Van Cs Aug.Uilkema Matei Miftideta 7 9 V/oetbal in Engeland BLOEMEN 'n horloge van Klasse ook voor Uw PARTIES, RECEPTIES, Tel. 72 04 64 LUNCHES en BeQunstiGinq van onze aöveRteeRöeRS, houöt öe schakel in stanö VAN BAERLESTRAAT 39 TELEFOON 72 0140 Als 't een goed horloge moet zijn, waar U jarenlang van op aan kunt, maak dan Uw keus bij Reguliersbreestraat 39 Amsterdam sinds 1900 met name Aalsmeer, Diemen en Amstel veen, in een grote publieke belangstelling kunnen verheugen. Tenslotte komt enige achtergrondin formatie bij het 6e elftal altijd van PAS Allereerst de beste wensen aan mijn medestrijders van ons zwaar beproefde 7e en waarbij mijn vurigste wens is dit seizoen voor degradatie gespaard te blij ven. De dreiging hiervan hangt ons nog steeds boven de hoofden, ook na onze laatste wedstrijd in het oude jaar. Deze keer was Amstel 2, op dat moment kop loper, onze gastheer. De ons voor deze gelegenheid toebedachte versterkingen mochten ons slechts weinig baten, dat tevens tekenend is voor de enorm kleine verschillen tussen sommige elftallen, de feiten hebben het hier weer eens overdui delijk bewezen, en toont tevens aan in wat voor een in verhouding zware afde ling wordt gestreden. Tegen het sterke Amstel heeft bij ons lang de hoop op een gunstig resultaat geleefd. Na een vlugge 01 achterstand een wisselend scoreverloop waarbij een 33 ruststand, mede door 2 doelpunten van onze fel aanvallende halfspelers. (Voorhoede, waar was u?>. Ook in de 2e helft bleven de uitzichten op een goed resultaat lang gehandhaafd, zelfs namen wij een 43 voorsprong, maar Amstel ging steeds meer druk op ons doel uit oefenen, waarbij wij, de sterke wind en Amstel als tegenstander hadden. De achterhoede werd voor steeds zwaar dere problemen gesteld, (te weinig hulp van de overige spelers), en uiteindelijk werden wij door 2 ongelukkige momen ten naar een 54 nederlaag gespeeld. Ontstellend jammer, maar ook deze uit slag en het door sommigen van ons ver toonde spel wettigt toch de hoop op ver betering van de ,rode lantaarn' situatie, vooral als wij bedenken dat de nederla gen tegen de no's 1, 2 en 3 slechts 45, 12 en 13 waren en no. 4 door ons met 32 werd verslagen. MARCEL KOSTER Over het negende valt tot dusver (nog) niet veel positiefs te vertellen. Vijf pun ten uit negen wedstrijden is geen best resultaat en dit betekent dan ook, dat dit elftal in de onderste helft van de ranglijst verblijft. Wat op papier een redelijk elftal is, blijkt in het veld in de meeste gevallen toch niet tegen de andere ploegen opge wassen te zijn. Uit de eerste twee wed strijden worden 3 punten behaald, maar daarna was het resultaat steeds negatief. Daarbij komt nog, dat de nederlagen flink uitvielen, met gevolg dat het aan tal doelpunten tégen, groot is. Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit, dat dit elftal bij zonder zwaar is ingedeeld. De mooie overwinning op AS VA 3 (51) gaf wel weer enige hoop, maar dat was van korte duur door de 52 nederlaag op 17 december tegen Swift 4. Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken, was dit tevens tot dusver de laatste wedstrijd van ons negende. LEOPOLD KOPPERS Buitenlands competitievoetbal interes seert de Nederlander niet zo bijster veel. Hij kent de namen van bekende topploe- gen uit Spanje, Italië, Duitsland en Frankrijk, omdat deze van tijd tot tijd op de beeldbuis verschijnen in hun strijd om de diverse Europa- en andere cups. Hij weet misschien, dat Partizan uit Yoego-Slavië komt en Vasas uit Honga rije, maar vraag hem niet, hoe in de diverse landen de competitiestand is, welke ploegen eikaars concurrenten zijn, kortom, hoe per land de krachtverhou ding ligt. Dit gebrek aan belangstelling is even wel nauwelijks euvel te duiden. De 6 miljoen deskundigen hebben hun handen al vol genoeg aan het Nederlandse wel en wee. Bovendien sporen de publici teitsmedia hem weinig of niet aan, zich te verdiepen, in de kansen van laten wij zeggen Nantes tegen St. Etienne, in Frankrijk misschien een topper in de or de van grootte van Ajax-Fijenoord. Slechts bij de gratie van een afgelast Ne derlands programma verschijnen er wat uitslagen en standen uit het buitenland op de sportpagina's. Een uitzondering bestaat echter voor het Engelse voetbal, dat immer tot de verbeelding heeft gesproken, hetgeen het tot in lengte van dagen zal blijven doen. Het waarom ligt voor de hand. Engeland is de bakermat van de voetbalsport. Tientallen jaren dicteerde het de rest van de wereld, hoe een bal moest rollen en men behoeft niet zo erg lang met een Engelsman te praten, om te bevinden, dat het dat nog steeds pretendeert. Veel heb ben de leerlingen in het verleden van de oude meester geleerd, zoveel zelfs, dat vele leerlingen nu zelf meester zijn ge worden. Maar op een facet van het spel heeft Engeland het patent behouden. En het is mijns inziens juist dat facet, dat het Engelse voetbal zijn populariteit zo wel in eigen land als daarbuiten doet behouden. Voetbal in Engeland is meer dan in andere landen een kijkspel geble ven, dat de toeschouwers 90 minuten in haar ban houdt. Het is spectaculair. Er wordt gespeeld met een geweldige inzet. Het gaat er soms erg hard toe, maar dat accepteren de spelers van elkaar, zolang de overtredingen niet grof worden. Men zou verwachten, dat door dat harde spel veel gefloten zal worden voor overtre dingen, maar niets is minder waar. En gelse arbiters verstaan beter dan wie ook de kunst, de voordeelregel te hanteren. Als het even mogelijk is laten zij door- VAN BREESTRAAT 3 (bij Concertgebouw) DINERS

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 7