j.h. esseR 'T Nette en Nuttige Notulen-Notities De Liefde en Wij COMMISSIONNAIR IN EFFECTEN heRenquacht 92 Begunstiging van onze aöventeeRöeRS, houöt öe schakel in stanö ~17"an de A.F.C. familie dit keer niets te vermelden. Geen leed, doch ook geen vreugde, 't Zal wel in Sinter klaas zitten. Ja zelfs dit jaar kwam de Goedheilig man hoogstpersoonlijk bij ons, maar we zijn de zak nog ont snapt. Maar of ons dit volgend jaar ook nog zal gelukken? Laten wij het hopen, in ieder geval hebben wij be terschap beloofd. Op 19 Nov. j.l. vond in Atlantic een feestavond van A.C.C. plaats en, wij willen niemand te kort doen, maar alle hulde voor deze avond komt Dick Disselkoen toe, die niet alleen de lei ding van deze avond had, maar ook een van de belangrijkste medewer kers was. Ook hier kwam zelfs St. Nicolaas met knecht en deelde aan enige mensen die het afgelopen jaar uitzonderlijke prestaties voor de A.C.C. hadden verricht, prachtige geschenken uit. Op 20 November speelden wij de competitiewedstrijd BaarnA.F.C. met als uitslag 33. Evenals ons dit enkele jaren geleden in Utrecht bij Velox gebeurde, hadden wij thans ook weer een arbiter, die blijkbaar moeilijkheden met zijn horloge had, want zowel vóór als na de rust werd er een minuut te lang gespeeld, wat ons beide keren een doelpunt kostte. Van 20 voor A.F.C. door doelpunten van Poel en v. d. Bergh werd het door een doelworsteling 12 en on middellijk rust. Tot 2 minuten vóór het einde van de wedstrijd werd deze stand gehandhaafd, toen volgde wederom een doelworsteling en het was 22. Aftrap door A.F.C., van de Bergh en C. Bouwens stormen naar voren en met een kopbal maakte Henk 23. Toen was het tijd, de Heer Vaartjes liet echter doorspelen en met vereende krachten maakte Baarn gelijk (3—3). Evenals vóór de rust werd er niet meer afgetrapt. 27 November A.F.C.H.M.S. 02. Van de schotvaardigheid van onze voorhoede (Watergraafsmeer en V.V.A.) was in deze wedstrijd niets te bespeuren. Alles werd door het middenveld gespeeld, hetgeen een kolfje naar de hand was van de ach terhoede van H.M.S.die dus altijd rechttijdig konden ingrijpen. Eerst ver na de rust, toen de stand reeds 20 voor H.M.S. was, werd ons elf tal wakker geschud en hoewel het toen een ware belegering op het vijandelijk doel werd, bracht dit toch geen wijziging meer in de stand. 4 Dec. VriendenschaarA.F.C. 23. In deze wedstrijd liep de A.F.C. machine weer gesmeerd, met de rust was de stand reeds 30 voor A.F.C. Na de rust probeerde Vriendenschaar het spel te forceren, hetgeen ze wel wat vrije schoppen kostte, maar dat Vriendenschaar toch 2 doelpunten opleverde, zodat de eindstand hier door op 23 kwam. 11 December. Door de aanhouden de regen van de laatste dagen, werd ons terrein afgekeurd. Op 30 November vond in ons Club huis een Buitengewone Algemene Vergadering plaats, die door 58 leden bezocht werd. Bij de behandeling van punt 5 van de agenda (Statuten en Reglements wijziging) bleek dat diverse leden met artikel 64, ten opzichte van de ver andering van het woord Elftalcom missie in Technische Commissie, niet accoord konden gaan. Op voorstel van de Voorzitter werd toen een Commis sie benoemd, bestaande uit de Heren Galavazi, Glas, van Driel, J. Bouwens en van Teunenbroek, die tot taak had de A. V. een gewijzigd artikel 64 voor te leggen. De Vergadering werd een kwartier geschorst, na afloop waarvan deze Commissie haar voor stel indiende, waarmede de A.V. zich accoord verklaarde. Op voorstel van het Bestuur wer den de Heren Bessem, ten Oosten, J. Bouwens en natuurlijk de Voor zitter, gekozen in de zgn. Stichtings commissie, die ten doel heeft, de ver huizing van onze terreinen t.z.t. te bewerkstelligen. Bovengenoemde He ren wensen wij met hun respectieve lijke benoemingen van harte geluk. Na afloop van deze Vergadering dankte ons Erelid, de Heer Galavazi, het Bestuur, meer in het bijzonder Voorzitter Holtzappel voor het werk dat zij voor de A.F.C. verrichtten en voor de voortreffelijke leiding tijdens deze vergadering. Toen deze Vergadering gesloten was, werd door de Sociëteitsvereni ging A.F.C. tevens een vergadering belegd, uitsluitend met het doel uit haar midden 3 afgevaardigden te ver kiezen, voor de Stichtingscommissie. Verkozen werden de Heren G. Th. van Nigtevegt, M. de Bruin Mzn. en J. P. Scheepstra. Ook deze Heren onze gelukwensen. Dit jaar spoedt zich weer ten einde. Mogen wij deze N.N.N.N. besluiten met U allen een prettig Kerstfeest en een goede Jaarwisseling toe te wensen Vété. Lotte Aangetrouwde merkte on langs zeer juist op, dat A.F.C. van de Liefde moet leven. Onze donateur John Eijlders, directeur van een juist vijftienjarig, door vele A.F.C.-ers ge frequenteerd, etablissement hier ter stede, kent de sfeer van A.F.C. en deed dezer dagen het volgende, bui tengewoon genereuse aanbod: Elk lid van de A.F.C.-familie, dat dit om een of andere reden van node heeft (herstel na ernstige ziekte e.d.) kan bij hem en zijn vrouw in hun riante villa in Menton aan de Rivièra koste loos een maandje kuren. Hij of zij zal er bruin en weldoorvoed vandaan komen. Het Bestuur stelt zich voor een oogje te houden op de uitvoering van dit plan. Cor en John, weest over tuigd van de dank van geheel A.F.C. U behoeft niet alleen Uw huis open te stellen voor Uw mede-A.F.C.-ers want ik verzeker U, ze kunnen be hoorlijk te keer gaan. U bent echter wel verplicht de bovenaangehaalde woorden: „A.F.C. moet van de Liefde leven" goed tot U door te laten drin gen. Als U alleen iedere week Uw pool- formulier invult en inlevert, bewijst U reeds een goede verstaander te zijn. J. T. S. TEL. 41864-42864, BEURS 41057 CHAPEAUX POUR DAM ES s/s y CHURCHILL-LAAN 75 TEL. 72.71.93 2

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1955 | | pagina 2