A.F.C.-Baam vanaf de tribune FEEST Op 16 Maart a.s. wordt, wederom in alle zalen van het Miner va-Paviljoen, het jaarlijkse A.F.C.-feest ge organiseerd. In grote trekken heeft het iets weg van het vorige jaarfeest, U weet wel, toen het zo bijzonder gezellig was. De toneelvereniging van de Nederlandse Handel Maatschappij speelt voor ons „Geld Tegeef". Na de trekking der prijzen voor de grote tombola (denkt U erom loten te kopen), zal in de grote bovenzaal worden gedanst. Een kwartet o.l.v. Ton van der Ven zorgt voor de dansmuziek. In de bar beneden speelt Jip Vogel. In de andere zalen zullen weer een aantal attracties de spelende mens lokken. Vooral voor de „Paardenrennen" en voor „Donker Parijs" Uw speciale aandacht. Voor een Renault naar ÏTÏ X Amsteldijk 52 cenauLt b öeaLec BequnstiqinQ van onze aöveRteeRöeRS, houöt öe schakel in stanö Misschien is het wel aardig eens een paar opmerkingen van iemand te lezen, die geen lid is van A.F.C.die geen clubblad leest, die niet in de A.F.C.-pool speelt en die, in verband met het feit, dat hij altijd op de open-tribune zit, zelfs geen kans krijgt tijdens de pauze een kopje koffie te veroveren in het clubhuis. Zo tegen de klok van 2 uur kom ik de Parnassusweg afgezakt, pas seer met oprechte bewondering de auto's die geparkeerd staan op de Z. Wandelweg en neem plaats in het midden van de open tribune. Voor mij op het bankje langs het veld, de reserves en enige bestuursleden van de thuisclub. Als je een paar jaar naar de zelfde voetbalvereniging gaat kijken raak je thuis in een elftal. Als je Tonny hoort roepen, weet je, dat militair Beekman be doeld wordt en een schreeuw voor „Kees" kan alleen maar bedoeld zijn voor -de altijd sportief spelende Bouwens. Hoe was het nu tijdens de wed strijd tegen Baarn? Op de tribune een ongezellige boel. Dat is niet zo vreemd, want het is de laatste tijd, met uitzondering van de wedstrijd tegen De Spartaan, steeds erg rustig geweest. Het is tenminste nog niet voorgekomen, dat er uit de luidspre ker klonk: Willen de dames en heren op de open tribune inschuiven? (Misschien tegen D.C.G. Ik weet natuurlijk niet hoe ande ren het ondergaan, maar ik vind een wedstrijd spannender verlopen naar mate er meer mensen op de tribune zijn. De reacties worden sterker en je leeft meer mee. Ook de aanmoe digingen van een talrijk publiek sti muleren een elftal terdege en ik krijg de indruk, dat er heel wat A.F.C.-ers zijn die de thuiswedstrij den van hun eerste elftal niet be zoeken. Sfeer was er dus niet op de tri bune en er was eigenlijk wel sprin gen en dansen nodig om die gemene wind te doen vergeten. Het was me de wedstrijd anders wel! Die 90 van vorige week waren vergeten en herboren kwam de ploeg aan de start. Hoe vaak b.v. zakt een A.F.C.- ploeg niet in elkaar, als er plotse ling tegen een achterstand wordt aangekeken. Nu was daar na de rust geen sprake van! Baarn kwam op 21 en zou met de storm in de rug het doel van A.F.C. wel onder schot bouden en ik verwachtte zeker een 3 of 41 uitslag. Maar net zo als de mensen, die het weten kunnen, elke Zondag juist de verkeerde uit slag op hun voetbalpoolformuliertje invullen, zo mis was ik met deze gedachten. Baarn begreep er niets meer van, de wind in de rug en de A.F.C.-backs op de middenlijn. Een A.F.C.-ploeg, die de bal prachtig laag speelde en zodoende Baarn voor on oplosbare problemen stelde. Er zat risico in dit spelletje. Een uitval van Baarn en de nederlaag was definitief geweest. Nu verliep het anders. Een drietal doelpunten, die de Heer Bes- sem gaarne des Zondags binnen zijn muren zou hebben! Het is altijd aardig als mensen hun club zelfs bij uitwedstrijden ver gezellen en op die wijze uitdrukking geven aan hun gevoelens van ge negenheid voor het wel en wee van hun vereniging. Van enige mensen voor mij kreeg ik echter spoedig tabak. Toen modekoning Leeser op de reservebank gezeten, zijn aan moedigingen liet horen met b.v. „mooie bal Coen" klonk er steeds een hoongelach en werden er schampere opmerkingen gemaakt. Nu kon een en ander mij geen bal schelen, maar deze clubaanhangers (geen A.F.C.- ers) bederven m.i. hun eigen middag door hun fanatiek optreden. Als clubaanhanger juicht men de prestaties en doelpunten van eigen favoriet natuurlijk toe, maar heb waardering voor het spel van de tegenstander en zie een wedstrijd in zijn geheel en niet éénzijdig. Na de pauze waren deze lieden ge lukkig afgezakt, richting scorebord om aldaar de doelpunten aan t.e tekenen. Ze hebben geen telmachine nodig gehad en even voor tijd zijn ze stilletjes weggeslopen. Even nog het volgende. Vriend Leeser kan men zeer zeker geen ge brek aan clubliefde verwijten. Zijn sprong bij het eindsignaal duidde haast op een kampioenschap. Ik hoop, dat A.F.C. de leider D.C.G. ook een warme ontvangst zal bereiden, dat zal club en toeschou wers goed doen (alle loketten hope lijk dan geopend; ik schat zeker 2500 mensen!) Eén vraag als besluit: Mag de trainer van een vereniging langs de lijn meelopen en zijn spelers aanwij zingen geven? Ik dacht van niet. TOESCHOUWER. Tel. 791523 9

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 9