Van de brug ©it is de Schakel, die komt hinden, ©e oude club aan d'oude vrinden. jpfoeilij Redacteur: J.Tj. Steensma, Ie v.d. Helststraat 50, Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O.J. v.d. Heul, Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanak"--' 132. Telefoon 80710. Amsterdam W. 35e Jaargang Maart 1957 Alle waarschu wingen en goe de voornemens ten spijt, verkeert ons eerste elftal in direct degradatie gevaar. De bescha mende 90 neder laag tegen D.C.G. uit beschamend omdat niet alle spelers met de rug tegen de muur hebben gevochten om de nederlaag zo klein mogelijk te houden - werd twee weken later gevolgd door een 32 nederlaag in de returnwedstrijd, waarin nu eens wél met volle ener gie gestreden werd. D.C.G. won niet onverdiend, maar toch hadden we met wat meer veine een puntje kunnen behalen, indien in het laatste kwar tier, bij de stand 22, de deur ach ter beter was dicht gehouden. Maar iedereen deed zijn best en gaf zich ten volle. De wedstrijd tegen V.V.A. uit heb ik niet gezien. Onze hoop op een overwinning werd de bodem inge slagen, met als resultaat het on middellijk dreigend gevaar van de rode lantaarn. En velen in onze goede club vra gen zich af; waar ligt dat nu aan? We weten allemaal wel, dat we min der goed voetbal spelen dan nog be trekkelijk korte tijd geleden. Maar niettemin acht ik ons elftal in staat elk elftal van onze afdeling te klop pen, wanneer maar negentig minu ten lang met enthousiasme, met volle energie en meik volledige con centratie gestreden wordt. Wij heb ben in ons lange bes£ an al zo vaak onderaan de ranglij'ei gebengeld, al wisten we bijna altijd op het laatste moment de dans te ontspringen. Toch is er m.i. verschil tussen vroeger en nu. Vroeger trainde men veel minder, de meesten dronken een stevige borrel, men ging Zater dagsavonds laat naar bed (hoe lang hebben we onze clubavonden niet op Zaterdagavond gehoudenMaar als de nood aan de man kwam, dan liet men zijn pretjes staan, men con centreerde zich op de wedstrijd en dan lukte het meestal wel. Concentratie. Hoe anders is dat tegenwoordig. Ik geloof dat de spelers van het eer ste in doorsnee thans serieuzer leven dan vroeger, aan drankmisbruik gaan zij zich zeker niet te buiten, er wordt ijverig getraind, de wil is er zeker en de geest is goed. Maar als het in het veld tegenloopt, ver liest men het hoofd en zit veel te vlug bij de pakken neer. Een ding dat bij ons beslist te wensen over laat is de concentratie voor en tij dens de wedstrijd. De E.C. tracht die zo noodzakelijke concentratie te be reiken door de spelers vroeg bijeen te laten komen om onder een kopje koffie de te volgen taktiek nog eens te bespreken. Maar het is mij dik wijls opgevallen, dat in de kleedka mer de concentratie vfer te zoeken is. Men tapt moppen en weinigen heb ben hun gedachten bij de komende wedstrijd. Nu wil ik allerminst pro pageren, dat men voor de wedstrijd een dodelijke ernst moet bewaren. Een geestig woord vindt altijd een goede plaats. Maar de luchthartig heid van enkelen vlak vóór een be langrijke wedstrijd gaat mij dikwijls te ver. Het is nog altijd zo, dat in elke tak van sport, onverschillig of men nu voetbal, tennis of biljart speelt, alleen iets goeds wordt be reikt bij volledige concentratie. Daarom is meestal het goed bedoel de geroep en geschreeuw in het veld volkomen fout, omdat het de con centratie breekt. Dat degradatie van ons eerste elf tal een ramp voor de vereniging zou betekenen, behoeft geen betoog. De 62-jarige A.F.C. met haar oude, trouwe garde, haar groot aantal jon geren, haar goede reputatie en pret tige geest, mag deze schande niet beleven. Jongens van het eerste, be sef toch je verantwoordelijkheid te genover Amsterdam's oudste club en loods het A.F.C.-scheepje in vei lige haven. Het Vierde Het vierde elftal heeft Zondag j.l. het pad der overwinningen terugge vonden door een verdienstelijke 52 zege op D.C.G. 3. Gaat zo door, man nen van het vierde, dan moet het lukken dit elftal voor de K.N.V.B. te behouden. De achterstand is nog groot, maar wij hebben minder wed strijden gespeeld, zodat ook dit elf tal zijn lot in eigen hand heeft. (vervolg pag. 2, le kolom) t

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 1