Vaders - Zoons VLEKAVIA Cadeaus Clubleven De nieuwjaarswens Publiciteit Voordat het treffen van de twee gi ganten (de Gouden Ballen-ploeg 1961 contra het huidige A.F.C. 1) plaats zou vinden werd de grasmat gevuld met 22 voetbalmaniakken, geheel verschillend in gewicht, vorm en jaren. Het was een vreemd schouwspel: hele kleine peutertjes, een ratjetoe van B- en C-junioren, die geheel vervuld waren met de gedachte om hun overjarige va ders met en zonder baard of sik vakkundig een pak slaag te geven. De op bloed beluste kereltjes hadden geen rekening gehouden met mentaal ge trainde „oude" mannen, die voordat zij het strijdperk betraden door hun trainer- coach in de kleedkamer waren toegespro ken. In zijn donderspeech coach Piet Ouderland was onder druk gezet door de pseudo-voorzitter Fred op straffe van ontslag gaf hij opdracht een enorme inzet te tonen. Deze inzet werd getoond, maar nog belangrijker zal wel zijn geweest dat Bert Overdiek geweldig keepte, Dick den Os zo lekker hoog sprong, de oude Rei- nier Akkerman geregeld eens zo'n klein tje vast pakte of duwde en Fred de Swarte nog vóór rust 21 maakte met een prachtige kopstoot, nadat de jeug dige junioren met twee prachtige doel punten een voorsprong hadden genomen. In de rust kregen de vaders van Piet nog een behoorlijke opkikker, werden er verschillende wissels toegepast om de zaak toch nog te kunnen redden. Jan Pieterszoon Coen sticht Bata via. Voor zijn verdiensten schenkt Holland hem "VLEK". Sinds 1550 gestookt volgens hetzelfde oude recept. Een zeer voordelige merkjenever. ANNO Direct na rust werd er gescoord door de snelle spits Henk die geregeld door de meute van kleintjes heen switchste, en de stand op 22 bracht. Achter hielden de vaders met de als rots in de branding opererende Ian Bos nia en het blok beton v. Neugarten de zaak goed dicht, tegen de toch wel snel le Paul en Reinier van de jeugd. Toch scoorde na één zo'n aanval door een misverstand, Paul 3-2. Hierna werd door onze trainer/coach snel gewisseld (Peereboom voor den Os). Na een sublieme dieptepass van Pee reboom op Jan v. Dijk nog geen 2 sec. later kwam via deze technicus de bal bij goalgetter Henk en 33 werd aangete kend. Door een vermeend buitenspelgeval werd er na een keurige pass van de jon ge Reinier door Paul gescoord 43. Weer werd er gewisseld, en wel dooi de voorzitters Fred en Anko, die zelf maar het heft in handen namen. Er ont stond lichtelijk paniek, de wissel v. d. Rijst/Blom bleek een goede, want Kees de Graaf trok de bal na een bekeken uittrap van Bert, met veel effect voor het doel waar Blom de bal met nog meer effect op het blonde hoofd van Michael deponeerde, en ongelukkiger wijs voor de A.F.C.-jeugd van diens hoofd in het doel caramboleerde. Direct daarna werd er afgefloten, de op hun wenkbrauwen lopende vaders hadden hun trainer/coach gered. In de kleedkamer hadden diverse va ders het erg moeilijk om weer op adem te komen. De stemming was echter opperbest en in de sociëteit werd nog lang nagebab- beld onder het genot van een pilsje. Een „Oude" Ons jublieum werd alleen naar bin nen gevierd, wie verwacht er dan nog cadeau's. Toch kwamen zij er. De ere leden onder aanvoering van Dick Bes- sem namen het initiatief tot een ge schenk namens de leden. Zondag 19 ja nuari tijdens de instuif na de Gouden Ballen-wedstrijd kon Dick Bessem een voorlopig bedrag van 6500,aan Dio Hermens aanbieden. Dit bedrag zal be steed worden aan verbeteringen in het clubhuis. Ook het cadeau, dat Hans Woudstra namens A.B.C., A.C.C. en A.T.C. aanbood, gaat deze richting uit. Hans overhandigde Dio Hermens name lijk een gloeilamp, daarmee het cadeau symboliserend, dat bestond uit een nieu we verlichting voor de bestuurskamer. Het derde cadeau, wat A.F.C. deze middag kreeg, reikte het hoogste. Jan de Vries, geholpen door een pupillen-elftal, bood een aluminium ladder aan, welke door terreinknecht Jaap voor onder houdswerkzaamheden gebruikt kan wor den. Dio Hermens bedankte de goede ge vers en sprak de belofte uit, dat al het aangebodene een goede bestemming zou krijgen. Iets, waaraan natuurlijk niemand zal willen twijfelen. Er is wel eens gesteld, dat ons club leven veel minder zou zijn geworden. De afgelopen maand heeft natuurlijk het tegendeel bewezen. Soms lijkt het club huis wel te klein. Neem nu donderdag 9 januari. De ach terzaal werd bezet door repeterende mu sical-sterren, rond en op de biljards enorme bedrijvigheid, veroorzaakt door de om wild strijdende V.B.C., vlak daar bij de om weer iets anders spelende bridgers. Ook de bar was goed bezet door K.L.M.-ers en getraind hebbende spelers. Vindt u dit voorbeeld niet overtuigend genoeg, dan herinneren wij u aan de mu sical. Dat het donderdag gezellig en vrij dag en zaterdag na afloop feest zou zijn, was bekend. Niet echter dat het zondag een enorm feest misschien wel het beste zou worden. A.F.C. is en blijft een gezellige ver eniging, dat is weer eens gebleken. En voetballen kunnen we ook, dat weten ze bij Rood Wit A. Laten we het zo hou den. Het is al weer een tijdje geleden, maar we zijn hem nog niet vergeten, de voor treffelijke wens, die wij ook dit jaar weer voogeschoteld kregen. Tussen alle beslommeringen van de musical door weer een enorme prestatie van Pim Adriaanz en Bob Wildeboer. Ineke Tre- bert en Arthur Reddering waren gewel dig op dreef. Enige liedjes van de mu sical werden gelanceerd en enkele nog niet zo bekende inmiddels natuurlijk wel gezichten geïntroduceerd. We vin den het ieder jaar weer vanzelfsprekend dat de zo langzamerhand tot een kleine revue uitgegroeide nieuwjaarswens aan onze hoog gespannen verwachtingen vol doet, maar het blijft iets unieks, dat een voetbalclub jaar in jaar uit een derge lijk evenement kan brengen. Ook al is een tachtig-jarig bestaan geen door de K.N.V.B. erkend jubileum, toch leverde het wel de nodige publici teit op. In de Buitenveldertse Courant ver scheen een uitgebreid artikel van de hand van Roel Ridderikhof. Piet Ouderland werd geïnterviewd door de Telegraaf. Dit interview werd omlijst door een foto met het eerste aan de tap. Voorzitter Dio Hermens werd door Jack van Gelder geïnterviewd voor de Tros-radio. Hier zorgde muziek van on ze musical voor de omlijsting. Ook an dere kranten maakten melding van jaar diner en Gouden Ballen-wedstrijd, zodat ook de buitenwereld geïnformeerd werd over ons interne jubileum. 10

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 10