c Van de brug i) ©it is de Schakeldie komt binden, ©e oude club aan d'oude vrinden, Redacteur: J.Tj. Steensma, 2e v.d. Helststraat 50, Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul, Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132. Telefoon 80710, Amsterdam W. 36e Jaargang Oktober 1957 No. 3 je resultaten, tot dusverre door onze K.N.V.B.-elf tallen behaald, mo gen dan zeker nog geen aanleiding geven tot een hoe- ra-stemming, zij zijn in elk geval heel wat beter dan verleden jaar in de aanvang der competitie. Wat het prettigst aandoet is, dat met meer enthousiasme gewerkt wordt en dat men de tegenstander minder gelegenheid geeft de bal te spelen. Het zelfvertrouwen dient nog wat groter te worden, want het is zeker niet nodig om bij een behoorlijke voorsprong tot paniek-voetbal te vervallen indien de tegenpartij een offensief inzet. Maar wanneer onze jongens blijven aanpakken zoals tot dusverre, dan zal nog menige over winning kunnen worden behaald. Keerpunt Het schijnt in A.F.C. en heus niet alléén in onze club nu een maal eerst flink slecht te moeten gaan, alvorens verbetering intreedt. Zaten wij op de 2de A.R.O.L.-dag na het afbranden van de overdekte tribune met recht in „zak en as", juist die tegenslag deed m.i. spelers en officials de tanden op elkaar zet ten. Er onstond, een geest van: „en toch krijgen ze ons niet klein" en als die geest blijvend is, dan behoe ven we ons wellicht niet zoveel zor gen te maken als verleden jaar. Waartegen ik overigens beslist geen bezwaren heb! Het voorzitterschap van A.F.C. heeft, naast zijn schaduw zijden, ook zijn goede kanten. Het geeft o.a. automatisch een gewichts verlies van een kilo per maand. De nieuwe overdekte. Meerdere offertes zijn binnengeko men en aandachtig bestudeerd. Wij hopen aan de algemene vergadering van 17 dezer een ontwerp te kunnen voorleggen en het bestuur vertrouwt direkt daarna de definitieve opdracht te kunnen geven. Er is sprake van geweest, dat het bestuur zelf een besluit zou nemen omtrent het bouwen van een nieuwe overdekte, maar gelet op de belang rijkheid van dit besluit, hebben wij het toch juister geoordeeld de alge mene vergadering in deze belangrijke kwestie te kennen. Ik hoop dat op 17 oktober a.s. vele leden blijk van hun medeleven in het wel en wee hunner club gaven. Hun wijsheid en besluitvaardigheid is reedsgebleken. A propos, bij de uitwedstrijden van ons eerste tegen Schoten en Rapidi- tas gaf een verheugend aantal A.F.C.- ers acte de présence. Houdt dit vol, A.F.C.-ers, want het is een prachtige stimulans voor onze spelers. Vergeet ook de' lagere elftallen niet! De nieuwe clubavond bij Amstel's Roeivereniging is onge twijfeld een succes. Hier eindelijk treffen we de gezellige omgeving aan, die ons zo lief is en die het scheiden voor sommigen zelfs moei lijk maaktvooral die eerste clubavond was het voor velen wel Wat vroeg (in de morgen dan, wel te verstaan) alvorens zij huiswaarts togen. Gaarne wek ik jong en oud op om onze clubavonden regelmatig te bezoeken. U zult er zich zeker amuseren, er worden allerlei wed strijden in competitie-verband ge speeld, want we hebben nu weer een clubavondcommissie die zijn uiterste best doet het U naar de zin te ma ken. Komt, en overtuigt U! Max de Bruin. Eind september is Max de Bruin weer in Holland teruggekeerd. Voor korte tijd weliswaar, want aan het eind van deze maand vertrekt Max weer voor een nabehandeling naar Stuttgart. Er is ongetwijfeld verbe tering gekomen in zijn toestand en wij hopen van harte, dat onze oud vice-voorzitter na zijn tweede ver blijf in Duitsland, weer regelmatig in ons midden zal kunnen vertoeven. HENK KAPPELHOFF. P.S. Wegens uitstedigheid kon ik j.l. zon dag de big-match tegen Baarn niet bijwonen, maar ik lag in het verre Zuiden wel met mijn oor aan het toe stel om de uitslag op te vangen. De 5-3 nederlaag stelde mij teleur. Vooral die 5 goals tegen staken me, hoewel onze drie doelpunten tegen een ach terhoede, die in de voorgaande wed strijden geen goal toestond, me deugd hebben gedaan. H. K.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 1