DE A. F.C.-SCHAKEL Uit de Kapiteinshut A.F.C. 1895 1955 ABC No. l 'Dit is de Schakel, die komt binden, De oude club aan d' oude vrinden. OU O 34e Jaargang Redacteur: J Tj. Steensma, 2e v.d. Helststraat 50, Amsterdam, telefoon 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul, Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132, Telefoon 80710. Amsterdam-W. Augustus 1955 Voordat ik in deze eerste A.F.C.- Schakel van het nieuwe seizoen mijn gedachten laat gaan over de ver schillende dingen die ons te wachten staan, wil ik eerst even antwoorden op de critiek die door sommige lezers buiten onze ver eniging geoefend moet zijn naar aan leiding van de vorige „kapiteinshut". Dat ging zo: Op een clubavond zaten we in een grote kring, laten we zeggen de kring der wijzen, bij elkaar onder het gezellige gebabbel, gerod del en gelach waarmee de ware wijzen hun vrije tijd plegen zoek te bren gen, toen een van onze meest gewaar deerde ereleden me vertelde: „Ik heb vanmorgen die-en-die gesproken (die- en-die is dan een bestuurslid van een eerste klasse semi-prof-club) en die zei tegen me: „Ik heb net de A.F.C.- Schakel gelezen, maar wat die voor zitter van jullie daarin schrijft is toch wel zó verschrikkelijk Nu moet ik eerlijk zeggen, dat ik me op dat ogenblik met de beste wil van de wereld niet kon herinneren, wat voor verschrikkelijks ik dan wel geschreven kon hebben. Ik heb dus de volgende dag meteen de Schakel opgezocht en heb het artikeltje in kwestie nog eens gelezen en nog eens overgelezen. Maar ik weet op dit ogenblik nog niet, wat ik daarin mis zegd zou hebben. Uitgaande van het feit, dat A.F.C. amateur is, en met in acht neming van het woord „Wat je doet, doe dat goed", kennen wij voortaan nog slechts pur-sang amateurs en pur- sang semi-profs. Waaraan de bewuste criticus zich nu in die kapiteinshut kan gestoten hebben, is mijn uit spraak, dat het hoofdklasseschap behaald zal worden door die clubs, die ten koste van veel geld de beste spelers uit den lande bij elkaar heb ben weten te kopen, en het kam pioenschap bij die vereniging, die door de hoogste lonen te betalen de grootste aantrekkingskracht op de spelers zal uitoefenen. Het klinkt inderdaad wat cru en het is natuurlijk naar om het te horen, maar het is de werkelijkheid! Want sindsdien zijn de overschrij vingen bekend geworden en de trans ferbedragen. Sommen als twintig duizend gulden, dertigduizend gulden, zijn schering en inslag. Wie dat geld beschikbaar heeft koopt zich een prima elftal en zal wel hoofdklasser worden. De voorbeelden liggen voor het grijpen en worden zelfs als kos telijke stunts gekenschetst. Neen, ik handhaaf met alle gerustheid mijn uitspraak uit de Juni-Schakel: „De bestbetalende wordt de beste". En de ietwat gechargeerd geachte scène uit Jaap a Cohens jubileum revue van ons zestigjarig bestaan, die een voet- balmarkt voorstelde, blijkt nog een veel te zachte voorstelling van zaken gegeven te hebben, want daar kwamen nog geen politie-agenten en gerech telijke vervolgingen in voor Mijn apologie heeft wat meer ruim te in beslag genomen dan ik bij het begin van dit artikel van plan was er aan te wijden, en er blijft dus maar weinig ruimte voor een voorbeschou wing van het nieuwe seizoen. Deze moet dus wel wat kort zijn. Zondag a.s. begint allereerst het AROL-tournooi. Hoe ook de publieke belangstelling mag zijn, het succes van dit eerste amateur-tournooi is verzekerd dank zij de geest, waarin het gehouden wordt. De deelnemende verenigingen blaken van enthousias me om er iets geheel aparts van te maken, en als het zomerse weer nog even aan wil houden zal er inderdaad iets heel aparts van gemaakt kun nen worden. Het spring-concours op de 2e AROL-dag kan daar heel wat toe bijdragen. Daarna gaat de competitie weer draaien en we mogen zeggen, dat we in een zeer gunstige afdeling zijn terechtgekomen. Zes Amsterdamse clubs en dan nog onze oude vrienden (-schaar) uit Culemborg benevens clubs als Baarn, Donar, H.M.S., Hol land en O.S.V. vormen samen een prettig stel, dat voor pittige en aan trekkelijke wedstrijden kan zorgen. Moge daarin de vriendschappelijke geest overheersen en mogen de ama teurs echt voor hun plezier, en ook voor hun club natuurlijk, zo goed mogelijk spelen! De elftalcommissie is al een poosje aan het werk en onze nieuwe trainer, de Heer Vaal, die ik van deze plaats af nog een hartelijk welkom toeroep, heeft onze jongens al een maand onderhanden. Naar wat ik tot dusver ervan gezien heb, kunnen we het nieuwe seizoen met vertrouwen tege moet zien. HOLTZAPPEL.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1955 | | pagina 1