Wisselvallige resultaten van het vierde elftal 5 BequnstiQinq van onze aöveRteeRöeRS, houöt öe schakel in stanö In de laatste twee A.F.C.-Schakels schitterde o.a. het vierde elftal door afwezigheid en het lijkt mij geen gek idee om nu maar eens schoon schip te maken. Dat lucht op! In de maand October speelde het vierde elftal slechts twee wedstrijden en moest in beide gevallen een neder laag incasseren. Uit tegen Volendam 3 hadden wij gedurende prac- tisch de gehele eerste helft het beste van het spel, maar konden dit niet in de zo noodzakelijke doelpunten tot uitdrukking brengen. De tweede helft was voor onze tegenstanders. Ongeveer tien minuten voor het einde, de stand was toen 2-1 voor Volendam, kende de scheids rechter een penalty aan Volendam toe, welke in een doelpunt werd omgezet. Dit betekende voor ons tevens het einde van een illusie op een eervol resultaat, want in de nog resterende minuten voegde Volendam nog een doelpunt hieraan toe, zodat de eindstand kwam met een 4-1 nederlaag. Nederlaag was wel verdiend, de uitslag echter geflatteerd. Na afloop van deze wedstrijd hebben wij ons geza menlijk met de aanwezige dames, om vooral maar niet op te vallen, in Volendammer costuums gewrongen (nou ja, wat je dan wringen noemt hoor, want speciaal die broeken waren positief aan de royale kant). Om de tijd wat te korten hebben we in het Boemeltje van Purmerend een kleine sweepstake georganiseerd met het oog op de uitslag van het eerste elftal. De man lijke afdeling was vrij optimistisch gestemd, terwij! de aanwezige dames lijnrecht hiertegenin meenden te moe ten gaan. Laat nu niemand de uitslag goed raden met het resultaat dat de Commissie Indië een goede dag had. De wedstrijd tegen T.O.G. 2 thuis eindigde in een 2-0 nederlaag. Ook in deze wedstrijd hadden wij in de eer ste helft, met een behoorlijke wind mee, het beste van het spel. De voorhoede bleek ook hier weer niet in staat een doelpunt te maken met gevolg een 0-0 stand met de rust. Na de rust kwamen wij er practisch niet meer aan te pas. Onze achterhoede hield echter het hoofd koel, waardoor de scoringskansen tot een minimum beperkt werden. Even voor het einde kreeg T.O.G. een penalty toegewezen wegens 'n vermeend handsgeval. Onze pro testen hielpen natuurlijk niets en ons vonnis werd zon der fout voltrokken. In de laatste minuten gelukte het T.O.G. nog een tweede doelpunt te scoren en het einde kwam met een 2-0 nederlaag. De maand November bracht ons drie maal in het veld en tot onze grote vreugde evenveel overwinnin gen. Op 13 November tegen de Volewyckers 4 uit pres teerde onze voorhoede het ongelooflijke om niet minder dan 5 doelpunten te produceren. Hiertegenover kon onze achterhoede zich de weelde permitteren twee te- gengoals toe te staan. Resultaat een klinkende 5-2 over winning. In de voorhoede speelde Rinckes voor het eerst mee en dit bleek al spoedig een belangrijke ver sterking te zijn. Voor de rust verrichtte hij reeds door drie prima doelpunten de hattrick. Met grote voldoe ning kunnen wij op deze wedstrijd terugzien, want on danks de verschrikkelijk slechte weersomstandigheden (het stroomde gedurende bijna de gehele wedstrijd) werd er zeer behoorlijk gevoetbald. Op 20 November naar Assendelft om met het tweede elftal van de club van deze naam uit te maken of wij tot de zwakke broeders behoorden of niet. Wij kwa men op volle oorlogssterkte ui? en dat dit geen over bodige luxe was komt wel tot uitdrukking in het eind resultaat: 3-2 in ons voordeel. Het terrein was wel bijzonder zwaar te bespelen door het hoge gras en het door de vele regens drassige