Van j. h. esseR On dit et dotjes Pool BLOEMEN VAN BAERLESTRAAT 39, TEL, 720140 COMMISSIONNAIR IN EFFECTEN hecenqRacht 92 poeLt aLLen mee, het is voor a.p.c. droevig- de natte optimist, en in een flash-back identificeer je zijn komst overeenkomstig je eigen gang. „Moet je koffie „Graag, denk je dat wij dit seizoen nog spelen?" „Ja, als het droog wordt." „Denk je dat het nog droog wordt?" „Nee Als op een teken worden boven alle kranen geheel opengedraaid, blijkbaar om je woorden kracht bij te zetten. De mensheid moet ernstig gezondigd hebben. Je mijmert weer. Als we de ark boven op de dijk bou wen, hebben we niets met een te waterlating te maken. „Ik ga maar weerik ben toch nat, bedankt voor de koffie En dan van alle dieren maar weer twee, behalve de meeuwen „Saluut jongen, sterktelaten we hopen dat de regenboog ook nog zijn plicht kent." „Je ijlt......", de deur slaat toe. „Domme optimistals Noach er niet was geweest, hadden we al dat moois niet kunnen beleven KAKIE. De Gemiddelden. A Is belangrijste datje eerst de ge- -*-*■ middelden. We weten, wat er op het spel staat. Wij mogen dus vol staan met 'n commentaarloos standje af te drukken. Het derde 2 Zatten 1.67 Het eerste 1.33 Het vijfde 1. Het zesde Het zevende Het vierde 0.00 Ziekenboeg. Ook A.F.C. heeft natuurlijk in al haar geledingen te lijden van de A.- griep, evenals van andere ziekten. Voor wat betreft het mannelijke ge deelte onzer familie spreken wij de hoop uit, dat alle zieken weer gauw in ons midden zullen zijn. Alle zieke dames, wensen wij beterschap en alle herstelde dames wensen wij geluk. In wie kunnen wij deze beter begroeten dan in de persoon van de charmante gade van de captain van het eerste elftal, Gerda. D.W.S. Dezer dagen bestond Door Wils kracht Sterk vijftig jaar. Uit de dag bladen hebben wij iets van de ge schiedenis van de Spaarndammer- buurters kunnen vernemen. Voor ve len onzer was het lezen dezer arti kelen niet nodig, daar tot voor kort tussen onze verenigingen een zeer nauw contact bestond. De namen van „De Woeste Stekel" en „Tante Corrie" op de Spaarndam- merdijk zullen oudere A.F.C.-ers een glimlach om de lippen toveren. Onze veteranen voetbalden graag tegen de D.W.S.-ers. Het stak ons dan ook even toen voorzitter Jansen in zijn antwoord op Henk Kappelhoffs felicitatie-speech de vergissing maakte als zou A.F.C. de jaarlijkse veteranenwedstrijden heb ben laten vallen. Kwaad. In zijn artikel gewaagt voorzitter Kappelhoff van een zeker enthou siasme, dat in ons, A.F.C.-ers is ge varen, en hij wijst daarbij op het onheil, dat ons heeft getroffen. Ik moge even inhaken met te wij zen op de prestaties van T.O.G., Hercules en Purmersteyn. Deze drie clubs werden enkele jaren geleden op nogal eigenaardige wijze in de derde klasse amateurs gehandhaafd. Ze heb ben zich daarover bijzonder kwaad gemaakt en wat geschiedde? Binnen drie jaar zijn ze alle drie op de toen reeds opgeëiste plaats. Wie maakt ons kwaad De brand Pesten. Wie, zoals wij, wel eens door onze Schakeljaargangen bladert zal wor den getroffen door de toon van goed moedige spot, die menig artikel ken merkt. Dit kennen wij niet zo meer, bang als wij zijn voor de lange tenen. Het zij mij toegestaan een klein spotternijtje er tegen aan te gooien en op wie kan ik beter mikken dan op Henne Boskamp, die zich, apro pos, onlangs met de handschoen ver loofde. Wie zal willen beweren, dat Henne des zondagsmiddags een smetteloze verschijning is? Het rode voetbal- En de stroom rijst al meer en meer." De inzetten komen boven de twee ton. De te winnen prijzen stijgen naar verhouding. Leden en donateurs (voor zover daar toe gerechtigd) speelt mee. U steunt en Uw leven kan iets ge makkelijker worden. (Zodra de K.N.V.B. de in schrijving van donateurs weer openstelt, brengen wij U op de hoogte) shirt bengelt hem meestentijds uit de broek. En toch kan in A.F.C. niemand beter dan hij weten, dat „kleren de man maken." Gerrit ter Horst. Voor de tweede maal, en nu voor goed richt Gerrit de steven naar Nieuw-Zeeland. Vooropgesteld zij, dat we Gerrit alle succes toewensen, maar we stellen vast, dat zijn vertrek voor A.F.C. verlies betekent. Ik geloof niet, dat onze vereniging iemand aan te wijzen valt, die zijn sport op een zo consiëntieuze manier beoefende. Gerrit deed alles om zijn lichame lijke conditie op peil te houden. Nu speelt hij zondag a.s. tegen Swift (op het Olympiaplein) zijn afscheidswed- strijd. Vele A.F.C.-ers zullen onge twijfeld de gelegenheid benutten af scheid van hem te nemen. Intussen wensen wij Gerrit en zijn vrouw veel voorspoed. Those wedding bells. Jaap Wille is getrouwd met Mary van der Wakken en tegelijk moet ik tot mijn spijt berichten, dat Jaap van wege zijn staat van medicus, niet meer die aandacht aan A.F.C. kan beste den, die hij wel zou willen. Dat is spijtig, want ook Jaap kon den we zeer goed gebruiken. Intussen heeft hij zijn sporen toch wel ver diend. Hij heeft in ieder geval de vol doening gesmaakt in het eerste elftal te hebben gespeeld. Mary en Jaap onze gelukwensen. J. T. S. TEL. 41864-42864, BEURS 41057 4

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 4