Uit de kaplteinshut H, 33e Jaargang Juni 1055 No. 10 Dit is de Schakel, die komt binden, 'De oude club aan d'oude vrinden. Red. J. H. Wijnand, Ridderlaan 67, Den Maag, tel. 777197 - Pl.verv. Red. J. Tj. Steensma, 2e v.d. Helststraat 50, A dam, tel. 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul, Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 TypografieDrukkerij Jok. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam-W. seizoen tot de zullen behoren et seizoen 1954- 1955 nadert zijn einde. In de eerste klasse wordt nog een laatste strijd gestreden, voor sommige clubs een felle, soms wan hopige strijd, die moet beslissen of zij het volgende „twee maal achttien" waaruit naderhand de hoofdklasse wordt uitgezeefd. In de tweede en lagere klassen is alles al wel bekeken; voor de meeste clubs is de competitie afgelopen, is het sei- 1954-1955 achter de rug. Daarmee is het meest gedenkwaar dige seizoen afgesloten, dat de K.N. V.B. tot dusver heeft gekend. Ook voor A.F.C. was het een jaar rijk aan gebeurtenissen, rijk aan gewichtige besluiten, beslissend voor de rol, die wij in de toekomst zullen spelen in het grote voetbal-bestel. Ik wil onmiddellijk aannemen, dat die rol bescheidener zal zijn dan wij tot dusver gewend waren, dat wij niet meer behoeven te rekenen op dicht bezette tribunes, en dat wij ons vroe gere ideaal: het bereiken van hét le klasseschap en het kampioenschap van Nederland, uit ons hoofd moeten zetten. Gelukkig maar! Want dat le klas seschap zal voortaan behaald worden door de „club" die ten koste van veel geld de beste spelers uit den lande bij elkaar heeft weten te kopen. Dat kampioenschap zal terecht komen bij de vereniging die de hoogste lonen aan haar werknemende-spelers of spelende-werknemers kan uitbetalen en daardoor de grootste aantrek kingskracht uitoefent op de voetbal lende jongelingschapDe best- betalende wordt de beste! Wij gunnen hun dat succes; wij be nijden hun die „eer" niet. Want in de plaats van ons oude ideaal stellen wij een nieuw: een club te zijn waar in men prettig èn goed voetbalt, in een goede sfeer van saamhorigheid, met gelijkgestemde en gelijksoortige jongens en jongelui, in een milieu van vrienden. Wij handhaven ons ideaal om zo goed mogelijk te spelen, wij handha ven dus de training, omdat wij weten dat men des te meer vreugde aan zijn sport beleeft naarmate men die sport beter beoefent. Maar wij stellen de resultaten niet primair al zullen die ons in de toekomst niet onwelkom zijn doch de sportvreugde! Wij handhaven bovenal ons ide aal om een club van vrienden te zijn. De ouderen onder ons denken nog wel eens aan hun vroegere pre staties op het groene veld, maar zij denken veel meer en met veel meer dankbaarheid aan de vriendschap die zij daarbuiten vonden in onze kring, aan de gezelligheid en de vrolijke ogenblikken en aan het medeleven en de steun in de moeilijke ogenblik ken des levens. De prettige sfeer, de voetbalvreug de en de onderlinge vriendschap ko men bij ons op het allereerste plan te staan. Daaraan zullen wij desnoods andere dingen opofferen. Zijn er sto rende elementen, die voor anderen de voetbalvreugde bederven, Wij zullen ze graag zien vertrekken, al spelen zij nog zo goed.. De verliezen, die wij zo lijden, zullen winst blijken te zijn. Wij beoefenen de sport om de sport en niet om allerlei bijkomende (en dikwijls minder zuivere) motieven. En dan zal het blijken, dat wij voor die sportvreugde veel inspanning, ja, veel opofferingen over hebben. Dat wij bereid zijn offers te brengen voor die club, die ons dat alles verschaft en dat naast de voetbalvreugde de clubliefde opbloeit. Als we daar eenmaal zijn, is ons nieuwe ideaal bereikt! Laten wij, in de „nieuwe orde", daarnaar streven, dan zal onze rol in de voetbalwereld nog niet zijn uitgespeeld! Als ik naar aanleiding van dit ge denkwaardige seizoen niets heb ge zegd over ons zestigjarig bestaan, is dat omdat ik vooral naar de toe komst heb gekeken. Wat voorbij is, is wel niet voorbij, want wij putten daaruit de kracht om verder te gaan. Maar de toekomst is belangrijker dan het verleden. Daarom vestigen we nu de blik op het vijfenzeventigjarig be staan. Moge dan blijken dat A.F.C. de juiste koers heeft gevaren HOLTZAPPEL.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1955 | | pagina 1