-SCHAKEL Van de brug A.F.C. No. 7 (Dit is de Schakel, die komt binden, ©e oude club aan d'oude vrinden. 35e Jaargang Redacteur: J.Tj. Steensma, 2e v.d. Helststraat 50. Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul, Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam W. Februari 1957 Jaardiner Op 18 Januari hielden wij, der gewoonte getrouw, ons jaardiner, even als vorig jaar in het Apollo-pavil- joen. Het deed goed, naast enigen die voor het eerst aanzaten, ook de oude vertrouwde gezichten te mogen begroeten, die wij jaren hadden moeten missen. De avond stond op een goed peil, de stemming was prima, het culinaire gedeelte werd uitstekend verzorgd door Hans Flink. Het was dan ook omstreeks het ochtendgloren, dat velen van ons hun „nacht"-rust gin gen genieten. Onze tafelpraeses, Henk Esser, die zijn taak vele jaren lang met grote toewijding op waar dige wijze en tot ieders tevredenheid heeft vervuld, deelde aan het slot van het diner mede, dat hij de tijd gekomen acht om zijn plaats aan een jongere af te staan. Bij een passen de gelegenheid hopen wij Henk Esser te huldigen voor het vele werk, dat hij voor A.F.C. in de loop van enkele tientallen jaren heeft verzet. Voorlopig wens ik hem toe, dat hij ons jaardiner nog evenveel jaren als gewone reünist" zal mogen medemaken, als hij voorheen als tafelpresident heeft gedaan en dat hij voor zijn opvolger dezelfde waar dering zal kunnen hebben als wij altijd voor zijn leiding hebben gehad. Toekomst. Het weinige voetbalnieuws in de A.F.C., veroorzaakt door herhaald afkeuren van onze velden, die hoe langer hoe minder in staat zijn het hemelwater te verzwelgen, biedt de gelegenheid de gedachten te laten gaan over de toekomst van onze club. Het punt waar alles om draait is de vraag of A.F.C. in haar huidige vorm, dus zuiver als voetbalclub, zich op den duur wel zal kunnen handhaven. Dit probleem, sterk ge accentueerd door de invoering van het semi-professionalisme, waardoor wij in één slag drie klassen werden gedegradeerd, houdt velen van ons bezig, maar hulde aan Wim Staats en Harry Scheepstra, die hun ge dachten hierover uitvoerig zwart op wit hebben gesteld. Dezer dagen heb ben wij een bestuursvergadering speciaal aan dit onderwerp gewijd, waarbij Wim en Harry eveneens aanwezig waren. Bij de geanimeerde discussies is wel gebleken, dat men vrijwel unaniem van mening, is, dat er „iets moet gebeuren in A.F.C." Met het oog hierop zult u binnen kort een vragenformulier ontvangen, door middel waarvan wij zouden willen vernemen welke sporten onze leden buiten A.F.C.-verband beoefe nen en voor welke zij interesse heb ben. Aan de hand van het resultaat van die enquête zullen wij ons beraden of de mogelijkheid bestaat meerdere sporten in A.F.C. te gaan beoefenen, teneinde de basis van onze club te verbreden. De verwezenlijking van die plannen zou niet eerder in ver vulling kunnen gaan dan bij het be trekken van ons nieuwe terreinen complex, daar onze huidige terrein en clubhuisaccomodatie weinig mo gelijkheden tot uitbreiding onzer activiteiten biedt. Een en ander dient dus te worden opgenomen in de plannen voor het nieuwe complex, waaromtrent de besprekingen met de gemeente Amsterdam in de loop van dit jaar een aanvang zullen ne men. Daarom is het nu het moment ons nader te beraden over hetgeen ons te doen staat. Een ieder wordt daarom nu reeds met klem verzocht, bedoeld enquête-formulier nauwgezet in te vullen en binnen de te stellen termijn te retourneren. Ook dient ieder uwer goed te be seffen, dat willen deze plannen kans van slagen hebben, een groot aantal, vooral jongere, functionarissen nodig zal zijn. Ieder lid moet begrijpen dat hij een taak heeft in zijn vereniging; dat hij er niet is met op tijd contri butie betalen en kankeren als het niet naar zijn zin gaat. Het woord is straks aan u allen! Wederom 90. Wij moeten in de A.F.C.-historie wel zeer ver teruggaan om een seizoen tegen te komen, waarin we twee maal met 9—0 werden verslagen. Is het dan misschien nu niet zo tragisch als tegen Watergraafsmeer, daar D.C.G. minstens twee klassen beter speelt dan wij, ik zou toch graag zien, dat dit de laatste nederlaag, althans één met zo grote cijfers is. Jongens, we moeten er toch weer boven uit. Bewijst, dat dit mogelijk is HENK KAPPELHOFF.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 1