Van de voorzitter Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. 53e Jaargang december 1973 No. Wederom is er een jaar verstreken, een jaar waarin veel is gebeurd. Een grote voldoening voor ons allen is het feit dat ons eerste elftal op een hartveroverende wijze de uitdaging heeft aangenomen om te trachten de Hoofd klasse te bereiken. De inzet en het enthousiasme waren voorbeeldig en hebben dan ook tot re sultaat gehad dat wij een uitstekende plaats op de ranglijst innemen. Helaas zijn de weersomstandigheden van dien aard geweest, dat het verloop van de competitie in de laatste maanden werd verstoord, waardoor we aan de tweede helft van de competitie zijn begonnen, terwijl er nog enkele wedstrijden uit de eerste helft moeten worden ingehaald. Het heeft weinig zin om erover te filosoferen of dit in ons voor- of nadeel is, het is gewoon een feit. Ik ben er echter van overtuigd, dat als de huidige instelling wordt bewaard, het doel dat wij ons hebben gesteld, kan worden bereikt. Het is, voor zover mij bekend, een unicum in de geschiedenis van A.F.C., dat onze spelers op eigen verzoek een uitbreiding hebben gegeven aan hun training. Bravo mannen! Ik hoop dat jullie de sportieve beloning zult ont vangen, waarvoor jullie je thans zo vol ledig inzet. Een bijzonder compliment aan onze trainer Piet Ouderland en aan de gehele elftalcommissie, onder leiding van Rob Duys, die met hun nimmer aflatende in spanning deze goede sfeer mogelijk heb ben gemaakt. Bedankt! Veel succes! Begrijpelijkerwijze is ons tweede elftal een beetje in 't gedrang gekomen. Niet temin wettigt het vertoonde spel in de laatste wedstrijden de verwachting, dat wij in de naaste toekomst de nodige punten zullen veroveren en de kritieke plaats, welke wij nu op de ranglijst in nemen, spoedig zullen verlaten. Onze jeugd is door de slechte weers omstandigheden wel in bijzondere mate de dupe geworden. Afgekeurde velden en het afgelasten van gehele competitie- programa's heeft het voetballen nage noeg stilgelegd. Jongens, hier valt niets anders aan te doen dan te wachten op betere tijden en inmiddels zoveel moge lijk in conditie te blijven. Hoewel we in het algemeen kunnen stellen dat wij over de gehele linie een redelijk goed jaar achter de rug hebben, zijn we zeker niet zonder zorgen. Die genen die andere clubbladen of de ..K.N.V.B.-er" lezen, zullen regelmatig geconfronteerd worden met de proble men van de amateur-verenigingen om financieel de eindjes aan elkaar te kno pen. De toenemende personeels- en ma teriaalkosten, de steeds teruglopende toto-opbrengsten hebben tot gevolg, dat velen in financiële moeilijkheden gera ken. Voorop gesteld zij, dat A.F.C. een fi nancieel gezonde vereniging is, maar daarvoor hebben wij dan ook maat regelen moeten nemen, maatregelen die niet altijd op de goede manier overko men en geapprecieerd worden. Ik geef toe, dat het niet voor alle leden even gemakkelijk is om een inzicht te heb ben in onze organisatie. Uit vele ge sprekken is mij gebleken dat hieromtrent nog wel eens misverstanden bestaan. Maar A.F.C.-ers, wij vragen niet om ons voor kritiek te vrijwaren, maar als u uw kritiek uit, stelt u zich dan van tevoren op de hoogte van het hoe en waarom, anders werkt het alleen negatief. Om u in de gelegenheid te stellen op gemakkelijke wijze meer insider te wor den, zullen wij in de komende maanden, met medewerking van Rien Bal, u trach ten een beeld te geven op welke wijze ons gehele bestel wordt bestuurd. Over de intussen onstane olie-crisis moet ik aannemen dat u voldoende is geïnformeerd, ik zou haast zeggen: we horen niet anders. Het zal u dan ook duidelijk zijn, dat deze situatie weinig bijdraagt tot een verbetering van de fi nanciële positie. Integendeel! Het zal niet te voorkomen zijn, dat u zich, om de diverse voetbalvelden te bereiken, meer opofferingen en eventueel kosten zult moeten getroosten. Het zal u ook duidelijk zijn dat het voor uw Club, be halve in enkele uitzonderingsgevallen, niet mogelijk is u financieel tegemoet te komen. Maar A.F.C.-ers, we zijn ama teurs en moeten dus ook bereid zijn om voor ons A.F.C. en voor onze meest ge liefde sportbeoefening deze betrekkelijk kleine kosten te dragen. Ik verwacht van u allen, en de erva ringen in de laatste maanden wettigen deze verwachting, dat niemand hierin aanleiding zal vinden om zijn Club en zijn teamgenoten in de steek te laten. Ten slotte kan ik in het financiële vlak u voor het volgend jaar een o.i. verheugende mededeling doen. Uw Bestuur heeft met het bekende reklame-adviesbureau SELL MORE Ad vertising B.V. een contract gesloten, waardoor u, leden van A.F.C., in staat wordt gesteld onze financiële positie ge zond te houden. Binnenkort zult u allen persoonlijk per brief worden ingelicht, waarna, daar van ben ik overtuigd, op uw aller mede werking mag worden gerekend.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1973 | | pagina 1