O Van de brug Dit is de Schakel die komt bin De oude club aan d'oude vrinden\ 53e Jaargang mei 1973 No. 3l Bij ontvangst van deze Schakel is het voetbalseizoen 1972-1973 voor A.F.C. in feite afgelopen. Behoudens enkele tournooien waaraan wij nog met een aantal elftallen zullen deelnemen, kun nen de voetbalschoenen voorlopig wor den opgeborgen en worden vervangen door die attributen waarmede de zomer sporten beoefend plegen te worden. Het is een eigenaardig seizoen ge weest. Nog nimmer zijn we voor zover ik mij kan herinneren met zo veel elftallen kanshebber geweest op een kampioenschap, zonder dat er een kampioen uitgekomen is. Toch vind ik, dat wij tevreden kunnen zijn. Ons eer ste elftal eindigde, zoals U weet, op de 4e plaats. Na een veelbelovende beginperiode heeft het de oorspronkelijke verwachtin gen niet geheel waar kunnen maken. Nadat het door een aantal nederlagen tegen de 3 koplopers nederlagen die overigens met iets meer geluk en erva ring aan onze kant ook gemakkelijk anders hadden kunnen uitlopen leek het vuur er een beetje uit en heeft het naar mijn gevoel de overige wedstrijden min of meer plichtmatig uitgespeeld. Het feit dat wij zo vroeg in het seizoen practisch veilig waren voor degradatie, heeft mogelijk ook een belangrijke rol gespeeld. Niettemin kunnen wij met tevreden heid op het achter ons liggende seizoen terugzien en gaan we met onze trainer Piet Ouderland en de elftalcommissie o.l.v. Rob Duys over enige maanden vol vertrouwen het komende seizoen te gemoet. Een seizoen, dat van groot be lang zal worden, aangezien zoals de zaken er thans nog voor staan - een plaats in de hoofdklasse zal moeten worden veroverd. Want A.F.C.-ers, laten wij hier geen twijfel over laten bestaan, wij willen met alle ons ten dienste staande legale mid delen, in de top blijven meedoen! Een bijzonder compliment aan Hein Lans en zijn mannen van het tweede, niet alleen voor het bereiken van de zo eervolle plaats, maar vooral voor de wijze waarop dit is geschied. U zult mij vergeven, dat ik niet alle elftallen apart vermeld, doch een uit zondering wil ik maken voor het vijfde elftal, dat uit een vrij hopeloos lijkende positie als een komeet naar boven schoot onder de bezielende leiding van Nol Kuikens! Nol, een persoonlijk woord aan jou. Je moest na enige wedstrijden door een blijvend letsel jouw voetbalcarrière, waar je zoveel voor over had, opgeven. Ik bewonder je geest kracht om na deze teleurstelling met zoveel enthousiasme deze taak op je te nemen en ik hoop dat het bereikte re sultaat jou enige bevrediging heeft kun nen geven. Well done! Ook met onze jeugd hebben wij alle redenen om tevreden te zijn. We prijzen ons gelukkig gesteund te worden door een uitstekende jeugdcommissie, onder leiding van Fred Denker, die geholpen door zijn medeleden en vele elftallei ders, het veelomvattende en tijdroven de werk met kunde en liefde voor onze jeugd verricht. Het spijt me dat ik door verplichtingen elders niet de avond heb kunnen bijwonen, welke je al deze me dewerkers hebt aangeboden. Bedankt Fred, voor dit initiatief, dat allerwege bijzonder is gewaardeerd! De resultaten van onze A-l, hoe ver-] dienstelijk ook, hadden beter kunnen zijn, als niet gedurende het seizoen her-] haaldelijk spelers werden onttrokken on in de hoogste K.N.V.B.-elftallen te len. Uiteraard had dit ook zijn invloed op de overige elftallen. Hoewel e.e.a. voor trainer Gé van Dijk en zijn junioren teleurstellend moet] zijn geweest, is het voor onze club ver-[ heugend dat een aantal van deze jongej ren reeds nu in staat is op verdienste-l lijke wijze een plaats in te nemen tot in| onze hoogste elftallen. Bedankt Gé, voor je loyale medewer-| king! Bij de B-junioren treffen wij onze eerste kampioen van dit jaar aan! Har-| telijk gefeliciteerd B-5, onder leiding van de Heer Bouter en onder aanvoer-| derschap van Felix Rottenberg! De volgende kampioen zal ongetwij-| feld de C-6 worden, die tot nu toe nog geen enkel punt verspeeld heeft; er nog enkele andere gegadigden, maar ik loop liever niet op de feiten vooruit. Verheugend is dat de opkomst var zowel de geselecteerde, als de niet-gese-| lecteerde jeugd bij de training bijzonder goed is! Het is jammer dat Rob Brou-| wer het trainerschap het volgend sei-l zoen niet zal continueren. Bedankt Rot^l voor de diensten die je A.F.C. hebt be-| Een extra pluim nog aan onze B~1 die een bijzonder goed seizoen hebben gehad en slechts op het nippertje in dd zware afdeling waarin ze zijn ingedeeld! het kampioenschap hebben gemist. De[ wijze waarop jullie hebben gespeeld! houdt een belofte in voor de toekomst!

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1973 | | pagina 1