Van de brug 35e Jaargang Januari 1957 No. 6 (Dit is de Schakel, die komt hinden, (De oude club aan d'oude vrinden. Redacteur: J.Tj. Steensma, Ie v.d. Helststraat 50, Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul. Gerrit v.d. Veenstraut 118, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Jok. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132. Telefoon 80710, Amsterdam W. HET appèl in de vorige Scha kel: „alle hens aan dek" is niet geheel zonder uitwerking gebleven. De afge lopen maand kwa men er meer winst punten binnen en éénmaal werd ik in mijn vacantiever- blijf verblijd met een telegram van onze trouwe secretaris „een twee en drie gewonnen, vierde niet gespeeld U wilt misschien wel van mij aanne men, dat dit één van de prettigste momenten voor mij was sinds mijn verkiezing tot voorzitter. Nog zijn wij lang niet waar wij wilden wezenmaar de eerste schrede op weg naar herstel is ge zet. Bovendien is er wat versterking gekomen voor de hoogste elftallen in de vorm van nieuwe leden, terugge keerde leden (dubbel welkom, verlo ren zonenen intrekking van een bedankje. Ik hoop van harte, dat het vierde elftal hierdoor zoveel verster king zal ontvangen, dat de gehate laatste plaats zal kunnen worden verlaten. Voetbalpool. De toetreding tot de amateurvoet balpool Alkmaar werpt reeds resul taten af. Op de districtsvergadering die 12 dezer in „Kras" werd gehou den, is duidelijk gebleken, dat de heer Groet op de steun van zeer vele verenigingen kan rekenen. De K.N. V.B. is middels een door die vergade ring met algemene stemmen aange nomen motie uitgenodigd overleg te plegen met de bestaande poolorga- nisaties ten einde tot overeenstem ming te geraken. Duidelijk is verder gebleken, dat het uitsluiten van do nateurs van deelname aan de pool als een groot bezwaar wordt gevoeld, alsmede dat de 25"T die de K.N.V.B. aan de verenigingen toedenkt, alge meen te laag wordt geacht. Wij zijn benieuwd wat het resultaat zal zijn van bedoeld overleg. Het Nieuwe Jaar. Het Nieuwe Jaar is begonnen en ons jaardiner staat voor de deur. Daarop zal een zware schaduw rus ten door het geheel onverwacht heen gaan van onze goede vriend Ben Smits. Vele A.F.C.-vrienden hebben Ben heden op het R.K. kerkhof te Bilthoven ter ruste gelegd. Het initiatief van ons erelid Jb. van Nek om de aanvoerders bij elkaar te roepen en hen tot grotere krachts inspanning voor hun elftal aan te zetten, heeft m.i. stellig bijgedragen tot 4e betere resultaten van de afge lopen weken. Nogmaals hulde en dank, Jaap! Mogen wij er ons op bezinnen bij het verlies van een dierbare vriend zijn wij er meer dan ooit toe bereid dat wij niet op de wereld zijn om ons druk te maken over kleinigheden, doch om vereend te trachten het beste te bereiken dat er te bereiken valt. Dit geldt voor ons gehele leven, het geldt ook voor onze houding in de A.F.C. Over onze ernstige zieken Tonny Knopper en Chiel van Driel luiden de berichten gelukkig beter. Onze kleine vriend Jacques Kohier maakt vorde ringen waarover wij ons allen ver heugen. Aan alle zieken mijn allerbeste wen sen. Ook wat deze categorie betreft, geloof ik, dat wij de afgelopen maan den een veel te grote portie hebben gehad. Moge het pas ingetreden jaar ook in dit opzicht gunstiger zijn dan zijp voorganger. HENK KAPPELHOFF. P. S. Deze, mij onverwacht nog toegeme ten ruimte moge ik benutten voor het volgende. Hiervoor gewaagde ik van een van de prettigste momenten sinds mijn verkiezing. Welnu, ernstig teleurge steld ben ik door de wijze, waarop de 90 nederlaag tegen Watergraafs meer tot stand kwam. Het is reeds uit den treure herhaald „verliezen op zichzelf is niet erg". Spelers bedenkt toch echter, dat ge het roodzwarte A.F.C.-shirt draagt m.a.w. dat ge de eer van de door U ge kozen voetbalclub tot het laatste dient te verdedigen. Naar mijn smaak en naar die van velen met mij liet deze verdediging te wensen over. Op een enkele uitzonde ring na borgen onze spelers te vroeg het hoofd in de schoot. Belooft jezelf en elkaar, dat dit niet meer zal voorkomen. H. K.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1957 | | pagina 1