BRuqman Resultaten van cfe groene velden S. 13aarda ADMIN I ST R AT I ES Sigarenmagazijn Amstelveenseweg 294 Telefoon 727842 poelt allen mee, het is voor a.p.c. lea iacta est". Ja, vrienden bij ■'*- de aanvang van een belangrijk seizoen is het gepast om een woord van een belangrijk persoon te bezi gen. De eerste wedstrijden hebben redelijke uitslagen tot resultaat ge had. Het eerste elftal heeft 2 puntjes verloren in drie wedstrijden. Dit ver lies werd geleden in de uitwedstrijd tegen Holland in Utrecht op 22 sep tember. De toestand van het veld liet zeer te wensen over, maar dit be zwaar gold natuurlijk evenzeer voor de tegenpartij. Wij gingen echter ook op het ontstane vijvertje door met te trachten redelijk voetbal te spelen. Omschakeling tot kick and rush was in het korte tijdsbestek niet te ver wezenlijken en derhalve werd de uit slag 30 in het voordeel van de tegenpartij. Tegen Schoten uit op 29 september zat het ons wel bijzonder mee. De heer Kersens, die het Schotendoel zeer goed pleegt te verdedigen had zijn dag niet. Zeker drie van onze zes goals moeten op zijn rekening ge schreven worden. A.P.C. speelde in deze wedstrijd fris van de lever en vooral wanneer de aanvallen via de vleugels werden geleid ontstond groot gevaar voor de Schoten-veste. Dat aan de tegenpartij drie goals werden toegestaan, maakte voor de winst weinig uit. Het was naar mijn smaak toch te veel van het goede. Op 6 oktober ging de reis naar Weesp om het weer in onze omge ving teruggekeerde Rapiditas te be kampen. Wij vinden het nog altijd zeer belangwekkend, wanneer onze elftallen van daar met enige winst in de zakken terugkeren. Het eerste behaalde zelfs de volle winst (03) na een redelijk goede partij. Het tweede. Dit elftal, waarop bij wijze van spreken de ogen van alle leden rusten heeft kostbare punten door de han den laten glippen. Na twee wedstrij den ziet het zich slechts in het bezit van één schamel* puntje. De eerste wedstrijd tegen K.B.V. 2 ging in de laatste minuten verloren (23) en de tweede tegen J.O.S. 2 werd gelijk gespeeld (11). Het lijkt mij, dat de juiste samen stelling nog niet werd gevonden. Er is echter nog weinig verloren, want geen der mededingers is nog zonder puntenverlies, als ik goed ben ingelicht. De rest. Het derde is deze verslagmaand ons paradepaardje. Onder leiding en met stevige medewerking van Duco Ohm behaalde dit elftal twee over winningen; de doelcijfers (113) lie gen er niet om. Gaat het vierde weer een zorgelijk jaar tegemoet? Mijn opvolger, Cees van Hattem, ziet het somber in. In dit elftal spelen een aantal kersverse senioren mede en wij weten uit er varing, dat de, overgang van junior naar senior enig aanpassingsvermo gen vereist. Het vijfde behaalde in twee wed strijden twee punten en ook dat is te weinig om de goede voornemens van captain Leloux waar te maken. We vertrouwen dus op betere be richten. Zes en zeven waren nog niet in de baan en over de Zatten kunt U hierna uitvoerig ingelicht worden, als U dat tenminste wenst. Een goede start voor het derde. Twee wedstrijden gespeeld en beide gewonnen! Rake uitslagen 51 en 6—2. De eerste wedstrijd bracht ons op de „gezellige" Velserweg, waar we W.M.S. II ontmoetten. Als alle jaren was het in het veld weer mis. Ruzie en vrije trappen nemen was voort durend aan de orde. Waarschijnlijk konden de W.M.S.-ers niet verkrop pen dat zij, ondanks een veldover- wicht, met de rust tegen een 30 achterstand aankeken door doelpun ten van Vreeswijk en Ohm. Na de rust brachten deze spelers de stand naar 5-0, waarna W.M.S. er in slaagde tegen te scoren. Een nare wedstrijd, met veel incidenten, maar, en dit verklaar ik nadrukkelijk een volkomen correct spelend A.F.C. Volgende hoofdstuk: Door fouten van de Swif.t-keeper kreeg A.F.C. talrijke kansen. Binnen twee minuten 10 toen Ohm een hard schot van Tromp van richting veranderde: Swift kwam gelijk, maar de Swift-keeper verkeek zich op twee corners van van Manen en Ohm, die prachtig de goal in swingden. Rust 31. Na de rust kwam Swift nog op 32, maar onze voorhoede beet fel terug en door Van Manen, Vreeswijk en Perton kwamen wij aan een vei lige 62 eindstand. Vermelding verdient het spel van Reddering, Schroder, B. v. d. Bergh en Jurriaans. Het derde beschikt dit jaar over jonge spelers. In het team is een goede vechtlust, hetgeen nog tot een groot aantal voordelige eindstanden zal leiden. Let U er maar eens op. DUCO OHM. Ons vierde elftal, dat we toch alle maal zo heel graag in de K.N.V.B. willen houden, zal het ook dit jaar weer niet gemakkelijk krijgen. Dit bleek reeds bij onze eerste wedstrijd tegen W.F.C. 4, een tegenstander die toch beslist niet tot de sterken in onze afdeling gerekend mag worden. Wij verloren kansloos met 41. Na dat wij vrij spoedig een 10 voor sprong hadden gekregen, kwam W.F.C. dusdanig in het offensief, dat wij ons slechts met veel kunst en vliegwerk en een weinig geluk, kon den handhaven. Toch lukte het W.F.C. nog voor rust de stand op 11 te brengen. Na de thee ging het, dank zij enkele omzettingen in onze ploeg iets beter maar toen W.F.C. door een snelle uitval d,e stand op 21 bracht was het toch al zo kleine vuur in onze ploeg ge heel uitgeblust. W.F.C. voegde nog 2 doelpunten aan het totaal toe zo dat wij met 41 ten onder gingen. Er is slechts één manier om ons spel te verbeteren en dat is regel matig trainen. Techniek en lichame lijke conditie waren beslist onder de maat en wij zullen hier door middel van de training eerst verbetering in moeten brengen, indien wij betere resultaten willen bereiken. C. v. H. MARATHONWEG 64 AMSTERDAM-Z. TEL. 71 3308 2

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 2