Een gloriedag voor A.F.C. April 1957 No. 9 Redacteur: J.Tj. Steensma. 2e v.d. Helststraat 50. Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O.J. v.d. Heul. Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 TypografieDrukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam-W. 35e Jaargang een voetbalcompetitie net als vroeger op school. Als daar het eerste rapport goed was, had je verder geen moei lijkheden. Een goede start in de voet balcompetitie levert hetzelfde resul taat op. Wat deed het prettig aan reeds gisteravond veel telefonische geluk wensen te mogen ontvangen, waarbij de eerste kwam van de voorzitter van V.V.A.In de afgelopen week zijn enige bestuursleden van V.V.A. en A.F.C. bijeen geweest en ik ben er van over tuigd dat wederzijds alles gedaan zal worden om de goede verstandhouding, die van oudsher heeft bestaan, maar helaas verstoord is geweest, niet al leen te herstellen, maar nog te bevor deren. Als volgende stap zal in de maand Augustus een avondwedstrijd op ons veld worden gehouden tussen de eerste elftallen van onze beide ver enigingen. Ook aan alle overigen die blijk ga ven van hun belangstelling nu het al oude A.F.C. behouden is gebleven voor de 2de klasse, onze hartelijke dank. En dan tenslotte nog een welge meend dankwoord aan onze H.F.C.- vrienden, voor alle gastvrijheid ons verleden week Zondag in Boekenrode bewezen en voor de buitengewoon prettige avond die zij ons hebben be zorgd, na de felle, sportieve strijd op hun prachtige veld. Hein Winter kwam gisteren kijken naar A.F.C. J.S.V. en ook die belangstelling heb ben we op prijs gesteld. Van alle senioren-elftallen baart alleen de positie van het vierde nog (vervolg pag. 2, 3e kolom) ©it is de Schakeldie komt hinden, ©e oude club aan d' oude vrinden. dames en enkele officials. Anita en Rolf, ook hier nog eens heel hartelijk dank voor alle gastvrijheid, maar meer nog voor jullie geste. Je hebt nu de voldoening dat dit ongetwijfeld bijgedragen heeft tot het succes. Het voorbeeld werkte aanstekelijk, want vóór de wedstrijd tegen H.F.C. aan de Spanjaardslaan, waren wij de gasten van Jos en Jo Hurwits, aan wie eveneens hartelijk dank. Van alle glundere gezichten die we gisteravond zagen, blonken die van de E.C. wel het meest! (Kijk naar jezelf zullen de heren denken als ze dit lezen!) En met reden. Want Ton Glas, Cór Kerker en Jan Hannema stonden voor een zware taak, die nog moeilijker werd toen der gewoonte getrouw iedere A.F.C.'er zijn goedbedoelde ad viezen ging geven en natuurlijk ook niet zuinig was met zijn critiek. Maar gisteren was het hun dag. Van de zeven senioren-wedstrijden wonnen gisteren het 1ste, 2de, 3de, 4de, 6de en 7de, terwijl het 5de gelijk speelde. Derhalve 13 punten uit 7 ontmoetin gen. Bravo heren, eind goed al goed. Maar onmiddellijk daarna komt dan de vraag, waarom lukt het bij A.F.C. alléén indien alles op haren en sna ren wordt gezet? Voor de hoeveelste keer zijn wij nu weer ontsnapt? Voor mij ontelbare malen. Maar ik weet wel bijna zeker, dat wij van 1920 af meer jaren wèl dan niét in onze rats hebben gezeten. Gaan we dat volgend seizoen nu eens anders doen, jongens? Het is in Hoera, het is ge lukt! Het de gradatiegevaar is bezworen door twee achtereenvolgende overwinningen op H.F.C. uit (1—3) en J.S.V. thuis (20). Maar voor het zover was, steeg de spanning ten top bij alle A.F.C.'ers, die span ning brak Zondag pas vier minuten vóór het eindsignaal toen Coen Colijn een voorzet van Rolf Leeser met de borst opving, hard inschoot en daar mede de stand op 2—0 bracht. Wij juichten alsof wij kampioen waren en het clubhuis dreunde urenlang van het feestgedruis. Allereerst een woord van dank aan de spelers van het eerste, die zich stuk voor stuk voor de volle honderd procent hebben gegeven en de laatste wedstrijden enorm hard hebben ge werkt. Een eresaluut aan Dick Dissel koen, niet alleen voor wat hij als trainer con amore voor het elftal heeft gedaan maar ook voor zijn be reidheid om als 37-jarige zijn oude plaats in het eerste weer in te nemen en mede hierdoor -het elftal nieuwe moed te geven. Een prachtige in nings, Dick! Rolf Leeser als captain deed alles om de goede geest te bevorderen en is daarin uitstekend geslaagd, trouw geholpen door zijn Anita, die haar huis Zondagsmorgens graag open stelde voor bijeenkomst van spelers,

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 1