Seven Up en oranje bitter Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. 53e Jaargang november 1973 No. 7 Op zondagavond 25 november kon na de ontmoeting A.F.C.-Elinkwijk de ba lans worden opgemaakt van de eerste negen wedstrijden van de competitie. Een gedeelde derde plaats voor A.F.C. met een score van twaalf punten uit negen. De Spartaan heeft hetzelfde to taal. Aangezien het onderaan staande O.V.V.O. twee uit acht noteerde, konden uiterst voorzichtige A.F.C.'ers ja zeker, die zijn er genoeg met een blik op de ranglijst vaststellen, dat A.F.C. tien punten van de laatste plaats was verwijderd. De wat zonniger den kende A.F.C.'ers ja zeker, die zijn er ook in voldoende mate keken met een ander oog naar het klassement en constateerden, dat het eerste elftal in de „slag voor de beste zeven" aardig mee deed. Heel aardig zelfs. Ik sluit mij graag bij die wat optimistische categorie aan. De tot nog toe door het eerste elf tal behaalde resultaten mogen best posi tief worden beoordeeld. Natuurlijk, de kwaliteit van het spel laat nog wel eens wat te wensen over. A.F.C. heeft (te) veel kansen nodig voor het scoren van een doelpunt. Een zwak punt, dat vaak extra inspanning vraagt van de midden velders en de (goede) verdediging. Maar de gang van zaken en onze positie op de ranglijst geven hoop, dat A.F.C. ook aan het einde van het moeilijke seizoen tot de bovenste helft van de rangschik king zal behoren. Indachtig het spreek woord prijzen wij de dag niet voor de avond is gevallen. Het seizoen duurt nog lang en er kan nog heel veel gebeuren. Een feit is evenwel, dat het eerste team zich een goede basis heeft verschaft. Er is over het algemeen hard gewekt en met een goede instelling gestreden. Voor de start heeft voorzitter Dio Hermens in De Schakel geschreven: „Wij willen met alle ons ten dienste staande legale middelej in de top van het Nederlandse amateurvoetbal een rol blijven spelen. Deze competitie, die uit moet monden in een selecte groep voor de hoofdklasse, is eer» litdaging voor ons allen, maar in het bijzonder voor de spelers van het eerste." Ik geloof, dat de spelers en alle an deren, die nauw bij het eindresultaat van deze competitie zijn betrokken (trainer, elftalcommissie en begeleiding) de uit daging hebben aanvaard. Nogmaals, het resultaat twaalf uit negen is bemoedigend. Het gaat er nu om de lijn vast te hou den. Misschien zullen sommigen zich nog meer inspanning(en) moeten ge troosten, maar het doel dat ons voor ogen staat, lijkt die eventuele extra ar beid alleszins de moeite waard. Kom aan boys, ons motto is Seven Up". Overigens, wat de aanmoedigingen van de toeschouwers betreft, die voor de sfeer van de match en een steun in de rug voor de spelers zo belangrijk zijn, die lijken eenvoudig nergens op. Aan moedigingen moet je namelijk kunnen horen. A.F.C.'ers schijnen zich voor luidruchtigheid rond het voetbalveld te schamen. Mag ik vaststellen, dat er dan sprake is van valse schaamte. Wij heb ben voldoende leden met een ver dra gend stemvolume. Gebruik die stem dan ook voor het goede doel: Seven Up! Van de frisdrank na de oranje-bit ter, die genuttigd kon worden na Neder- land-België. Immers, wij zijn er. Neder land behoort tot de laatste zestien van het komende toernooi om het wereld kampioenschap voetbal Dat is natuur lijk prettig voor de K.N.V.B. en voor de interlandspelers, die volgend jaar in West-Duitsland nog een aardige cent kunnen verdienen. Maar als het voetbal van Nederland-België en van vele an dere (buitenlandse) wedstrijden het voet bal van onze tijd is, ziet het er nogal somber uit voor de professionalistische tak van deze sport. Want gedekt door het excuus, dat de (financiële) belangen voor betrokken partijen enorm groot zijn en deswegen een harde tot bikkel harde strijd de logische consequentie is, worden de normen voor sportief gedrag wel zeer ver verlegd. Het springen en trappen naar een tegenstander, ook als deze al of nog volstrekt onbereikbaar is, lijken doodgewone handelingen te zijn geworden. Indien een speler een opening dreigt te maken, gaat hij onherroepelijk tegen de vlakte. In de wedstrijd Neder land-België werden herhaaldelijk spelers van achteren neergelegd en bij de meeste acties kon beslist niet meer van een sliding worden gesproken. Het voetbal is duidelijk aan het ont aarden, maar officials van alle rangen en standen kijken alleen maar naar het belang en naar het resultaat. Spelers, die het verst zijn gevorderd op de weg van destructie worden om hun karakter ge prezen. De pijn veroorzakers en de har de jongens, die pijn kunnen verdragen, worden op de schouders gehesen of door hun coaches geknuffeld. Scheidsrechters blazen op hun fluit, trekken af en toe is een gele kaart, maar doen verder niets om de toenemende verruwing te stuiten. Zondagavond 25 november liet Studio Sport via onthullende beelden, onder meer in slow motion, zien hoe het bij Utrecht-Telstar en PSV-Sparta toe ging. Er werd meedogenloos geschopt en spelers besprongen elkaar zonder enige consideratie, maar iedere boosdoener mocht van de arbiters de speeltijd vol maken. Wanneer niemand er wat aan

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1973 | | pagina 1