c Van de Voorzitter Dit is de Schakel die komt hinden, De oude club aan d'oude vrinden. 5 5e Jaargang September 1975 No. 5 A.F.C.-ers, u kunt zich voorstellen dat ik met een gevoel van weemoed de pen opneem, om mijn bijdrage te leveren aan de laatste Schakel, ons zo vertrouw de clubblad, dat meer dan 50 jaar de spreekbuis van A.F.C. was. Na dit nummer komt onze Schakel niet meer uit, althans niet meer in de vorm zoals wij ons clubblad in de loop der jaren steeds mochten ontvangen. Na vele besprekingen en na lang wik ken en wegen heeft uw Bestuur besloten het wekelijkse bulletin en de Schakel te combineren. De hoofdoorzaken die tot deze beslis sing geleid hebben, zijn de steeds grotere financiële offers die wij moesten brengen, om de oude situatie te handhaven, als mede de gebleken onmogelijkheid om het wekelijkse bulletin met eigen krachten op een verantwoorde wijze te blijven ver zorgen. Bij verandering van het getij, dienen de bakens te worden verzet, en hoewel het altijd pijn doet om een lang bestaan de traditie te laten vallen, zijn we ervan overtuigd, dat de bundeling van bulletin en Schakel voordelen biedt, met betrek king tot een meer actuele communicatie in onze club. Het is mij niet mogelijk allen, die op enigerlei wijze in de loop van verschei dene generaties de Schakel tot het orgaan van A.F.C. wisten te maken, hier te be danken. Eén uitzondering wil ik echter hierop maken, en wel voor Jo Wijnand. U zult er van harte mee instemmen, dat ik de man, die gedurende nagenoeg het gehele bestaan van ons clubblad met veel toe wijding hieraan heeft medegewerkt en zijn stempel hierop heeft gedrukt, na mens geheel A.F.C. hierbij dank zeg. Niet alleen voor de voortreffelijke wijze waarop hij zijn medewerking steeds ver leende, maar meer nog voor de wijze waarop hij zijn grote belangstelling en liefde voor zijn club hierin beleed. Al schrijvende realiseer ik mij dat hoe beperkt ik het ook wil houden ik niet kan en mag nalaten Jan Meijer onze grote erkentelijkheid te betuigen voor de vele jaren dat hij voor ons met zo'n grote toewijding de Schakel heeft verzorgd. Zoals ik reeds eerder vermeldde, baar de het continueren van ons wekelijkse bulletin ons zorgen. Grè Swart, die het stencillen en de verzending van ons bulletin gedurende meer dan tien jaren, gesteund door Karei en de kinderen, op een bewonderens waardige wijze heeft verzorgd, moest helaas haar werk neerleggen. Tien jaren lang verliep deze procedure geruisloos en dan vergeet men zo gemakkelijk, hoe veel werk hiervoor wekelijks verzet moest worden. Gré, ik heb je „en petit comité" mogen bedanken voor een prestatie, die A.F.C. zo lang ten goede is gekomen. Graag wil ik dit hier herhalen en je na mens geheel A.F.C. nogmaals hartelijk dank zeggen voor jouw, zo belangrijke bijdrage. Met het opheffen van onze oude Scha kel heeft ook de hoofdredacteur, Rien Bal, te kennen gegeven, zijn functie te willen beëindigen. Rien, we hebben er volledig begrip voor, dat jouw verander de omstandigheden het niet meer moge lijk maken, je werk als redacteur voort te zetten. Hartelijk dank voor het werk, dat je de laatste jaren voor onze club hebt verricht. Ik hoop en verwacht, dat je ook in de toekomst nog de gelegenheid zult kunnen vinden, om jouw zo waarde volle bijdragen te blijven leveren. Wij prijzen ons gelukkig, dat Frank Reddering zich bereid heeft verklaard de taak van hoofdredacteur van de nieuwe combinatie op zich te nemen. Frank, ik ben ervan overtuigd, dat jij het bewijs zult leveren, dat onze beslissing met be trekking tot de samenvoeging juist was. De trouwe bezoekers van onze velden zullen bemerkt hebben, dat onze over dekte tribune in belangrijke mate is ver beterd. Weinigen van u wisten echter, dat dit het werk is van onze beide Wimmen, n.l. van Vliet en Staats, die gedurende maan den dagelijks letterlijk de handen uit de mouwen staken! In een tijd, waarin de zelfwerkzaam heid van de leden steeds minder wordt, is het hartverwarmend dat deze twee le den, die toch niet meer tot de jongsten gerekend kunnen worden, belangeloos en uitsluitend uit clubliefde er steeds mee bezig zijn om onze accommodatie te ver beteren en te verfraaien. Bedankt man nen! Ik zou jullie gaarne tot voorbeeld willen stellen voor onze jongere leden! Het bestuur heeft op voorstel van de E.C. een nieuwe onderscheiding ingesteld en wel voor de „speler van het jaar". Rob Duis vertelt hierover elders in deze Schakel. Het ligt in de bedoeling deze prijs welke voor dit jaar aan Bas Rachman werd toegekend voortaan op het jaardiner uit te reiken. Bas, hoewel ik je hier nogmaals van harte feliciteer en mij geheel aansluit bij de woorden van Rob, hoop ik hierop nader terug te komen bij het komende jaardiner.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 1