Tweehonderd wedstrijden I!T-Tinilil ••rW'ï^SSMËÉ Dit is de Schakeldie komt binden D1 oude club aan d'oude vrinden Redacteur: G. J. N Wijnand, Amazonenstraat 55 l, Amsterdam Z. - Plaatsverv. Redacteur: W. G. Staats, Churchill-laan 25a Administrateur: J. F. Bakker, 2e Jan v d. He ij de 6 straat 21, Amsterdam-Z. Gem. Giro B 2096 Postgiro 375600 Ned. Handel Mij, ten gunste van J. F. Bakker Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam-W. Nr. 8 Maart Aj^ril 1950 28e Jaargang WanneeT je in het eerste speelt, dan loop je danig in de kijkerd. Je staat bloot aan de meest heidense verafgoding, doch slechts luttele se conden later verklaart ieder meele vend lid. dat de E.C. gek is om zulk een fabelachtig prutser op te stel len. Dat is nu eenmaal het risico van een eerste elftalspeler. Gerrie Stallmann heeft zijn twee honderdste wedstrijd gespeeld en wat er over hem in die 200 maal zes kwartier gezegd is, valt eenvoudig niet te boekstaven. Het zou mis schien wel mogelijk zijn, maar het probleem bestaat uit de huisvesting van de boeken. Spreek mij niet van de Koninklijke Bibliotheek; dat zou namelijk belachelijk zijn, want dit welvarend instituut zou dan alleen maar te vergelijken zijn met een tweeplanks-kassie boven het haard vuur in een oud-Hollands gemeubi leerd vertrek. De moeilijkheid is op gelost door Gerrie een zilveren pot lood ten geschenke te geven, waar mee hij in vier kleuren kan schrij ven. Waarom hij dat ooit zou doen ontgaat me, maar je k&n niet weten tenslotte. Gerrie is een opmerkelijk A.F.C.- er. Je ziet hem overal en mocht het eens voorkomen, dat je zijn Griekse neus niet ziet, dan hóór je hem. Hij zou een stukje over zijn voetballoop baan in de Schakel schrijven, maar in verband met zijn bescheidenheid, liet hij dat aan mij over. Nu denkt Gerrit Stallmann „Still going strong (Cliché „Sportwereld") de brave borst, dat hij er af is, maar dat zit fout. In de Juni-Schakel, goe de lezers, een stuk van zijn hand, persoonlijk gesigneerd. Voorverkoop aan de bekende adressen. In deze Schakel echter krijg ik de gelegenheid om Gerrie van harte te feliciteren met dit jubileum. We doen zeker niet aan „persoonsver heerlijking", maar wel mag hier eens geschreven worden, dat Gerrie in alle ups and downs van het eerste elftal steeds voor de volle honderd procent gestreden heeft, zoals dat een speler van A.F.C. betaamt. Vaak, heel vaak verwijt men onze spelers een soort onverschilligheid en lauwheid, doch nooit heeft men dit van Gerrit Stallmann kunnen zeggen. Welke plaats zijn elftal ook op de ranglijst innam, bovenaan, onderaan of in het midden, Gerrie vocht er voor. Laten alle jongeren aan hem eens een voorbeeld nemen; wij spre ken zo dikwijls over promotie naar de eerste klasse, maar dat is alleen maar mogelijk wanneer men bereid is zich van Augustus tot Mei vol ledig aan zijn elftal te geven. Gerrie, nog vele wedstrijden in het eerste, veel succes als speler en straks, wanneer je je voetbalschoe nen voorgoed in de kast gezet hebt, als jeugdleider, als commissie-lid of waarvoor je club je ook roept. G. W.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 1