Van cle brug No. 5 (Dit is de Schakel, die komt binden, ©e oude club aan d' oude vrinden. 36e Jaargang Redacteur: J.Tj. Steensma, 2e v.d. Helststraat 50. Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul. Gerrit v.d. Veenstraat 118. tel. 714194 Typografie: Drukkerij Jok. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710, Amsterdam W. December 1957 Gelukkig kan de laatste Schakel van 1957 in opge wekte toon won den begonnen. Want er is iets ten goede veranderd in onze mooie club. Er is weer een geest van voortvarend heid gekomen, spe lers en officials hebben weer_ ver trouwen gekregen in A.F.C. èn in zichzelf. Dat is vooral voor de spelers belangrijk. Het doet ze volhouden tot de laatste minuut daartoe in staat gesteld door een behoorlijke lichamelijke con ditie, gevolg van trouw trainings- bezoek waardoor een verkre gen voorsprong kan worden be houden of een achterstand toch nog in een mooie overwinning kan worden omgezet. En laat ons nu niet te hard van stapel lopen. Verleden jaar ging alles met minstens evenveel en waarschijnlijk meer in spanning dan thans even beroerd. Het enige doel kon zijn degradatie van de K.N.V.B.-elftallen te voor komen. Dat is op het nippertje ge lukt. Nu nemen de eerste elftallen goede tot zeer goede plaatsen op de ranglijst in; het vierde wist zich nog niet te herstellen. Maar met de versterkingen die dit elftal nog kan krijgen, moet het mogelijk zijn de laatste plaats te ontlopen. Het twee de elftal doet een goede gooi naar het kampioenschap en we rekenen er wel een beetje op dat leider Jaap van Nek en zijn jongens daarin zul len slagen. Maar dan zullen de tan den op elkaar gezet moeten worden. Bovenaan komen is niet zo moeilijk als er te blijven. En het eerste? 9 punten uit de laatste 5 wedstrijden, w.o. Spartaan en H.F.C., is een prachtig resultaat. Maar om kam pioen te worden moet constant goed gespeeld worden! Daarom zeg ik met La Rochefoucauld: „ne désirer que ce qu'on a" (even nakijken, Nico!) Inderdaad, laten we tevreden zijn met wat we hebben. Maar intussen, jongens van één, twee, drie en vier, veel succes, ook de spelers van vijf, zes en zeven wens ik vele zeges. De nieuwe overdekte. Hierover kan ik helaas geen opti mistische geluiden laten horen. De tekening (klinkt eenvoudig, in wer kelijkheid is het een pak van een decimeter dikte!) ligt thans ter goedkeuring bij Bouw- en Woning toezicht en hiermede zijn enige we ken gemoeid. Maar vervelender is, dat wij voor deze bouw van een kleine tribune ook de Rijksgoedkeu ring blijken nodig te hebben. Waar de heren zich in een z.g. vrij land al niet mee bemoeien! Nu is het con tingent voor 1957 vol, zodat wij in elk geval tot 1958 moeten wachten. Gelukkig is het al decemberHet ziet er dan ook in het gunstigste ge val naar uit, dat wrj nog minstens enkele maanden geduld zullen moe ten hebben, hetgeen mij vooral spijt voor onze op leeftijd zijnde leden. Receptie Hauber. Heel veel A.F.C.'ers waren aanwe zig op de huldigingsavond van de heren Jolink en Hauber, die tot ere lid van de Afd. Amsterdam van de K.N.V.B. zijn benoemd. Twee man nen die ontzaglijk veel voor het Am sterdamse voetbal hebben gedaan. Wij zijn er trots op, dat Gerard Hau ber A.F.C.'er is, en wat voor een! Wij weten ook, dat het Gerard goed heeft gedaan zoveel clubgenoten die avond om zich heen te zien. Is het nog nodig te zeggen, dat de avond zeer goed slaagde? George Wijnand. Deze week werden wij opgeschrikt door het ernstig ongeluk dat George Wijnand is overkomen. Gelukkig lui den de berichten nu wat geruststel lender; George gaat gelukkig weer flink vooruit. George, ik hoop dat als deze Scha kel uitkomt, je deze regels zelf zult kunnen lezen. We leven mee met jou, met je jonge gezin en met je ouders. Van ganser harte spoedige beterschap. Jaarwisseling. Daar ik („tot mijn spijt" mag ik van m'n vrouw niet zeggen) niet op de Nieuwjaarsreceptie in het clubhuis aanwezig kan zijn, wil ik besluiten met alle A.F.C.'ers en hun verwanten een prettige jaarwisse ling en al het goede voor 1958 toe te wensen. Moge ook in 1958 de op- gaande lijn die we in onze vereni ging constateren, voortzetting vin- den. Het ga U en A.F.C. goed! HENK KAPPELHOFF.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 1