Van Cs Aug.Uilkema <- Aug. Uilkema BLOEMEN van baerlestraat 39 'n horloge van Klasse poolt Allen mee, het is voor A.p.c A.F.C. heeft die problemen al weer een aantal jaren achter de rug. H.B.S. zit er nog midden in. De kraaien echter kennende zal een grotere inzet om het gestelde doel te bereiken het antwoord zijn. De Wildhoef zal er dan ook bepaald wel komen. Zaterdag Ook het zaterdagvoetbal, waarmee Uw berichtgever de laatste jaren wat nader kennis maakte, heeft zijn eigen aardigheden. Twee memorabele voor vallen uit het afgelopen seizoen willen wij U alsnog niet onthouden. A.F.C. speelde een van haar (moei lijke) wedstrijden, waarin de inzet fel was, hetgeen tot arbitrale interventie leidde. Eén tegenspeler en één A.F.C.'er voor vermaan bij de referee, die de dis cussianten het zwijgen oplegde door uit te roepen: „Jij houdt je bek (tot de tegenspeler) en U ook mijnheer (tot de A.F.C.'er)! In een andere wedstrijd (van het twee de) bereikte de tegenpartij een gemak kelijke 6-0 voorsprong tot 1 minuut voor tijd. Ook de spil der tegenstanders wilde nog wel een goal aan de productie van zijn club bijdragen en waagde zich op de A.F.C.-helft. Onmiddellijk daarop A.F.C.-uitval en stand 6-1. De bebaarde spil begaf zich hoofdschuddend naar zijn bal-uit-het-net-rapende keeper, sloeg hem ontmoedigd op de schouder en voegde hem toe: „Kan ik je dan ook geen ogenblik alleen laten?" Nobel Ook ABC kent haar jaardiner, met als hoogtepunt de toekenning van de Nobelprijs voor de meest verdienstelijke in het afgelopen verenigingsjaar. Dit maal gedeelde eer bij de honkballers. Kees Boer Jr en Wilko Geesink waren de gelukkigen. Een gelukwens in ook De Schakel lijkt ons terecht! Pseudo Om nog even bij onze honkbalvrien den te blijven: het A.B.C.-Honk, maan delijks epigoon van onze eigen Schakel, houdt er van stelling te nemen en schuwt de discussie niet; ook niet wanneer gangbare meningen moeten worden ver dedigd dan wel met verve bestreden dienen te worden. Correct is het, dat het wederwoord van welke kant dan ook in het Honk volledig aan zijn trekken komt. Zo is er in het laatste nummer van het Honk aandacht besteed aan een ar tikel in het clubblad van H(onkbal-) C(lub) T.I.W., waarin critiek wordt ge oefend op een bijdrage van „Anony mus", die in het Honk de H.C.T.I.W.- voorzitter verwijten had gemaakt over diens optreden in de laatste gehouden al gemene vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Honkbalbond. Namens de H.C.T.I.W. nu schrijft de heer R. Kollaard, dat hij het niet terecht vindt de A.B.C.-kritiek onder schuilnaam aan getroffen te hebben. Het laatste weer woord is aan „Anonymus" zelf, die tot slot laat aantekenen: „Het ligt er maar aan waaraan men de voorkeur geeft. Fatsoenlijk schrijven onder schuilnaam of onfatsoenlijk schrijven (zie kreten als: slappelingen en lafaards) onder eigen naam." Met voorbijgaan aan de conflictstof blijft over de vraag of schrijven onder schuilnaam oirbaar is en zo ja wanneer. Uw berichtgever, zelf niet geheel on bekend met de vlucht in de anonimiteit, is het ditmaal toch niet eens met het verweer van „Anonymus" en daarmede met waarschijnlijk de opvatting van de redactie van het A.B.C.-Honk. Zijns inziens dient stellingname nim mer onder pseudoniem plaats te vinden. Alleen het open vizier is in de (penne-) strijd aanvaardbaar. Onder pseudoniem kan alleen dan worden geschreven, in dien iedere principiële stellingname ach terwege blijft en slechts in relativerende zin uiting wordt gegeven aan gedachten, waarvan veilig kan worden aangenomen, dat daarmede algemene gevoelens wor den vertolkt. En wie dat anders ziet, mag het zeg gen. Met naamvermelding, dat wel. Deventer Hoe moeilijk oude clubs het vaak heb ben om in het competitie-gevecht over eind te blijven, blijkt ons weer uit „Het U.D.-Kanon", waarin de degradatie van U.D. I naar de vierde klasse met woor den van teleurstelling wordt gememo reerd. Niettemin stelt de redactie vast, dat „dit nummer 4 pagina's méér telt dan het gebruikelijke aantal, dit als ge volg van een overmaat aan copie". Men zit in Deventer blijkbaar niet bij de pakken neer en put tevens troost uit het kampioenschap van de junioren A-I. Reguliersbreestraat 59 - Amsterdam-C. Hopelijk ligt daar de basis voor de terugkeer van U.D. naar hogere regio nen. Galli Sr. Deze rubriek openden wij ditmaal met de houwelycks-aankondiging van de jonge Galli. Wij besluiten haar met een goed bericht van de oude Galli. A.F.C.-nestor/erelid I. H. Galavazi is weliswaar ernstig ziek geweest, maar heeft zich al weer mede door enorme wilskracht op verbluffende wijze her steld. Uw berichtgever, argeloos getuige van het doktersbezoek aan zijn patiënt, hoorde de arts tenminste opmerken, dat hij zich afvroeg wat hij eigenlijk te zoe ken had bij zo'n patiënt. Het antwoord werd spoedig gegeven toen arts en patiënt zich gezamenlijk aan een goede maaltijd zetten Voor zover nodig wensen wij de heer I. H. Galavazi nog verder herstel toe. Met zo'n instelling zal dat ongetwijfeld wel lukken! W.A. TELEFOON 720140 Als 't ccn goed horloge moet zijn, waar U jarenlang van op aan kunt, maak dan Uw keus bij sinds 1900 Reguliersbreestraat 39 - Amsterdam

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 4