-SCHAKEL o D Geen reden om jaloers te zijn Onwrikbaar? JZ A F. C.$ 1895 1973 Dit is de Schakel die komt binden. De oude club aan d'oude vrinden. •1. i~.- 53e Jaargang maart 1973 No. 2 Er lijkt weinig of geen reden voor het amateurvoetbal in Nederland jaloers te zijn op het betaalde voetbal. Immers, de hele of halve proforganisaties (met of zonder subsidie van overheid en/of be drijfsleven jstikken bij wijze van spreken in de problemen. Om zo maar eens een greep te doen: de verhouding werkgever werknemer, de slecht gevulde kas, de schuldenlast, gebrek aan spanning in de competitie, vermindering van het aantal toeschouwers, een wurgend transfersy steem, veroudering van accommodaties. De reeks is zeker niet compleet, maar toch lang genoeg om bestuurders van amateurclubs met een glimlach te doen vaststellen, dat hun hobby in het alge meen minder hoofdbrekens en meer vreugde oplevert. De ruime, goed ge outilleerde en moderne clubhuizen op de sportcomplexen zijn trouwens duide lijke bewijzen, dat het amateurvoetbal leeft en voor zeer velen sportief en so ciaal van grote betekenis is in het leven. Het amateurvoetbal trekt nog altijd een groot aantal kijkers naar de velden. Organisaties in de betaalde sector, die het argument hanteren dat zij een rol vervullen in de passieve recreatie ont spanning voor toeschouwers moeten het vaak met heel wat minder publiek doen. Het zou wel eens goed zijn te weten, hoe de verhouding op een wille keurige zondagmiddag over het geheel genomen ligt. Vermoedelijk is er heel wat meer belangstelling bij de amateurs, die ieder op eigen wijze een rol in de zo genaamde passieve recreatie vervullen. Het amateurvoetbal is de bron van alle voetbal, hoe onvolmaakt dit technisch en tactisch of anderszins ook moge zijn. Maar het gedraaf en getrap van de vol strekt onderontwikkelden op voetbalge- bied is net zo belangrijk als het gedartel en gekrioel van mini- en wat oudere jeugd. Er wordt vrijwel zeker ook meer ge lachen bij de amateurs in elk geval is de sfeer meer ontspannen dan in de nogal zorgelijke betaalde sector. Kortom, voor wie leiding geven in voetbal op welk niveau dan ook - een hobby is, vindt bij de amateurs een werkterrein met meer pluspunten dan bij de profes sionele broeders. Natuurlijk, ook de amateurs hebben hun problemen van gevarieerde aard. Ieder afzonderlijk en collectief. De door het bestuur van de sectie amateurs aan gekondigde invoering van hoofdklassen is zo'n vraagstuk van algemene aard. In vorige afleveringen van De Schakel is daar al uitvoerig op gewezen en het laatste woord is er zeker niet over ge zegd. Voor elke club is ook promotie of het gevaar van degradatie van groot be lang. AFC is dit seizoen redelijk door de competittie gekomen, al zal het seizoen 1972/'73 zeker niet onuitwisbaar in de herinnering blijven. Het lijkt geenszins te vroeg om er nu al op te wijzen, dat van AFC het volgende seizoen meer moet worden gevraagd dan een rol in de wat kleurloze middenmoot. Het uitgangspunt dient altijd te blijven meespelen op het hoogste niveau. Nu is dat nog de eerste klasse. Straks misschien de hoofdklasse, indien de plannen daarvoor worden door gezet. Wij zijn nagenoeg aan het einde van een seizoen, maar voetbal is ook voor amateurs een continubedrijf. In elk geval geldt dat voor de regeerders van AFC, die ver vooruit zullen moeten blik ken om de club in alle opzichten op het gewenste niveau te handhaven. R. B. Het betaalde voetbal is voorlopig van het plan Huijbregts - een gewijzigd competitiesysteem met indeling in twee groepen en een kleine nacompetitie aan de top om de kampioen aan te wijzen verlost. Het plan, dat op een buitenge wone algemene vergadering zoveel be roering verwekte en emoties los maakte (Jaap van Praag liep boos weg) is in de ijskast gezet. Misschien wordt het er nooit meer uitgehaald en dat zou waar schijnlijk ook het beste zijn. De amateurs kijken voorshands nog tegen hun competitieveranderingen aan, want op zaterdag 24 maart heeft voor zitter Jo van Marie van de sectie ama teurs voor de VARA-microfoon in een geheel aan het amateurvoetbal gewijd programma gezegd: „Het besluit om in het seizoen 1974/'75 drie hoofdklassen in te stellen is onwrikbaar". Maar wat is onwrikbaar in onze voetbalwereld?

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1973 | | pagina 1