V/an de brug te*. KEUKEN Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. Rerlaktie: H. de Bie, Camera Obscuralaan 2 16. Amstelveen, tel. 0 2964-18278 Administrateur: O.J. v.d. Heul. Hohbemakade 1 1 5 3. Amsterdam-z. tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer. Kanaalstraat 132. Telefoon 180710, Amsterdam w. 47e .laargang mei 1968 No. 10 Een goed teken Onmiddellijk na afloop van de laat- ste competitiewed- I strijd tegen Hille- gom, die heel ver diend met 2-0 werd gewonnen bij zo merse temperatuur (het had ook 6-0 kunnen zijn) be sloten de spelers van het eerste bij el kaar te komen om de oorzaken te bespre ken van de in vergelijking met verle den jaar minder goede resultaten van het afgelopen seizoen. Daar is openhar tig gesproken en werd ook niet verzuimd de hand in eigen boezem te steken. Het is hier niet de plaats om hierop verder in te gaan, maar als symptoom is het zeer hoopgevend, dat dit initiatief van de spe lers zélf is uitgegaan. Zoals het ook moed geeft, dat na een inzinking in wel ke periode uit vier wedstrijden één punt werd behaald, de laatste twee wedstrij den weer drie punten opleverden. Er is dus nu reeds een begin gemaakt om het volgend seizoen beter voor de dag te ko men. Dat zal nodig zijn ook, want met het sterke OVVO en Stormvogels als nieuwe gezichten, belooft de strijd in het seizoen 1968/'69 zeer spannend te wor den. En aangezien wij kort daarna ons 75-jarig bestaan vieren, behoort dat ju bileum te worden bekroond door een kampioenschap. Maar voorlopig eerst een welkome zo merrust. Die is niet weggelegd voor de kampioenen, die welgemoed aan een vol ledige competitie beginnen en dus tot in juli zullen voetballen. Ieder zijn plezier, maar het is mij een raadsel hoe een ama teur hiertoe kan besluiten. Vóórdien heb ben wij DCG gehuldigd voor het alles zins verdiende kampioenschap. De AFC- delegatie was minstens 20 man sterk en wij hebben onze vrienden uit Ookmeer op het hart gebonden West I nóg beter te vertegenwoordigen dan wij dat verle den jaar hebben gedaan. Een eresaluut aan Middelburg, dat er voor de derde maal in successie in slaagde kampioen te worden. Hoewel dit ditmaal minder over tuigend geschiedde dan vorige keren, blijft het een unieke prestatie. Toekomst van ons voetbal Ik geloof dat het tijd wordt de spelre gels drastisch te veranderen, want het ac cent wordt de laatste jaren te veel gelegd op de verdediging en heel dikwijls met succes. Maar als kijkspel waardeloos. Mij dunkt dat elke sport waarin bijna uitslui tend verdedigen tot succes kan leiden ten slotte ten dode is opgeschreven. Sport be hoort te zijn aanval. Waarom neemt men niet eens een proef met afschaffing van de buitenspelregel? Er zullen wel vreem de uitslagen komen, maar de sport is be ter gediend met een 6-5 uitslag dan met 1-0 of 0-0. En als er dan toch moet wor den veranderd, laat men dan meteen be palen, dat de scheidsrechter bij overtre dingen in het strafschopgebied de keus heeft uit twee beslissingen. Bij zware overtredingen en bij die waarin een ze ker doelpunt op ongeoorloofde wijze voorkomen wordt een penalty; bij lichte re een zelfde trap, maar dan vanaf de 16-meter lijn. Ook zware inbreuk op de spelregels buiten het strafschopgebied waaronder eveneens te verstaan het op zettelijk maken van hands zouden be straft kunnen worden met een 16-meter trap waarbij zich niemand mag be vinden tussen degene die de trap neemt en de doelverdediger, zoals nu dus al leen bij een strafschop. Chris Oolders 75 jaar Onze goede beste vriend Chris Oolders is na een kleine inzinking weer opge knapt en heeft gelukkig opgewekt zijn 75ste verjaardag mogen vieren. Zijn vele AFC-vrienden hebben hem die dag niet vergeten. Beste Chris, met vrouw, kinde ren en kleinkinderen nog vele goede ja ren. HENK KAPPELHOFF febr, plle(*r heerlM, smstardam

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 1