat blijkbaar ook AFC wat dit betreft overstag zou zijn gegaan, Ik stel er dan ook prijs op hier voor een ieder te verklaren, zulks ook ter vrijwaring van onze nieuwe spelers, dat AFC geen haarbreedte afwijkt van het door ons herhaaldelijk uitgesproken standpunt inzake het amateurisme en dat dan ook onder geen beding onze spelers enig materieel voordeel genieten. Ons tweede elftal neemt op het ogenblik een gedeelde le plaats in. Een veelbelovend begin! Een handicap voor dit elftal is ongetwijfeld de noodzaak om elke wedstrijd een aantal spelers als wissels voor het eerste te moeten afstaan, waardoor aan de continuïteit veel afbreuk wordt ge daan, Een compliment aan de leider, Sal van Gelder, en de spelers voor de wijze waarop zij zich inzetten, is hier zeker op zijn plaats Het is verheugend te constateren, dat zij ook hier in de hoogst te behalen afdeling volop meedoen! Het derde elftal bevindt zich momenteel helaas in de onderste regionen. Laten wij ervan uitgaan, dat het behaalde gelijkspel jl. zondag, het begin van de opgaande lijn is. Het 4e elftal prijkt trots aan het hoofd van de ranglijst, na reeds 1 punt verloren te hebben. Alhoe wel het ook hier te vroeg is om direct hoge verwachtingen te koesteren,zouden we er bijzonder gelukkig mee zijn, als juist dit elftal kampioen zou worden en dus zou promoveren, waardoor wij de ideale aansluiting van onze eerste 4 elftallen in de K. N. V. B. zouden kunnen bereiken, deze aansluiting is daarom van belang, daar wij ervan overtuigd zijn, dat wij zelf onze spelers, te

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 1