Uit de kapiteinshut ©it is de Schakel, die komt binden, oude club aan d' oude vrinden. 29e Jaargang October 1950 Nr. 3 Redacteur: G.J.N. Wijnand. Amazonenstraat 55Amsterdam Z. - Plaatsverv. Redacteur: W. G. Staats, Churchill-laan 25a Administrateur: J. Mellegers, Ceintuurbaan 121. Amsterdam-Z. Postgiro 375600 Ned. Handel Mij, ten gunste van J. Mellegers Gem. Giro M 1883 TypografieDrukkerij Job. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam \V. De afgelopen maand bracht ons de gebruikelijke verrassingen en teleur stellingen. De verwachtingen van ons „eerste" waren hoog gespannen, vooral na het vertoonde spel in het AROL-tournooi. Er zijn natuurlijk aanwijsbare oorzaken, die zeker in ons „eerste" het meest culmineerden door de omstandigheid, dat Kees Kou wens, op een aanvankelijk onver klaarbare en later begrijpelijke grond, de vereiste overschrijving nog niet be zat en daardoor nog niet mocht uit komen. Juist zijn plaats als center voor, waaromheen onze T.C. en trai ner een bepaald systeem van spelen hadden opgebouwd, moest door het ontbreken van de motor falikant uit lopen. Ons „tweede" en „derde" zijn prima gestart. Zo vol houden Herenen dan openen zich perspectieven! Het „vierde" deed het niet slecht. Al leen het laatste pak slaag van H.R.- C. II en dan nog wel op eigen grond, was raak. Ook onze Juniores en onze adspi- ranten zijn, wat je noemt, goed ge start. De jeugdcommissie doet wat ze kan en nu ook de training op Zater dagmiddag voor onze adspiranten I en II geregeld is, zal dit ongetwijfeld zijn stempel op de resultaten druk ken. Op de ereplaats. Ook wat het interne clubleven van A.F.C. aangaat, was er in de afgelo pen maand wei een en ander aan de orde. Op de vergadering van 15 Sep tember j.l. werd in de plaats van Jo Nestelroy, Siem de Waal bij acclama tie gekozen. In de vorige vergadering had ook Nol Eysvogel het bijltje er bij neergelegd. Het is geen herhaling, noch overdrijving, als ik hier ver klaar, dat beide afgetredenen een grote staat van dienst voor A.F.C. achter de rug hebben. Als wij alle uren bij elkaar tellen, die deze parate bestuursleden in de af gelopen, ruim 12 jaar verricht heb ben, dan komen wij bij een eenvou dige rekensom tot de conclusie dat zij vele werkdagen aaneen, volkomen belangeloos en met overgave hun werk verricht hebben. De bestede vrije tijd, omgezet in normale dienst tijd, bedraagt zo ruim een half jaar. Natuurlijk hebben zij dat werk voor hun plezier verricht, maar dat neemt niet weg, dat de bereidheid, om al die tijd voor hun club te besteden, even eens bewondering afdwingt. Dat zij dan ook beiden bij acclamatie tot erelid werden benoemd, is uiteraard een hoge onderscheiding, die zij niet alleen op prijs stellen, maar ook zeer zeker zullen weten te waarderen. Nogmaals, gij hebt prachtig werk ge daan en niet tevergeefs zullen wij zo nodig een beroep op U kunnen doen. Voorts heten wij van harte ons nieu we bestuurslid Siem de Waal wel kom. Wij weten, op welke wijze zijn hart voor A.F.C. klopt en ik geloof niet teveel te zeggen, als ik verklaar, dat A.F.C. nog veel plezier van deze keus zal beleven. Nogmaals Siem, van harte welkom in ons bestuur. Helaas kon Jaap van Nek door druk ke bezigheden zijn functie in de elf tal-commissie onmogelijk waarnemen, zoals hij dat gewenst achtte. Wij hebben dit besluit gewaardeerd, omdat wij weten, hoe hij een derge lijke functie belangrijk achtte. Jaap, je hebt ook een grote staat van dienst in A.F.C. Niet alleen, dat je als spe ler en later als aanvoerder op bijna onnavolgbare wijze bent voorgegaan, maar ook je tactisch inzicht hebben jou en ons veel succes gebracht. Ik zeg tegen jou dan ook niet vaarwel, maar tot ziens. De Honkbalclub A.B.C. is kampioen geworden. Helaas heeft zij onlangs in de herkansing de begeerde pro motie, die zij bijna voor het grijpen had, niet kunnen behalen. Het is jam mer, maar als zij het volgend jaar op dezelfde enthousiaste wijze dit pret tig spel speelt, dan twijfelen wij niet, of de klop op de deur zal opnieuw volgen. Tenslotte meen ik het jubileum van ons lid, de heer J. H. Gilkens, die zijn 25-jarig ambtsjubileum bij de A.V.- R.O. op 14 September j.l. herdacht, niet onvermeld te mogen laten. Hij staat altijd, als het A.F.C. betreft, be langeloos te onzer beschikking. Hij is onze prettige vriend, die wij nog ja ren in ons midden hopen te hebben. Jo, proficiat en nog vele jaren! Mag ik tenslotte alle spelers op het hart drukken met overgave de trai ning te volgen, opdat onze elftallen zo gunstig mogelijke resultaten zul len kunnen bereiken. G. H. HAUBER.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 1