-SCHAKEL Van de brug A.F.C. ©it is de Schakel, die komt binden, ©e oude club aan d'oude vrinden. Redacteur: J.Tj. Steensma, 2e v.d. Helststraat 50, Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul, Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 TypografieDrukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam-W. 35e Jaargang Juni 1Q57 No. ll Vierde veilig. Het belangrijkste feit in de af gelopen maand is, dat het vierde de dans is ontspron gen door in Zaan dam op een storm achtige Zondag morgen (wind kracht 9, vermoed ik) met 20 over V.V.Z. 2 te zegevieren en vervolgens op Woensdagavond vóór Hemel vaartsdag V.V.A. 4 met een 21 nederlaag westwaarts te sturen. Deze laatste wedstrijd was het aanzien alleszins waard. Beide ploegen stre den voor hun laatste kans; de over winning, verkregen door hard en enthousiast werken, was verdiend. Met een gezellige avond in het club huis werd dit heldenfeit naar beho ren gevierd en daarbij afgesproken, dat het edele vocht dat onze tongen streelde een volgende keer zal wor den genoten om een kampioenschap te vieren. Adspiranten B-3 kampioen. Ons derde adspirantenelftal heeft het kampioenschap in zijn afdeling behaald. Nogmaals proficiat, jongens! Vele ouders waren aanwezig bij de laatste wedstrijd, waarin ook het 100ste doelpunt werd gescoord! De jongelui kregen bloemen, met linten in de A.F.C.-klguren, kortom het was een alleraardigste morgen op ons knusse veld. Eén kampioensmedaille mogen wij straks op de jaarvergade ring van de K.N.V.B. afd. Amsterdam dan toch in ontvangst nemen. Blauw-Wit juniorentoernooi. Met Pinksteren hebben onze junio res A deelgènomen aan een zeer sterk bezet Blauw-Wit toernooi, waarin zij eindigden op de achtste plaats van de tien deelnemende clubs, met drie nederlagen en twee gelijke spelen. Onze jongens hebben hun best ge daan, maar zijn voor dit milieu toch eigenlijk te zwak, getuige het ene door hen gescoorde doelpunt in vijf wedstrijden. Intussen aan Blauw-Wit onze hartelijke dank voor de uitnodi ging en voor de prettige dagen die zij onze jongens heeft bezorgd. Seizoen 1956/'57 eruit. En zo is het voetbalseizoen ten einde. Een bespiegeling daarover be waar ik tot de a.s. jaarvergadering, waar naar ik hoop ook een groot aan tal spelende leden blijk van hun be langstelling zullen geven, want ik heb hun nog wel iets te zeggen. Daar misschien toch niet iederéén op de jaarvergadering komt, wens ik allen een prettige zomer toe. De jongens die nu voor een examen zwoegen: veel succes! Max de Bruin. Van onze vice-voorzitter Max de Bruin ontvangen wij gelukkig tame lijk goede berichten; hij laat alle A.F.C.'ers hartelijk groeten. Mocht Uw vacantie U naar het Schwarz- wald voeren, vergeet dan niet Max te bezoeken. U zult hem daarmede een groot genoegen doen. Het aller beste, Max 40-jarig Jubileum M. C. v. Trigt. De uitnodiging om de receptie bij te wonen van ons lid, de heer Van Trigt, riep oude herinneringen bij ons wakker. Wij dachten weer terug aan wijlen ons ere-lid Toon van Seventer en aan het vele werk dat hij voor A.F.C. heeft gedaan. De heer Van Trigt toonde zich óók voor A.F.C. een waardig opvolger van Van Se venter en opeenvolgende Schakel redacteuren roemen nog steeds de prettige samenwerking met 't Kogge schip d.w.z. met Van Trigt, die o.a. ook de algehele leiding had van ons gouden jubileum-boek. A.F.C. was ter receptie vertegen woordigd door ons ere-lid Galavazi en uw voorzitter. Onder de overstelpende belangstelling die Van Trigt die dag mocht ondervinden, had hij nog tijd om er zijn vreugde over uit te druk ken dat de oude club hem niet had vergeten. De brede belangstelling die de jubilaris koestert, niet alleen voor zijn zaak en zijn vak, doch ook op sociaal gebied, werd gehonoreerd door zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau. Namens geheel A.F.C. nogmaals onze hartelijke gelukwensen met uw jubileum en met deze eervolle onder scheiding. A.F.C. is trots op U! G. H. H. KAPPELHOFF

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 1