c Aan de brug (ongelijk) 1895 No. 11 Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. .jAj» .'_ii-jijï£>-iY:\ii:iu Waarnemend redakteur W. Adriaansz. Vechtstraat 1 75Amsterdam, tel. 426304 Administrateur: O.J. v.d. Heul. Hobbemakade 115^. Amsterdam-z, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Job. Meijer, Kanaalstraat 132. Telefoon 180710, Amsterdam-w. 47e Jaargang juni/juli 1968 Zomer Als het goed is beleven U en ik om streeks deze dagen de korte periode, die in dit klamme land wordt aange duid als de zomer. Jaarlijks zien wij daar met spanning naar uit, omdat nooit te zeggen valt hoelang hij zal duren en evenmin in welke weken de natuur hem zal invoegen. In het algemeen slechts kan gezegd worden, dat de zomer indien die al thans in het programma wordt opgeno men terecht komt in de maanden tussen twee opvolgende (amateur-)voet- balseizoenen, uitzonderingen uiteraard daar gelaten. Meestal willen wij in de zomer onze slopende werkzaamheden staken om met vacantie te gaan. Kenners pikken daar inderdaad precies de zomerse dagen voor uit. Dat zijn geniale lieden, die weinig in tal zijn. Als de winnaars van de voet balpool. Zelfs sloeg ik dit jaar volko men de plank mis. Hardlopers zijn dood- lopers, zei mijn (lieve) moeder nog, maar ik wilde niet horen en ging in mei reeds naar het lieve, milde Zuiden van Frankrijk. Maar Frankrijk was niet lief. want het staakte en vervoerde geen benzine meer. En iedere kilometer duwen is na tuurlijk vervelend. Bovendien was Frankrijk niet mild, want het goot er bij voortduring op een wijze, zoals het op Goed Genoeg nog nooit gegoten heeft. Eén zaak kon nog iets van mijn stem ming redden en dat was de Europa Cup finale op woensdag 29 mei j.l., waarvoor een kroegtelevisie uitkomst zou moeten brengen. De kroeg was er, maar ook de Franse televisie liet het afweten. Redacteur Toen ben ik maar naar huis gegaan. Op mijn balconnetje aan de achterkant thuis was het droog. Bij de achterstallige post bleek een brief van Schakel-redac teur Hans de Bie. De eerste regel van zijn mare wil ik U niet onthouden. „Ik stel het bijzonder op prijs, dat jij bereid bent tijdens mijn vacantie (twee de helft van juni) de redactie van de A.F.C.-Schakel te voeren." Goed, ik wist dan wel van niets, maar het idee, dat mijn a priori gestelde bereidheid onver biddelijk tot waardering zou leiden, deed mij dan ook niet aarzelen. Temeer, daar de volgende dag Jo Wijnand mij schreef, dat hij „vernomen had", dat ik de eerstkomende Schakel zou verzorgen. De eerste bijdrage was daarmede in ieder geval binnen. Voetbal Van het voetbalfront valt, althans wat A.F.C. betreft, weinig of niets te be richten. De velden zijn opnieuw bewerkt en verbeterd. Regen en zon moeten de rest doen. In plaats van A.F.C. speelt nu dan stadgenoot D.C.G. om de ama teur landstitel en bepaald niet zonder succes. Op het moment, dat Uw vervan gende redacteur deze regel aan het pa pier toevertrouwt staan de gecombineer- den sterk in hun hoge streven. Zusters Onze zusters, vereend in A.B.C. en A.C.C. (dit jaar thuis bij H.I.C. in Am stelveen) zitten nu midden in de compe- titiestrijd. Na een zwak begin heeft A.B.C. zich, naar het zich laat aanzien, volledig hersteld door de dubbele zege op het Bussumse H.C.A.W., waarmede het meteen weer reikt naar het midden van de ranglijst. Ook A.C.C. begon niet geheel over tuigend, maar staat nu toch wel in de kopgroep en verdient na de spectaculaire zege op V.R.A. weer de volle aandacht, die het van de pers danook royaal ver kreeg. Brug Ongemerkt ben ik op de toer van brugwachter Henk Kappelhoff terecht gekomen. Opener „Van de brug" is evenwel zijn onvervreemdbaar eigendom. Op zijn plaats ditmaal dan ook mijn lekepraat, die mij het moeilijke gevoel geeft, dat een slecht atleet ongetwijfeld zal hebben als hij noodgedwongen zijn kunsten moet vertonen in een turnzaal. Aan een brug met ongelijke leggers bij voorbeeld. Vandaar, dat ik daar nu afval W. ADRIAANSZ.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 1