Mixed Pickles Enige richtlijnen 6 pooLt aLLen mee, het is voor a.f.c. ©e night - bar van zuid Achillesstraat 91 (vervolg) Symen Wit t Het is net een tragische coïncidentie dat even nadat ik het „In memoriam" van Herman Lugard beeindigde een ander doodsbericht binnenkwam van iemand die een grote rol in de clubblad-journalistiek heeft gespeeld, n.l. van onze eigen Symen Wit. Zijn naam zal alleen de oudste generatie aanspreken want sinds hij buiten ging wonen kwam hij zelden meer. Een en kele keer bij de A.R.O.L., bij een „grote" wedstrijd of bij de Zilveren Ploeg, maar daarmee bleef het. Maar voor de oud ste generatie is wijlen onze clubridder S. L. Wit maar wie kende hem als zodanig? het was „tout court" Symen let terlijk onvergetelijk. Want deze feestgrage, zeer geestige levenskunstenaar had „personality" en heeft in de periode 1912- plm. 1928 een grote rol gespeeld. Als verdienstelijk back in ons roemruchte tweede van die tijd, als „gangmaker" bij ieder feestje, als onmisbaar kameraad bij de bottertochten en dat is toch wel zijn gróte verdienste voor A.F.C. geweest als de man die de A.F.C. Schakel een „eigen gezicht" gaf. Wat jammer toch dat zoveel mensen in een heel ander beroep terecht komen dan waarvoor zij eigenlijk geschapen zijn. Symen had het in de journalistiek heel ver kunnen brengen: hij had een uiterst soepele stijl van schrijven zowel proza als poëzie. Zijn jaarlijkse Odyssee op onze bottertocht onder de schuilnaam „Seagull" was iedere keer een voltref fer van humor en jolijt. Hij is drie jaar Schakel-redacteur geweest en dat lijkt niet veel, maar in die drie jaar heeft hij ons piepjonge blad, dat nauwelijks een jaar bestond toen hij de redactionele leiding kreeg opgebouwd tot een der meest originele clubbladen in Nederland. A.F.C. is good old Symen veel dank verschuldigd. J. W. Wie na een kwart eeuw voetbalvlijt aan zijn memoires meent toe te zijn, mag hopen, dat publieke dorst naar de ,know how' zal leiden tot menigvuldige vraag stelling van de aankomende generatie. Vergeefs echter, naaf mij is gebleken. Wie evenwel na een bijkans levens lange studie van het alfabet meent dat thans nagenoeg te beheersen en daarop blijmoedig de opdracht aanvaardt een AFC- nieuwjaarswens te baren, weet na gedane arbeid, dat de vraag naar hoe en waarom hem menigvuldiger is voorge legd. Gezien in het licht van sportieve ken nis van zaken op zichzelf uiteraard een weinig bemoedigende ervaring. Niettemin op verzoek dan, ten gerieve van komende schrijvers onder u, hier enige richtlijnen voor het samenstellen van toekomstige AFC-nieuwjaarswensen. Het principe van de opbouw der drama tische spanning is in wezen niet moeilijk, zoals in aanleg alle dingen eenvoudig zijn. U begint uw script met het zoge heten .binnenkomertje', de blijmoedige verkenning van de situatie. Hierop volgt automatisch het .losmakertje', waarin uw publiek al volledig betrokken moet zijn. Nauw merkbaar laat u nu de ,meene- mer' los, die evenwel onder geen voor waarde nog mag ontaarden in de .dijen kletser', hetgeen bij gebrek aan ervaring helaas nog al eens voorkomt. Laat u zich te vroeg gaan en wie overkomt dat wel eens niet in dit leven? dan is het gevaar groot, dat uw .wegwezer' voor tijdig de mist in gaat. En juist in dat laatste deel moet u zich eerst onbekom merd kunnen uitleven, zonder te verval len in het .uitsmijterswerk' dat meer in