V/an de redakteur m m Dit is de Schakel die komt hinden, De oude club aan d'oude vrinden. Redakteur: W. Adriaansz. Vechtstraat 1 75Amsterdam, tel. 4263 04 Administrateur: Chr. Schroder. Johan Jongkindstraat 91. Amsterdam, tel. 15 27 51 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer. Kanaalstraat 132, Amsterdam, tel. 18 0710 48e Jaargang november 1968 No. 4 Schakel Een bekende hypothese zegt, dat ach ter iedere ingezonden brief aan een dag-, week-, maandblad of omroepzuil de me ning van zoveel duizend lezers, luiste raars of kijkers schuil gaat en dat daar om de .ingezonden stukkenschrijvers' van zoveel belang zijn voor publiciteitsmedia, die met al die meningen wel degelijk re kening houden om tot een voor het te bedienen publiek aanvaardbare presenta tie te komen. Als dat waar is, dan biedt de ingeko men post uw recente Schakel-redakteur maar weinig houvast. Per Schakel heeft hij immers één ingezonden brief ontvan gen, waaruit hij nauwelijks de konklusie durft te trekken, dat de daarin vervatte meningen representatief zijn voor 1300 al dan niet belangstellende lezers. Niettemin is het interessant enige op merkingen uit de vier ontvangen brieven n.a.v. de laatste vier Schakels aan u voor te leggen. Eenmaal trof hem de opmerking, dat voor het maandelijks periodiek im mer worstelend met de aktualiteit thans blijkbaar de juiste formule is ge vonden. Daarvan kijkt uw redakteur dan over op. Immers, het enige doel, dat hij bewust nastreefde is het vol krijgen van 8 pagina's, een te magere basis om van een formule te spreken. Hooguit heeft hij zich laten leiden door het motto rechts boven aan deze pagina, waaraan hij wellicht iets meer inhoud heeft wil len geven. Een andere brief van dezelfde in zender werpt de vraag op, of het niet jammer is, dat wij ons .practisch niet met de voetbalpolitiek bemoeien'. Waar bij wordt gewezen op het gevaar van ,te introvert worden'. In alle ernst wil uw redakteur daar over denken. Sterker nog, hij heeft daar eerder reeds zijn gedachten over laten gaan. Maar niettemin gemeend zelf niet tot stellingname te moeten overgaan, ener zijds omdat hij veronderstelt dat onze huidige lezersschare het niet als een ge mis voelt, anderzijds omdat hij zichzelf daartoe niet bevoegd acht, of om in termen van deze tijd te spreken niet voldoende geëngageerd is. Niettemin ruimt hij graag plaatsruim te in voor hen, die menen, dat het tot de ambiance van onze AFC behoort me de te denken over problemen en verhou dingen in onze vaderlandse voetbalwe reld, die ongetwijfeld een kritische kant tekening onzerzijds kunnen velen. Be langstellend wacht hij af. Mexico De Spelen 1968 zijn voorbij. It 's all over now! Daarover hebben u en ik wel stof tot praten gehad en experts hebben voorlopig nog genoeg over om de dis- kussie voort te zetten. Nieuwsmedia heb ben reeds alles gezegd over de zin der spelen in de toekomst, de medische be geleiding, de amateuristische geest en an dere aspekten. Over één zaak zijn wij eenzijdig voorgelicht naar mijn be scheiden mening. En dat is over de scheidsrechterlijke leiding bij de Olympi sche voetbalfinale tussen Hongarije en Bulgarije. Algemeen achtte men zijn lei ding inkompetent door 3 spelers van het veld weg te zenden voor vergrijpen, die doorgaans niet meer worden bestraft. Topscheidsrechters zijn ook sportmen sen, die door eerzucht gedreven de lange weg omhoog hebben willen en kunnen afleggen. En eenmaal aan de top staande daar evenals de topsporters zelf terecht zo lang mogelijk willen blijven. De finale scheidsrechter in Mexico moet echter hebben geweten, dat zijn rijk uit zou zijn, nadat hij het eenvoudig niet pikte, dat uit protest na overtredingen ballen werden weggetrapt en zelfs in zijn gezicht werden gesmeten. Met het heen zenden van 3 spelers zond hij waar schijnlijk zich zelf weg uit de grote are na's, vermoedelijk voorgoed. Maar hij heeft naar de mening van uw redakteur een daad gesteld, die een appèl aan het sportieve geweten mag worden genoemd. Er blijkt weinig bewondering voor te zijn geweest. Voor zijn moed heeft uw Schakelredakteur echter bepaald wèl waardering! W. Adriaansz

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 1