De jaarlijkse r; Uit is de Schakel die komt binder De oude club aan d'oude vrinder 5 5e Jaargang Juli 1975 De jaarlijkse algemene vergadering van A.F.C. op donderdagavond 26 juni heeft geen schokkende zaken op of over tafel gebracht. De uitvoerige agenda be vatte trouwens geen problemen, die voor opwinding zouden kunnen zorgen. De opkomst was ditmaal redelijk te noe men, maar aan de andere kant, wat heet redelijk als de achterzaal van het club huis gemakkelijk nog meer belangstel lenden plaats had kunnen bieden. Een grote vereniging als A.F.C., waarin zo veel omgaat en die zoveel facetten kent, zou toch op die ene zeer speciale avond van het verenigingsjaar een volle „bak" moeten hebben. Al was het alleen maar om op die avond door een massale aan wezigheid de werkers van A.F.C. te doen blijken, dat hun inspanningen, energie en volstrekt onontbeerlijke vrijetijdsbeste- den ten behoeve van anderen op prijs worden gesteld. De algemene vergade ring ook ditmaal voortreffelijk geleid door voorzitter Dio Hermens biedt immers de gelegenheid inzicht te verkrij gen in tal van zaken, die de club, het clubleven en de leden rechtstreeks ra ken. Een jaaroverzicht bijvoorbeeld als dat van secretaris Fred van Soomeren is een stuk geschiedschrijving, dat de moei te van het aanhoren ten volle waard is. Fred van Soomeren maakt er „iets" van en als hij zijn laatste woord heeft ge sproken, is er een diep respect gegroeid voor zijn nauwgezette arbeid en de wijze waarop hij zijn materiaal vorm en in houd heeft gegeven. Hulde! De financiële verantwoording over het verenigingsjaar 1974-'75 en de begroting voor het nieuwe seizoen de werkstuk ken van Otto van Rijn dwingen even eens bewondering af. Een man, die met zoveel zorg en bekwaamheid, het finan ciële gezicht van A.F.C. bepaalt, is voor die club zijn gewicht in goud waard. En gelukkig blijft de weegschaal voor Otto op een relatief bescheiden totaal staan. De hele financiële hap, die de penningmeester als een meesterkok heeft toebereid en vervolgens ook met stijl presenteert, is voor iedereen die belang heeft bij A.F.C. van grote betekenis. Uit de cijfers blijkt, dat het werk van de toto-lotto commissie onder leiding van Frans Haubrich een „topper" heeft op geleverd. Een schitterend resultaat, maar zeer om niet te zeggen uitermate nood zakelijk om de club financieel de injectie te geven, die eenvoudig niet gemist kan worden. De oproep van de voorzitter om dit werk te steunen door mee te spelen wordt na kennisneming van de cijfers en de verhoudingen veel meer dan een appèl. Je kunt er alleen maar over oordelen als je er zelf geweest bent, wordt wel eens beweerd, maar neemt u nu maar van mij aan dat we dit appèl van de voorzitter moeten uitdragen. Het is een „must". Cijfers zijn voor vele mensen verve lende dingen, maar zij bepalen de huis houding van een vereniging en de con tinuïteit van de club. Geld is voor AFC de bron voor veel goeds en plezierigs ten behoeve van allen, die met de club te maken hebben. Maar dat geld moet er dan ook wel zijn en het dient door een goed en betrouwbaar huisvader te worden beheerd. Zo'n financiële presentatie op de jaar vergadering leert de bezoeker voorts, dat A.F.C. in tegenstelling tot hetgeen voor al buitenstaanders plegen te verkondigen geen rijke club is. Nou ja, rijk is A.F.C. natuurlijk wel, als het gaat om het club leven en alles wat verder specifiek des A.F.C.'s is. Er zijn ook wel wat leden, die iets te missen hebben, maar de clu zelf beschikt niet over een banktegotj van substantiële omvang en Otto val Rijn heeft ook geen magazijn, waar ouc maar nochtans goed gevulde kousen het diepste geheim worden bewaar Nee, de centjes tellen bij A.F.C. geducl en het kost de grootste moeite om c, bekende eindjes aan elkaar te knope Vandaar, dat de contributie na een di cussie met algemene stemmen kon wot den verhoogd. Het is gewoon nodi; 't Is maar dat u het weet en vast wat r 1 serveert. De heren Denker en Lans stelden zie om uiteenlopende redenen niet me-t herkiesbaar voor een functie in het b s stuur (met dank voor de bewezen die, sten) en deswegen kon kandidaat rr j F. H. Reddering zonder bezwaar v: wie dan ook achter de groene taf: plaats nemen. Welkom. Het kan gei kwaad een (jonge) jurist bij de hand hebben. Het bestuurscollege zal voorl pig acht personen tellen, met optie <i een negende functionaris. U moet verder weten, dat het bullet en De Schakel naast elkaar blijven b staan. Het bulletin, dat zoveel jaren do Gré Swart is vervaardigd en verzond' ovationeel applaus voor dat we' waar zij nu mee is gestopt zal voorta; door de handen gaan van de echtgenc van Chris Schroder. Bravo! Het jaar v; de vrouw is er tenslotte niet voor nie U weet nu nagenoeg alles, maar het v< gend jaar kunt u het beste zelf naar algemene vergadering komen. Want d| kunt u er eigenlijk pas over oordele Nu hebt u het maar uit de tweede har

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 1