het bruiloften- en partijenwerk van nut kan zijn. Niet echter in uw AFC naar u meent. Want u kent uw club en u kent uw vrienden. Ten minste, dat dacht u dan. Want na de pressentatie van uw werkje kan niet temin blijken dat: de jongeren uw toon wat te passé vinden; de oudere garde u nogal modern en zelfs wat te gewaagd vindt; de fijnproevers van het lachwerk iets meer harrekidé en relderelderel in de refreinen wensen; de gevoeligen voor het traanwerk juist bijzondere waardering hebben voor het wegzakkende wambuis van uw Thomasvaer ten tijde van de ernst; - de ontvankelijken onder u een aan zienlijk deel van de tekst missen door de aanblik van uw lieftallige Pieternel, die ten rechte overi gens de aandacht voor uw werk afleidt. Kortom, dan kan u blijken, dat AFC is als een vrouw: boeiend, maar ook vaak volstrekt onpeilbaar. En u zult zich alle richtlijnen ten spijt onmiddellijk bezinnen op de vol gende wijze van benaderen. Want lady AFC zal blijven wat zij was: een uitdaging AD ONDERDELAT Op een tijd dat ik mij onder andere klimatologische omstandigheden normali ter met het 6e bezig houd, heb ik mij nog eens omgedraaid in mijn behaaglijk warme bed en mij de vele successen, die dit team in het afgelopen jaar behaalde nog eens voor de geest gehaald, daarbij wegdoezelend in de vele magnifieke wed strijden, die dit elftal op zijn naam heeft staan. Laat ik, voor de ingewijden ten overvloede, met een kort overzicht vol staan; tenslotte is Chris Schroder er ook nog en kunt u van mij wat meer achter grondinformatie verwachten. Tot op he den heeft ons elftal zich tien maal op technisch en tactisch verantwoorde wij ze over de groene velden voortbewogen, waarbij wij af en toe een steekje lieten vallen om de vergelijking met de beste breister op te houden. Desalniettemin behoren wij toch tot de grote drie van deze afdeling. Aan deze niet te onder schatten prestatie is dan ook een wel overwogen competitie-taktiek voorafge- gaan. We zouden ons aanvankelijk in de middenmoot nestelen om daarna lang zaam maar zeker op te rukken naar de top. Onze opzet slaagde volkomen. De eerste wedstrijd lieten wij op eigen terrein tegen Rood-Wit A met 34 lo pen, met het voordeel dat wij in de daar opvolgende wedstrijd onderschat werden en zegevierend terug keerden (32). Om het gemiddelde van 1 te handhaven werd tweemaal, resp. tegen St. Martinus en Ahrends, gelijkgespeeld (66 en 33). Onnodig te vermelden hoe wij onze voor hoede hebben moeten intomen om on heil te voorkomen. Daarna stootten wij door naar het leidende duo, Rood-Wit A en St. Martinus, vit overwinningen op DVAV 5—0, ASV Arsenal 2—0, AGS/ Olympus 43 en APGS 21. Om enerzijds de opmars iets af te rem men, anderszijds Rood-Wit A een rug gesteun te geven voor de strijd tegen St. Martinus, lieten wij hen de punten (3 0), zonder ook maar iets af te doen aan onze pretentie, getuige onze laatste mon sterzege op ODOS (62). Dientengevol ge was de stand tijdens de jaarwisseling aan de kop van de ranglijst: 1. St. Mar tinus 9—14; 2. AFC 10—14; 3. Rood Wit A 913. Moge ik beëindigen met de wens, dat dit overzicht onze aanhang heeft doen groeien, zodat wij ons ook in de nog resterende verre uitwedstrijden, In de ACHILLES - BAR - BODEGA staat U nooit buitenspel Open 8-2 uur Vrijdag en J. v. Bennekom Zaterdag 8-3 uur 6

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1968 | | pagina 6