DE A. F.C.-SCHAKEL De viering van ons 80-jarig bestaan A F. C. 55e Jaargang Februari 1975 Zoals U zult begrijpen is deze Schakel voor een groot deel bestemd om een te rugblik te werpen op de viering van ons 80-jarig bestaan. En terecht, want hoe wel wij een bescheiden en eenvoudige viering in het voornemen hadden, is niettemin de beleving van onze 80-jarige verjaardag uitgegroeid tot een grandioos feest! Zeer voldaan kunnen wij terugzien op een aantal festiviteiten die niet alleen tot hoogtepunten in ons clubleven gerekend mogen worden, maar even zovele mani festaties waren van de verbondenheid van onze leden, jong en oud, met A.F.C. Aangezien zoals eerder vermeld, U elders in deze Schakel verslagen van de diverse feestelijkheden zult aantreffen, moge ik mij beperken tot enkele bijzon derheden. Als trouw bezoeker van ons clubhuis zult U ongetwijfeld onze nieuwe prijzen- kast hebben opgemerkt. Het lag in de bedoeling deze fraaie aanwinst op 19 jan. j.l. officieel in gebruik te nemen en U mede te delen, dat het hier een geschenk betreft van onze op 23 nov. 1973 over leden vriend Bob Hofstee. Gaarne wil ik namens geheel A.F.C. Mevrouw Ingrid A. Hofstee-Ahola onze oprechte dank betuigen voor de loyale wijze, waarop zij heeft medegewerkt aan de tenuitvoerlegging van Bob's laatste wil. Zijn nagedachtenis zal hierdoor blij vend aan ons clubhuis verbonden zijn. Ter gelegenheid van ons 80-jarig be staan heeft het bestuur gemeend enige van onze leden voor te dragen voor een onderscheiding. Wij zijn er ons van be wust, dat zulks formeel de toestemming van de algemene ledenvergadering be hoeft, doch hebben, zoals dit reeds meer dere malen in onze geschiedenis is ge beurd, er de voorkeur aan gegeven dit te doen in de feestelijke omlijsting van ons 80ste jaardiner. Tot ere-leden werden benoemd: Arie Waayer, Jan van Dijk en Fred van So meren, terwijl het lidmaatschap van Ver dienste werd toegekend aan: Pim Adriaansz, Bob Wildeboer, Tieme ten Oosten, Cor Quint en Rob Duis. Eenieder die ook maar enigszins op de hoogte is van wat er in A.F.C. ge beurt, weet hoe groot de verdiensten zijn van deze mannen en hoeveel dank wij hun verschuldigd zijn! Het daverende applaus bij het be kendmaken van deze onderscheidingen is het beste bewijs van hoezeer de ruim 140 aanwezigen het hiermede eens wa ren. De Nobel-prijs werd met grote in stemming uitgereikt aan Frans Haubrich, die ondanks de steeds teruglopende re sultaten van de Toto en de onvoldoende belangstelling van onze leden, bleef vol houden. Toen het nieuwe systeem Toto lotto moeizaam werd ingevoerd en de verwachtingen in het begin bepaald niet hooggespannen waren, versaagde hij niet, maar zette zich met zijn mannen op nieuw volledig in, om de best mogelijke resultaten te bereiken. Gelukkig werd zijn moeite beloond. A.F.C.-ers, verleen Frans ook verder Uw enthousiaste medewerking! Bravo Frans! Het 80e jaardiner werd gekenmerkt door een voortreffelijke stemming, dank zij de kundige leiding van Ton Glas en mede door het vertolken van de A.F.C. - liedjes door de jaren heen, door Ad Gehring en Cor van Peperzeel, begeleid door een conférence van Ton. Bas Rachman vertolkte de gevoelens van de spelers op een voortreffelijke wij ze en Jo van Marle, de Voorzitter va'j de Sectie Amateur voetbal van d K.N.V.B., die onze gast was gaf blij van zijn bewondering voor hetgeen ee zuivere amateurclub in deze tijd nog o' velerlei gebied vermag te presteren. Ongetwijfeld was de uitvoering van d musical: „In blessuretijd" het hoogte, punt van de viering van ons lustrum. Elders in deze Schakel zult U kunne: lezen hoe groot onze appreciatie en be. wondering is voor hetgeen ons geduren de 5 avonden werd geboden! Ik zou mij in dit verband willen be perken tot het nogmaals betuigen va onze allerhartelijkste dank aan Pir( Adriaansz en Bob Wildeboer, voor d: vreugde die zij ons A.F.C.-ers, oud e jong, wederom hebben bereid. Ondanks het vele werk hieraan ver bonden, zagen zij er bovendien nog kam toe, onze Nieuwjaarswens, die in de loo; der jaren een hooggeschatte traditie i, geworden, op hoog niveau te presentef ren! Ook voor wat betreft de musical zo^ ik een ieder, die op en achter het toneq hun medewerking hebben willen gever, nogmaals hartelijk willen bedanken. He, applaus en de algemeen gehoorde be wondering voor het gebodene sprake boekdelen! Daisy Limburg, die alle costuums ont wierp en vervaardigde en Felix Swart die nagenoeg alle muziek schreef, ven dienen een extra woord van hulde e: dank! i| De feestelijkheden zijn behoudens hei op Pasen te houden Jeugdtournooi, waai: op ik later nog hoop terug te komeri thans voorbij. Met het oog op de be schikbare plaatsruimte stel ik er echte hoge prijs op, de volgende personen t bedanken: Jan van Dijk en zijn medewerken voor de algehele organisatie van de fee< telijkheden van dit lustrum. (vervolg pagina 7:

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1975 | | pagina 1