Redactioneel Relaas Dit is de Schakel die komt binden, De oude club aan d'oude vrinden. Rerlaktie: H. de Bie, Camera Obscuralaan 2 I 6. Amstelveen, tel. 0 2964-18278 Administrateur: O.J. v.d. Heul. HobbemaLade J 1 5 3. Amsterdam-z. tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer. Kanaalstraat 132. Telefoon 180710. Amsterdam w. 47e Jaargang februari 1968 No. 7 Verjonging Er wordt de laatste tijd veel gesproken over de wens naar verjonging. Een ver schijnsel dat zich voordoet ten aanzien van leidinggevende functies in politieke partijen, culturele clubs en in sportver enigingen. Een verschijnsel dat natuurlijk voor- en tegenstanders heeft en waarbij, zoals bij bijna iedere meningsuiting, de extreme opvattingen direct de kop op steken. Zo zijn er voorstanders van ver verjonging die zonder meer stellen dat „al die ouwe rotten maar eens moeten ophoepelen" en zo zijn er tegenstanders van verjonging die botweg beweren dat „die blauwbekjes nog niets kunnen pres teren". Beide opvattingen vind ik niet juist en ik vind zelfs dat zij die één van deze beide verregaande meningen zijn toegedaan, blijk geven geheel niet ge schikt zijn om ergens maar leiding aan te geven. Gelukkig bestaat er een tussen weg, volgens welke de vergrijsde vereni gingsleiders de jongeren in de gelegen heid stellen hun leidinggevende plaatsen geleidelijk te gaan bezetten en volgens welke de jeugdige verenigingsleden zich hiertoe bereid tonen maar daarbij nog weten te profiteren van de waardevolle adviezen van hun mentors. Deze han delwijze is de meest ideale en de meest gezonde, maar nog niet de meest gebrui kelijke. Helaas wordt nog wel eens in breuk gemaakt op deze gezonde gedrags regels. Wens van jongeren In AFC worden wij deze dagen met een vorm van verjonging geconfronteerd. Niet in permanente leidinggevende func ties, maar in een tijdelijk gezaghebbend orgaan: de leiding van het carnavalsfeest. Enkele weken geleden werd door één van de leden van de pers- en propagan- dacommissie bij de allereerste voorberei dingen van het carnavalsfeest de wens naar voren gebracht dat de leiding van dit jaarlijkse feest dit jaar door jongeren zou moeten worden gevoerd. Deze wens was een gevolg van „het oor te luisteren leggen" gedurende lange tijd bij de jeug dige leden van de drie verenigingen. De geopperde wens vond weerklank bij de PPC-commissie die niet alleen uit jon geren bestaat. Oudere commissie leden als de heren van Nek, van Rijn en van Peperzeel, die wel wat verrast werden, waren vrijwel onmiddellijk voor de „wens der jongeren" te vinden. Waarbij de gedachte van „laat de jongeren het nu maar eens doen als ze zo graag wil len" een rol speelde. Duidelijk werd door de voorstellers van de verjonging gesteld dat hun wens niet voortkwam uit onte vredenheid over de gang van zaken op het carnavalsfeest van het vorig jaar. Zeer zeker niet, het feest klonk verleden jaar als een klok en is werkelijk gran dioos te noemen. Prins Carnaval (Willem van der Marei) en zijn Raad van Vijf (de heren Kappelhoff, Bessem, van Nek, Brusse en Steensma) hebben zich toen voortreffelijk van hun taak gekweten. De wens naar verjonging is dus beslist geen afkeuring van het carnavalsbeleid van het vorige jaar. Het gaat echter er gens anders om. De jongeren willen op dit carnavalsfeest dat jongeren een rol van betekenis spelen, dat jongeren deze avond de dienst uitmaken, dat jongeren ook eens kunnen laten zien waartoe zij in staat zijn. Waarbij ook nog een rol van betekenis speelt het gevoel van „jon gens onder elkaar". Wanneer de leiding van het carnaval berust bij ouderen, en dan nog de meest prominente ouderen, dan ontstaat bij de jongeren het gevoel van „we mogen ook nog meedoen". Nu kunnen de oudere leden in onze drie verenigingen zich afvragen hoe zij zich dan wel moeten voelen op het carna valsfeest. Het antwoord hierop kan kort zijn: aanpassen en meedoen. Bij feest vieren is het gemakkelijker voor ouderen om zich bij de jongeren aan te passen dan andersom. Het resultaat van de verzoeken aan de zes kandidaten voor de carnavalsleiding nam bij de oudere leden van de PPC hui verigheid. die er mogelijk nog bestond ten aanzien van de verjonging, geheel weg. Het enthousiasme waarmee prins Carnaval Rob Dukker, en Raad van Vijf leden Jan van Dijk (AFC), Henk van Teunenbroek (Stichting), Hans Dukker (ACC), Hugo Walker (ABC) en Nico Le- loux (Sociëteit) aan het verzoek van de PPC voldeden en zich onmiddellijk met veel enthousiasme op hun nieuwe taak wierpen was zeer verheugend. Ik zou mij ook niet kunnen voorstellen dat iemand van de carnavalsleiders van het vorig jaar enige gramschap zou koesteren over het feit dat zij hebben plaats moeten ma ken. Zij moeten verheugd zijn dat de jongeren actief willen zijn. Maar dat zijn ze ook, daarvan ben ik stellig overtuigd. HANS DE BIE - i II far - - wHwg fjéTjr

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 1