Van de brug No. 1 ©it is de Schakel, die komt hinden, ©e oude club aan d'oude vrinden. 36e Jaargang Redacteur: J.Tj. Steensma, 2e v.d. Helststraat 50, Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul. Gerrit v.d. Veenstraat 118. tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam-W. Augustus 1957 Wanneer ik mij in een zonnig vacantie-oord tot schrijven zet van dit Schakel-artikel, dan dringt zich di rect naar voren, dat zich in deze komkommertijd in A.F.C. drie belang rijke veranderingen hebben voorgedaan. Training. Op de eerste plaats deelde Dick Disselkoen ons helaas mede, dat hij door zijn werk buiten de stad geen kans zag ook het aanstaande sei zoen de training op zich te nemen. Wij zijn Dick veel dank verschuldigd voor hetgeen hij verleden jaar voor zijn vereniging heeft gedaan, met als resultaat, dat dreigend degradatie gevaar van het eerste en vierde kon worden afgewend. Het besluit van Dick, die vrijwel geen avond meer aan zijn gezin kon wijden, diende ge ëerbiedigd te worden, doch plaatste ons voor de noodzaak, op zeer korte termijn naar een oefenmeester om te zien, terwijl het tevens een belang rijke verzwaring van onze lasten be tekent. Wij zijn er in geslaagd een engagement aan te gaan met de heer Van Dam, voorheen trainer o.a. van de Kennemers, die 16 jaar in het eerste elftal van Zeeburgia heeft ge speeld en voor velen onzer geen on bekende is. De heer Van Dam heeft zijn taak per 1 augustus aanvaard. Wij wensen hem een prettige werk kring en winnende elftallen toe. Clubavond. Nadat wij verleden jaar onze club avonden hadden gehouden in het Stadion-restaurant, bleek toch wel, dat de afstand en het ontbreken van goede biljarts een zeer nadelige in vloed hadden op het clubavondbe zoek, dat zich dan ook in dalende lijn bewoog. In overleg.met de heer Heijn, die wij hartelijk dank zeggen voor de ons verleende gastvrijheid, werd besloten naar een andere gelegenheid om te zien. Voorlopig werd in de zomeravonden reünie gehouden in het clubhuis, doch dit is voor dit doel in de winteravonden zeker niet ge schikt. Het verheugt ons, dat wij tot overeenstemming zijn gekomen met het bestuur van Amstel's Roeivereni ging omtrent het gebruik van hun achter het Apollo-paviljoen gelegen mooie clubgebouw op de maandag avonden, aanvangende 2 september a.s. Hier staat een goed biljart, de consumptieprijzen zijn billijk, de jeugd heeft er in de vooravond toe gang (uiteraard onder het beding dat zij zich rustig gedraagt), er kan tafeltennis worden gespeeld en de ouderen vinden er een gezellig zitje op een zeer centraal gelegen punt. Ik hoop van harte, dat dit stimu lerend zal werken op het bezoek der clubavonden en doe een beroep op de leden om zich daar regelmatig te „laten zien". Restaurateur clubhuis. Na vele jaren trouwe dienst heb ben de heer en mevrouw Van dei Pijl besloten de pacht van het club huis niet meer op zich te nemen. Wij zullen op vrijdag 13 september a.s. „officieel" afscheid van hen nemen op een dan te beleggen afscheids avond in het clubhuis, waarbij onge twijfeld uiting zal worden gegeven aan de hartelijke gevoelens, die ons met „Jan en Miep" verbinden. Het zal vreemd zijn hun vertrouwde ge zichten niet meer achter de tapkast te zien, maar hopelijk nog dikwijls er vóór. Als nieuwe restaurateur zal optreden de heer Adama, die wij ook vanaf deze plaats hartelijk welkom heten. Van zijn goede wil en vak kennis zijn wij overtuigd. Wij wen sen de heer en mevrouw Adama van harte veel succes toe en zoals vaak het geval is, is deze wens niet vrij van eigenbelang. De A.R.O.L. Opnieuw is een zomer voorbij en staat het A.R.O.L.-tournooi voor de deur. Dat het tournooi bij de deel nemende clubs nog altijd zeer in de smaak valt, blijkt wel uit het feit, dat alle deelnemers van verleden jaar onze uitnodiging weer hebben aanvaard. Dit stemt tot grote dank baarheid. Ik behoef hier niet in her innering te brengen, dat onze gasten zelf hun reiskosten dragen. Dit schept voor alle A.P.C.-ers de verplichting hen waardig te ontvangen, hetgeen dus wil zeggen, dat elke A.F.C.-er, liefst met gezin en aanhang, aan wezig dient te zijn. Verleden jaar was dit zeker niet het geval, hetgeen ons een doorn in het oog was. Mo gen wij ditmaal op aller medewer king rekenen Onze gasten en natuurlijk ook ons eigen elftal wensen wij een rustig, sportief tournooi toe. HENK KAPPELHOF.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 1