icdi 1 ik heb trek.. Üi! Van (kleine) Adje De geheimen van het liefhebben HOF VAN HOLLAND BequnstiGinq van onze aöveRteeRöeus, houöt öe schakel in stanö Op alle vragen moeten wij een vol mondig ja laten horen zodat slechts nog één conclusie voor de hand ligt: Voor een ton spant men zich op AFC niet in Al is het voor de leut of voor het gewin. Waag thans Uw kans! Hoofdprijs thans 500.000, Laat U registreren bij de toto-com missie, want spelen doet geen pijn. De nieuwe regels luiden als volgt: 1. reeds geregistreerden deelnemers kaarten blijven geldig tot over 5 jaar; 2. nieuwe aanmelding (volgens bijge sloten kaart) kost thans 0,50 i.p.v. 1,50 als voorheen. Opbrengst voor de vereniging 0,25 per kaart. 3. thans Uw prijzen, te weten: le prijs 13 goede uitslagen 2e prijs 12 goede uitslagen 3e prijs 11 goede uitslagen extra prijs: eerste 8 goede uitslagen; 4. beschikbaar aan prijzen 45% van het inleggeld i.p.v. 33% als voor heen; 5. toto-formulier gaat 12 kolommen be vatten i.p.v. 8; 6. inleg per kolom 45 cent i.p.v. 30 cent; 7. opbrengst voor de vereniging wordt verhoogd van 6.6 naar 7.5 cent per kolom. Indien U nog niet bent ingeschreven vul dan de hierbij gevoegde kaart in en lever hem in aan de Sociëteit of bij een onzer toto-adressen. Helpt mee de nieuwe toto tot een suc ces te maken en AFC een groot bedrag in de klubkas te doen vloeien. Wij besluiten met de hoop uit te spre ken dat de eerste 5 ton zijn schreden naar AFC mag richten. AFC TOTO-COMMISSIE. Hoewel zijn vader de jaren blijkbaar trotseert is het opmerkelijk hoe snel (kleine) Adje evolueert. Nog weinige jaren geleden slechts was hij de veel belovende openbare kleuter, die thans alweer doorgaat naar de vierde klasse. Niet, dat dat het voorportaal van de afdeling Amsterdam betekent, maar voor een goed regerend vader, die vooruit ziet, voldoende om zich nu reeds te be zinnen op juiste begeleiding tijdens aan komend puberschap en daaraan gepaard gaand maatschappelijk verzet, meestal weer samengaand met verzet tegen (ver standig) ouderschap. Voorbij is evenwel de tijd, dat ie was „om op te vreten". En aanstaand is ver moedelijk de tijd, dat de heimelijke ge dachte mij wellicht mag besluipen van „had ik het maar gedaan". Maar van Adje (thans 9) hier nu uiter aard (nog) geen woord ten kwade. Voor twee onderwerpen begint Adje inmiddels gerichte belangstelling te krij gen. In de eerste plaats blijkt hij een aangeboren smaakgevoel te hebben ten aanzien van vrouwelijke charme, een eigenschap, die mij met gepaste trots vervuld. Wel menigmaal wees hij mij met kennis van zaken op aanstormend jong blond, waarbij zijn toelichting wei nig ruimte voor correctie liet. Daarnaast ontwikkelt hij een toene mende interesse voor balspelen, waarbij het cricketspel momenteel zijn voorkeur geniet. Mogelijk is daarbij sprake van seizoenbeïnvloeding. Recent trok hij reeds naar de stumps en bracht daarbij een nuttige 3 in de boeken. Ongelukki gerwijze ging hij evenwel run-out, omdat hij enige honkbal-impressie nog niet geheel had afgelegd. Zo verzuimde hij enige malen achtereen het bat mee te dragen tijdens het runnen, hetgeen hij evenwel steeds halverwege (koppie-kop- pie) als een verzuim onderkende, zodat hij alsnog tot terugkeer en ophalen be sloot. Het is hem, als gezegd, noodlottig geworden. Ook op onze recente vacantiereis bleek hij duidelijk geïnteresseerd in het de Italiaanse keuken Imp. gebr. plieger heerlen, amsterdam openbaar aan de weg beoefende „jeu de boule", hetgeen ons op veel vertraging kwam te staan, want hij had tenslotte recht op volledige explicatie. Aan mijn eerste toelichting had hij na enig te recht wantrouwen in mijn stofbeheersing tenslotte nog juist voldoende; niette min zal ik om sterker te staan in de toekomst eens geducht het oor te luiste ren leggen bij vriend Willem Staats. Toch vond ik zijn belangstelling voor het loden ballenspel niet geheel onbe grijpelijk. Loodzware zaken dienen met vlijt en ernst ter hand genomen te worden. Blijkbaar toch een aardje naar zijn vaartje AD ONDERDELAT. Als alle geschreven woorden over het onderwerp amateurisme/betaald voetbal aan elkaar gelijmd konden worden kwam je waarschijnlijk een paar keer de aard bol rond. Er zijn nu eenmaal van die bodemloze onderwerpen en elke redactie van elk zichzelf respecterend clubblad kan er alleen maar verheugd over zijn. Er is altijd wel weer iemand, die het afgekloven been opneemt om er iets zinnigs of onzinnigs over te zeggen. Doorhalen wat niet verlangd wordt. En we zitten temidden van de komkommers. Als de bal niet meer rolt moet je je een beetje behelpen. Van onze kant. de amateurkant, zijn er veel harde woorden over het betaalde voetbal gevallen. Vooral in het begin. KOM EENS KIJKEN IN BODEGA REMBRANDTSPLEIN 5 ZAAL BESCHIKBAAR VOOR RECEPTIES, PARTIJEN, ENZ. DIR. PIM BAKKER Vert. J.G DE VRIES, WETERINGSCHANS 59 AMSTERDAM. TEL. 235041

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 7