Uit de Kapiteïnshut 34e Jaargang December 1955 No. 5 ©it is de Schakel, die komt hinden, ©e oude club aan d'oude vrinden. Redacteur: J.Tj. Steensma, 2e v.d.^Helststraat 50, Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul, Gerrit v. d. Veenstraat 118, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam W. lweer is een jaar voorbijge gaan alweer na deren de dagen, die zowel in ons gezins- als in ons clubleven de hoog tijdagen genoemd kunnen worden. In ons gezins leven zullen wij het Kerstfeest vieren ieder naar eigen aard en eigen levensbeschouwing maar toch allen wel, in deze dyna mische tijd van jachtend tempo en van geweldige evolutie, als een rust punt, waar we even tot bezinning komen. Te midden van alle spanning en dreiging waarin wij leven, zullen wij allen, als mensen van goeden wille, ons wel even bezinnen op de Kerstgedachte en op haar eeuwige waarden. De Oudejaarsavond heeft weer een ander, dikwijls een feestelijker, ka rakter. Dan maken we de balans op van het afgelopen jaar; we tellen onze goede en slechte dagen en daden en we nemen ons voor, in het nieuwe jaar de fouten te vermijden en alles goed te doen. Daar heffen wij dan het glas voor op en we be ginnen het jonge jaar vol vertrou wen in een gelukkige toekomst. Zo doen we in ons gezin, zo doen we ook in A.F.C. Onze Nieuwjaarsdag in A.F.C. is ook altijd een terugblik en een blik 1 vooruit. Voor de terugblik zorgt Jaap Cohen. Zijn Nieuwjaarswens is eigenlijk een oudejaarsrevue. Wat hij zal zeggen is natuurlijk nog een ge heim; hoe hij het zegt is zijn geheim. Maar als ik een hoogtepunt uit het afgelopen jaar zou moeten aanwijzen, dan zou het zijn ons 60-jarig feest en de machtige revue die Jaap bij die gelegenheid ten tonele bracht. Dan zou het zijn de grote bindende kracht, die van hem uitging en die een grote schare A.F.C.-ers en A.F.C.-sters samensmolt tot één groep van goede vrinden en vriendinnen. De manier waarop hij de verborgen krachten van A.F.C. tot leven wist te brengen, is één van de mooiste ervaringen uit het afgelopen jaar. Een ander hoogtepunt, dat minder spectaculair was maar dat nog wel van een veel groter draagwijdte zal zijn, is het tot stand komen van de stichting, die ons nieuwe home ach ter de dijk moet voorbereiden. Mag het samenwonen van grote kinderen in het moederhuis soms, in het ge wone leven, aanleiding geven tot on aangenaamheden, in ons geval is het aanleiding tot grote vreugde en vol doening. De drie-eenheid A.F.C. A.C.C. A.B.C. krijgt daardoor ge stalte en de saamgebundelde krach ten kunnen eerder de hinderpalen overwinnen dan elk afzonderlijk dat zou vermogen te doen. De vijf jongens, die op 18 Januari 1895, om een wasmand geschaard, tot oprichting van A.F.C. besloten, zullen niet gedacht hebben dat 61 jaar later, op Woensdag 14 Decem ber, door elf mannen werd besloten tot het in_ het leven roepen van een stichting 'voor een groots opgezet terreinencomplex. Aan Gerard van Nigtevegt komt onze zeer bijzondere dank toe voor zijn initiatief en zijn grote motorische drijfkracht. De ta fel in zijn huis zal in de A.F.C.- kringen een even legendarische rol gaan spelen als de wasmand in de kelder van Schaf Scheepens. En aan Jan Scheepstra past een compliment voor de fijngevoelde suggestie, om die stichting te noemen: Stichting „Goed Genoeg", als herinnering en hulde aan de plek in de Watergraafs meer, waar A.F.C. de schoonste triomfen heeft gevierd. Zo hebben we dan, in een snelle terugblik, twee hoogtepunten uit 1955 belicht. Nu staat 1956 voor de deur. Daarin trekt allereerst onze aandacht onze 61-ste verjaardag, voorafgegaan door onze eigen oude jaarsavond. Deze traditionele feeste lijkheden versterken telkens weer de band tussen de leden, en daarom is het aan één kant te betreuren, dat slechts een beperkte groep daaraan kan deelnemen. Gelukkig krijgen we in Februari weer eens een jaarfeest, waarbij alle leden aanwezig kunnen zijn. Laten we hopen dat door dit ge lukkige initiatief een oude traditie in ere wordt lfersteld, zodat alle le den elkaar één maal per jaar in feeststemming kunnen ontmoeten. Wat onze vooruitzichten op het groene veld betreft, mag ik zeggen, dat we er in deze tijd van het jaar wel eens slechter voor gestaan heb ben. De 3e plaats is niet oneervol en vol vertrouwen zien we de verrich tingen van onze jongens tegemoet. Als de geest maar goed blijft, kan succes niet uitblijven. Laten we dan ook besluiten met de hartgrondige wens, dat de geest in A.F.C. altijd goed mag zijn, in alle gelederen en in alle geledingen! HOLTZAPPEL.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1955 | | pagina 1