Uit de Kapiteinshui: ©it is de Schakel, die komt binden. T)e oude club aan d' oude vrinden, Red. J. H. Wijnand. Ridderlaan 67, Den Haag. tel. 777197 - Pl.verv. Red J. Tj. Steensma, 2e v.d. Helslslraat 50. A dam. tel. 718567 Administrateur: O. J. v.d. Heul, Gerrit v.d. Veenstraat 118, tel. 714194 Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam-W. 33e Jaargang April 1935 No. 9 De jeugd en de toekomst. Tn de vorige AFC- -*• Schakel stonden 3 artikelen, waarin werd gesproken over de nieuwe toestand en over het belangrijke aandeel dat de jeugd kan hebben in het verenigings leven. Hoe merkwaardig het ook mag lijken dat van drie heel ver schillende zijden, van Bestuur, Elftal commissie en de jeugd zelf, onafhan kelijk van elkaar, dezelfde gedachten op hetzelfde ogenblik worden uitge sproken, toch is dit in de grond van de zaak eigenlijk iets vanzelfspre kends. Het bewijst dat in de verschil lende regionen van A.F.C. ernstig is nagedacht over de tegenwoordige toestand en ook, dat er een grote eenstemmigheid blijkt te heersen over de koers die A.F.C. voortaan moet gaan varen en over de consequenties die deze keus meebrengt. Nog meer dan vroeger moeten wij de jeugd betrekken bij ons vereni gingsleven, zodat de vriendschap, die onder jongens van eenzelfde ploeg bij hun gemeenschappelijk wekelijks met-elkaar-optrekken als vanzelf ontstaat, eerst uitgroeit tot vriend schap op een breder vlak en jegens een wijdere kring van A.F.C.-ers, en later tot dat ondefinieerbare, warme en rijke gevoel van saamhorigheid met de héle vereniging en met élle A.F.C.-ers, dat wij samenvatten onder de naam van clubliefde. Pas als die clubliefde er is, is een jongen vast met A.F.C. verbonden. Pas dan kun nen wij op hem rekenen; pas dan is hij „met liefde" bereid offers voor zijn club te brengen. En dat is toch wat A.F.C. uiteindelijk aan zijn leden vraagt, in ruil voor de talrijke goede dingen, die zij bij ons vinden. Dan zal het hem vergaan als de Oud-Testa- mentarische Saul, die uitging om de ezelinnen van zijn vader te zoeken en die een koninkrijk vond. Want de jongen die lid van A.F.C. is geworden om prettig zijn partij tje voetbal te spelen, zal met de jaren opgroeien in een geest van sportivi teit, eerlijkheid en zelftucht en zo, spelenderwijs, allerlei eigenschappen aanleren, die hem in het latere leven van ontzaglijk groot nut kunnen zijn. Nü zal hij daar geen ogenblik over denken maar later zal hij er dank baar voor zijn. Voor de toekomst van A.F.C. is de jeugd dus bijzonder belangrijk; voor de toekomst van de jeugd is A.F.C. van niet te onderschatten waarde! Het eerste wordt wel degelijk beseft door A.F.C. Mag het zo zijn, dat het tweede enigszins gevoeld wordt door de jeugd! Amateurisme en fighting spirit. A.F.C. heeft het amateurisme ge kozen. We voetballen voor ons ple zier. Nou, dat kan je de laatste tijd dan ook wel merken! Het echte vèch- ten, dat ons vroeger zo menige wed strijd deed winnen, er er niet meer bij. Het „ingaan" bij een hoge bal, de felle sprint op korte afstand, het achterna rennen van een verre bal, de door tastende tackle met het risico van wat pittig contact, dat alles zie je niet meer bij A.F.C. Het is een tikje naar die en een tikje terug, een man netje nemen en er nog een opzoeken, de bal krijgen en er mee treuzelen en draaien, stilstaan en afwachten in plaats van de vrije positie te zoeken, een tempo waar de diligence snel bij is, kortom, genoegelijkheidsvoetbal op zijn weekst. Tijdens de wedstrijd tegen O.V.V.O. hoorden wij in sappig Amsterdams een kernachtige karakteristiek van ons spel: „Die A.F.C.-ers die knokken er niet voor". Zelf hadden we onder elkaar al geconstateerd dat de fighting spirit ontbrak, maar of je het nu in het Engels of in het Amsterdams zegt, de zaak blijft hetzelfde. Laten we asjeblieft niet denken, dat er in de amateurcompetitie rustig en week voetbal kan worden gespeeld. Juist daar vinden we de harde ploegen van stugge, enthousiaste knapen die door snelheid, stevigheid en doortastend heid goed maken wat ze aan techniek en raffinement te kort komen. Wat, met dit spel, de toekomst ons nog brengen zal, is moeilijk te voor spellen. We staan nu onderaan, veilig onderaan. Maar willen we in volgende seizoenen gewoon veilig staan dan zullen we naast onze techniek en ons raffinement ook enthousiasme, snel heid en doortastendheid moeten to nen. Techniek en tempo, die kunnen ons omhoog brengen! Aan onze spe lers de taak, die weg omhoog nu in te slaan! HOLTZAPPEL

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1955 | | pagina 1