Van On dit et datjes S. IBaarcla BLOEMEN VAN BAERLESTRAAT 3Q, TEL. 720140 ACCOUNTANCY Bequnstiqinq van onze aöveRteecöeRS, houöt öe schakel in stanö Op gevaar af van telkens bij verschijnen op zeer pijnlijke wijze de enigszins francophiele tenen van onze voorzitter te beroeren willen wij toch, zo op ongeregelde tijden, onder dit (eerlijk gezegd niet helemaal originele) kopje Uw aandacht vragen voor enkele onzer zieleroerselen. Wij beloven U nooit te zullen terugvallen op Freud. Altijd zullen wij het groene gras als achtergrond voor onze beweringen in het oog houden. Protest. Onze zo populaire aanvoerder van het eerste elftal gaf in zijn verslag voor de vorige editie van dit blad zijn visie op de kwestie van het protest na de wedstrijd tegen O.V.V.O. Cees is kennelijk tegenstander van het indienen van protesten. Wij mogen dan wel even constateren, dat het van een zeer goede mentaliteit getuigt (deze kennen U en wij trouwens reeds), dat deze instelling tegenover het protesteren hem niet heeft verhinderd de laatste strafschop koelbloedig te benutten. Wij willen gaarne nog enkele woorden wijden aan het standpunt onzer vrienden van H.F.C., die inderdaad nimmer protesteren tegen enige scheidsrechterlijke beslissing. Zij, dat wil zeggen geen speler van welk elftal dan ook, zullen nooit protesteren tegen een beslissing van de arbiter, of deze in het voordeel dan wel in het nadeel van H.F.C. uitvalt. Wanneer 'de scheidsrechter dus in een gegeven geval een doelschop aan een H.F.C.-keeper toewijst en deze of een ander H.F.C.-er meent, dat een hoekschop zou moeten worden toegekend, dan wijst hij de scheidsrechter daar niet op. En alhoewel wij voor deze houding zouden kunnen voelen, kan men natuurlijk aanvoeren, dat H.F.C. zich met deze houding vrijwillig in een nadelige positie plaatst, daar van de tegenpartijen een dergelijke houding niet verwacht mag worden. Als wij zien, dat gedurende het vorige seizoen 31% der ingediende protesten werden toegewezen, dan mogen we zelfs verwachten, dat menigeen, misschien tegen beter weten in, een kansje zal wagen. In een desbetreffend artikel in zijn clubblad geeft de Heer P. C. van Houten, voorzitter van H.F.C., echter aan, dat toen eens een tegenpartij wilde protesteren tegen een scheidsrechterlijke beslissing, deze hiervan een voudig afzag toen H.F.C.'s praeses opmerkte om principiële redenen nooit te protesteren. Overigens is het ons onduidelijk hoe en waarom een protest tegen een beslissing van de scheidsrechter de verhouding tussen de twee betrokken clubs zou kunnen vertroebelen, sentimenten daargelaten. Men protes teert tegen een foutieve toepassing van de spelregels, vaak door vriend en vijand opgemerkt. Aux armes, citoyens. Dit is de regel van de oorspronkelijke ,,Marche des Marseillois", welke het meest tot de verbeelding van de Fransen sprak toen de Wetgevende Vergadering in 1792 het vaderland in gevaar verklaarde en het volk tewapen riep. Welnu, en heus wij zien duidelijk het verschil in allure, de A.F.C.-ers dienen te wapen geroepen. De alge mene vergadering van 30 November is accoord gegaan met het aangaan ener Stichting met betrekking tot onze nieuwe terreinen. Natuurlijk, zij moest wel. De Gemeente werkt de sportvelden steeds meer naar de buitenste rand van de stad. Straks spelen de sportlievende jongelui uit de Beethevenstraat en de Oude Schans hun wedstrijdjes onder de rook van Haarlem, eerlang misschien Amsterdam West III. Wij hebben dus geen keus en moeten er het beste van zien te maken, maar de consequenties zullen zeer ingrijpend zijn. Of ze te belangrijk zullen blijken en onze 60-jarige club in gevaar zullen brengen hangt van de A.F.C.-ers af en daarom vragen wij U, geeft Uw daadwerkelijk steun aan deze Stichting. De wortel van alle kwaad? Gedurende de laatste maanden beluisterden wij herhaaldelijk uitlatingen, als zou in de semi-profwereld het verschil in beloning bij overwinning, gelijkspel en nederlaag ruw spel in de hand werken. Of deze mening in haar algemeenheid juist is, vermogen we niet te beoordelen. Dat de bewering echter niet door dik en dun kan worden volgehouden is wel gebleken in de semi-profwedstrijd AlkmaarElinkwijk, door Alkmaar met 20 gewonnen. Het verlies aan inkomsten der Elinkwijkers is slechts met behulp van de logarithmentafel te becijferen, maar wij vonden in de door ons gelezen persorganen niet de kleinste aanwijzing in de richting van ruw spel. De Utrechters aanvaardden de meerderheid der Alkmaarders sportief. Te belezen. Wie had ooit kunnen denken, dat de belezenheid der oudere bezoekers van onze clubavonden nog eens nadelig zou kunnen zijn. Want wat is het, dat ons drukt? Onze onvolprezen clubavondcommissie heeft kans gezien een groot aantal aantrekkelijke prijsjes op de kop te tikken. Zij vraagt nu van iedere biljarter een klein irleggeld, dat ten goede komt aan het trainingsfonds, uiteraard buiten de voor het biljart aan onze vriend Frans Havelaar te betalen huur. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat de opbrengst per avond groter zou kunnen zijn, als ook de oudere bezoekers van de clubavonden zouden biljarten. Herinneren zij zich soms de regel van de Engelsman Herbert Spencer: „Goed kunnen biljarten is een teken van een verkwiste jeugd?" Willen zij die smet niet op zich laden? J. T. S. MARATHONWEG 64 AMSTERDAM-Z. TEL. 71 3308

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1955 | | pagina 8