-SCHAKEL V/an de redacteur 1895 No. 2 Dtt is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. Rerlakteur: W. Adriaansz, Vechtstraat 1 751. Amsterdam, tel. 42 63 04 Administrateur: O. J. v.d. Heul, Hobbemakade 1 15 3, Amsterdam, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer. Kanaalstraat 132. Amsterdam, tel. 18 0710 48e Jaargang september 1968 Voetbal Wanneer deze Schakel onder uw be reik is gekomen is het amateurvoetbal seizoen alweer een volle maand aan de gang. Op het moment, dat deze regels aan u worden gericht, zijn de resultaten van onze hoogste zondagteams nog niet zo overdonderend. Het eerste elftal lijkt zich geheel hersteld te hebben van de niet al te beste start en staat nu alweer in lanceerpositie. De reserve KNVB- teams hebben in het algemeen nog te weinig punten vergaard, maar verontrus tend is de situatie bepaald nog niet te noemen. De zaterdagteams in de landelijke bond uitkomend gaan bepaald beter. Vooral het eerste is blijkbaar na de de gradatie van het vorige seizoen in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. De lagere teams strijden zaterdag en zondag met wisselend sukses. Verheu gend is het, dat de jeugd in het alge meen goed voor de dag lijkt te komen. Zomer exit Met de entree in het voetbalseizoen hebben wij stilzwijgend afscheid genomen van de zomer en daarmede van onze zo- meraktiviteiten cricket en honkbal. De eerste teams van ACC en ABC zijn beiden in de veilige middenmoot van hun (hoogste) afdeling geëindigd. Meer niet. Van ACC 1 en ABC 1 toch wellicht prestaties, die voor verbetering vatbaar waren. Ronduit teleurstellend mag de degra datie van zowel het tweede van ACC als van ABC worden genoemd. Ten aanzien van ABC gonst het mo menteel van fusie-geruchten met de honkbalafdeling van Ajax. Hier zij slechts opgemerkt, dat het woord fusie in ons Goed Genoeg-bestel niet op zijn plaats kan zijn. Commissies Uw redakteur wil dit seizoen niet de captains der elftallen aan het woord la ten. In het algemeen gesproken namen zij te weinig in de Schakel het woord. In plaats daarvan ligt het in de bedoe ling, dat per Schakel één commissie wordt uitgenodigd het woord tot u te richten. Als eerste commissie ditmaal de A-commissie, die bij penne van Rob Duis een hartekreet laat horen na de eerste wedstrijdzondag. Inmiddels welis waar verouderd nieuws zult u zeggen, maar het is niettemin interessant een eerste impressie te toetsen aan practische weken daarna. Vandaar. Bij deze mag ik de jeugdcommissie al vast uitnodigen voor de oktober-Schakel een speels overzicht in te zenden. Schakel Dagbladen hebben vandaag de dag al veel moeite het nieuws strikt op de voet te volgen. Moeilijker is dat voor de weekbladen. Voor maandperiodieken is het wel haast een onmogelijkheid. Zo ook uiteraard voor uw AFC-Schakel. Nieuwsvoorziening op korte termijn wordt dan ook terecht per wekelijks bul letin gepleegd. Bovendien behoort uw Schakel krachtens het begeleidend motto te zijn de Schakel die komt binden de oude club aan d'oude vrinden. En daar wil uw verse redakteur de nadruk op gaan leggen. Naast oude bekenden als de Pickles en Charlie zult u dan ook dit maal voor het eerst aantreffen een ru briekje AFC-familieberichten, samenge vat onder het kopje AF-Cedilles. Uw redakteur kan niet alles persoonlijk ver nemen. Voor voer van die rubriek houdt hij zich dan ook warm aanbevolen. Een nieuwe medewerker vonden wij in Kees Gehring, die een alleszins leesbare impressie inzond over het Twentse Ros- toernooi. Juist zulke bijdragen worden door de redakteur op prijs gesteld. Za ken, die AFC ten nauwste raken, maar die niettemin niet in brede kring bekend heid genieten, behoren in de Schakel te recht te komen. Verschijning Tenslotte ligt het in de bedoeling van uw redakteur voortaan de Schakel per de derde vrijdag van iedere maand te la ten uitkomen. Hetgeen betekent, dat de inzending van kopie 14 dagen daarvoor uiterlijk noodzakelijk is. Op medewerking van velen hoopt hij daarbij. Uw maandblad is de spiegel van uw club. En in een spiegel kijkt u toch bij voorkeur eerst even naar u zelf. W. ADRIAANSZ

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 1