DE A.F.C.-SCHAKEL F. mmswm Uit de Kapiteinshui A F. CS u No. 4 ©it is de Schakel, die komt binden, 'T)e oude club aan d'oude vrinden. wmz. SpUÜS Redacteur: J.Tj. Steensma, 2e v.d.^Helststraat 50, Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul, Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132. Telefoon 80710, Amsterdam W. 34e Jaargang November 1953 Sint Nicolaas heelt zijn intocht in Amsterdam gehou den; we kunnen hem van nu af aan weer op onze da ken verwachten en we zullen trouw onze schoen klaar zetten in de hoop dat daar een pret tige verrassing in komt glijden. A.F.C. kan anders niet zeggen, dat het van verrassingen verschoond is gebleven. De beide afgelopen Zonda gen hebben daar wel voor gezorgd. Na onze monster-overwinningen op Watergraafsmeer, V.O.C. en V.V.A. verwachtten velen, dat wij in dit tempo door zouden gaan. Je went aan niets zo vlug als aan weelde. Zij staarden zich blind op de produc tiviteit van onze voorhoede en zagen over het hoofd, dat in ons verdedi- gingsbioc nog enkele minder sterke plekken zitten. Zij rekenden alleen maar, om in Sinterklaastermen te spreken, op „speel-goed" en lekkers en dèichten niet aan een gard. Waren onze spelers ook niet de laatste tijd echt braaf geweest, sinds alle stoute jongetjes in de zak waren gestopt, en kwam hun de beloning niet eerlijk toe? Er zal wel geen een A.F.C.-er geweest zijn, die geen schik had in dit elftal, in de prettige geest, die je duidelijk kon waarnemen, en in de leuke wedstrijden die de elf kameraden ons in het veld voorzetten. Het ging goed zo; wat kon ons ge beuren? Het ging te goed. Als Sinterklaas geen bisschop was en niet zo'n lange baard' had, zou je hem voor een grillige vrouw houden, op wie de bekende uitspraak van Hendrik IV van toepassing is: „Souvent femme varie; fol est qui s'y fie". Want in plaats van het verwachte en ver diende lekkers liet hij twee bittere teleurstellingen in onze schoen glij den: de (voorlopige) nederlaag tegen O.V.V.O. en het gelijke spel tegen Baarn. Zou hij zich geërgend hebben aan onze hoogmoed en ons zo een lesje in bescheidenheid en voorzich tigheid hebben willen geven? Dan is hij daarin wèl geslaagd. We zullen voortaan weer voor ieder doelpunt moeten vechten en geen enkele vijandelijke aanval meer mogen on derschatten. Geconcentreerd van be gin tot eind moeten wij onze wed strijden spelen, dan zal de grillige Vrouwe Fortuna ons weer toelachen en dan kan de beloning niet uitblij ven! Behalve de komst van Sint Nico laas brengt de Decembermaand ons nog een paar andere feestelijkheden: de Kienmiddag voor de jeugd, de Kienavond voor de ouderen en de Nieuwjaarsreünie in het Clubhuis. Zo blijft het Clubhuis steeds het ver zamelpunt voor al wat A.F.C.-er is, zo jong als oud. Daar vinden wij allen, zonder onderscheid, de gezel lige sfeer waarin wij ons thuis voe len, de vriendenkring waarin wij genoegelijk kunnen babbelen, de partners waarmee wij een kaartje kunnen leggen of een kwartetje kun nen maken. Niet alleen op de hoog tijdagen, maar elke week moet het Clubhuis (en wie weet hoe kort het daar nog maar staat) de plaats zijn waar iedereen iedereen vindt en waar we niets dan vrienden en vriendelijke gezichten zien. Om zo'n gemeenschap te verwe zenlijken moeten we ook gemeen schapszin hebben. We moeten ener zijds begrijpen, dat jonge echtparen met jonge kinderen niet allemaal een dienstmeisje of een kindermeisje hebben om thuis op ze te passen, zodat zij wel gedwongen zijn hun kinderen mee naar A.F.C. te nemen. Daar zal niemand aanstoot aan ne men, mitsdie dartele jeugd in het Clubhuis niet al te storend op treedt. Want anderzijds moeten we begrijpen, dat geschreeuw, gehol en gestamp niet bevorderlijk zijn voor de gezellige sfeer waarin andere A.F.C.-ers graag zitten te kouten of te kaarten. Het moet toch mogelijk zijn hier een redelijke en prettige oplossing te vinden, zodat een heel klein groepje al te rumoerige kinderen, en veel zijn dat er niet, dat weet iedereen -er niet de oorzaak van is, dat er een splijtzwam groeit tus sen de planken van ons Clubhuis. Laten we deze kinderlijk eenvoudige zaak niet opblazen tot een kwestie, maar laten we liever de handen in eenslaan om te maken dat in ons huis aan de Wandelweg vele wonin gen zijn waar iedereen zich thuis voelt! HOLTZAPPEL.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1955 | | pagina 1