veld. Rinckes twee maal en Hendriks een maal zorgden voor de doelpunten, waarvan vooral het doelpunt van Jan Hendriks een beauty was. Assendelft 2 blijft door dit resultaat op 1 punt staan, terwijl wij ons puntenaantal tot 7 opvoerden. De eerste returnmatch tegen H.R.C. 3 thuis bracht ons weer twee punten op. De junior Henk v. d. Berg (of is hij nog adspirant?) smaakte het genoegen beide doelpunten op zijn naam te brengen. Onder goede lei ding zal hij zeker zijn weg wel vinden. De achterhoede wist in deze wedstrijd de stand blank te houden, zodat met 2-0 het einde kwam. Was de maand November dus in alle opzichten gun stig (6 punten uit 3 wedstrijden) in December konden wij het in de twee gespeelde wedstrijden niet verder brengen dan nederlagen. De returnmatch in Zaandam tegen Z.F.C. 4 bracht aan onze tegenstanders een eer volle revanche. Tot enkele minuten voor het einde 1-1 en dan plotseling een fout in de achterhoede afgestraft door een doelpunt. Einde 2-1 voor Z.F.C. 4. Op 2e Kerstdag nogmaals een uitwedstrijd tegen Alkm. Boys 2 in Alkmaar. Binnen enkele minuten na men de Alkmaarders een 2-0 voorsprong. Met de moed der wanhoop verdedigden wij ons en konden met geluk verder onheil voorkomen. Het einde kwam ten slotte met een 3-2 nederlaag. Een woord van lof voor Nico Kalsbeek, die de ge hele wedstrijd op halve kracht heeft moeten spelen maar toch van geen ophouden wist en ook voor Wim Wallaart, die niet 100 pCt fit was. Dan zou ik wel graag zien dat wij bij thuiswedstrijden en/of uitwed strijden met volledige elftallen uitkwamen. Dit treft niet de elftal-commissie maar speciaal de spelers zelf. Overtuig je van te voren of je moet spelen en bel bij twijfelgevallen een elftalcommissie-lid op en zorg er in ieder geval voor dat je tijdig op de aangegeven plaats aanwezig bent. In de maand Januari leden we, mede dank zij vreem de arbitrale vergissingen, zeer onverdiend met 5-2 van West-Frisia en Enkhuizen. COR KERKER Fokke 2 was onze eerste return-ontmoeting en we hadden met deze ploeg nog een kleine rekening te ver effenen. En dat is naar ieders tevredenheid, althans ge zien vanuit A.F.C.-standpunt, gelukt. Het was op die verwarrende Zondag, dat er velden door de A.V.B. wa ren goedgekeurd, terwijl diezelfde terreinen door de K.N.V.B. onbespeelbaar verklaard waren. Gevolg hier van was, dat we drie kwartier te laat begonnen. Einde lijk stond Fokke met acht man in het veld, nadat men eerst bij ons kousen en schoenen was komen lenen. Ge lijk Tromp voor Duins gedaan moet hebben, deed Dick Moesbergen in kleedkamer no. 1; hij deelde alles uit, wat onze tegenpartij nodig had, om tegen ons te kun nen spelen. Toen we eenmaal begonnen waren, stroom den de versterkingen voor Fokke in zulke omvang aan en werden er zulke vreemde mutaties aangebracht, dat één van onze mensen de lang niet domme opmerking maakte: „Zullen we ze eens gaan tellen?" Onze achter docht bleek ongegrond; het waren er „slechts" elf. Maar inmiddels hadden we onze slag geslagen en met half-time hadden we tegen stevige wind in een 4-0 voorsprong. In de tweede helft hebben we Fokke vol ledig ingesloten en met hun 7-1 nederlaag mochten onze tegenstanders nog tevreden zijn. De grootste ver dienste van ons elftal die morgen was, dat het bij de veilige ruststand niet in slaap gesukkeld is. Verder moeten Jan van der Werf en Daan Perton genoemd worden, die ieder drie doelpunten voor him rekening namen. Na het Insulinde-tournooi trad ons elftal aan tegen T.I.W. 2 aan de boorden van de Amstel. Er stond een (vervolg pag. 8)

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 7