Uit het vooronder 28e Jaargang Februari 1050 De „Kapitein", die trouw in iedere Schakel zijn ar tikel voor de frontpagina schrijft, was juist voor zaken uitstedig toen de redacteur de kopie voor dit nummer aan het klaar maken was. Daarom moeten de lezers ditmaal de gedegen beschouwingen „uit de kapiteins hut" missen en genoegen nemen met een praatje- uit een minder doorluchte ruimte van ons schip, uit het vooronder. Sinds het vorige nummer, de ouderwets-royale en representatieve Jubileum-Schakel, (waarvoor, tussen twee haakjes, aan onze nieuwe Schakelredacteur een woord van hulde niet mag onthouden worden: „bon sang ne peut mentir" en „coup d'essai, coup de maitre is er in de voetbalwereld, ondanks de ijstijd, zo het een en ander te doen geweest. Het voorstel tot herziening van de competitie-inde ling heeft heel wat gemoederen in beroering, pennen op papier en tongen in beweging gebracht. Hoe men over de nieuwe plannen ook moge denken, uit de com mentaren, die nu a-llerwege loskomen, blijkt wel zonne klaar, dat er onder het schijnbaar rustige oppervlak van ons voetballand grote spanningen heersen, die nu nog in toom gehouden worden, maar die te eniger tijd zo al niet tot een uitbarsting da-n toch tot een aard verschuiving moeten leiden, die het aanzien van dat land opmerkelijk zal wijzigen. Het is te hopen, dat er dan krachtige figuren zijn, die met een open oog voor de realiteit, inderdaad leiding zullen weten te geven, en niet achter de gebeurtenissen aan lopen, zoals die volksleider, die tot een oproerige menigte, die hij niet meer beheerste, riep: „Ik ben jullie leider, ik volg jullie!" We staan dus vermoedelijk aan de vooravond van in grijpende veranderingen. En misschien niet alleen ver anderingen op het gebied van de competitie-indeling. Ieder, die geen vreemdeling is in Jeruzalem, weet dat bij vele, vooral eerste klasse clubs, het zuivere ama teurisme verwaterd is tot een gemitigeerd premie stelsel. En deze dubbelslachtige toestand van schizo phrenic kan niet tot het oneindige bestendigd blijven; voor zulke patiënten is een shock-kuur tegenwoordig de aangewezen therapie. Als die shock maar niet te hard aankomt Maar uit het vooronder, vanwaar men uiteraard een zeer beperkt uitzicht heeft, past slechts een bescheiden stem. Xe meer waar het vaarwater, waarin ik nu dreig te geraken, o, stoute beeldspraak, vol voetangels en klemmen ligt. Wat onze eigen goede oude A.F.C. betreft, twee be langrijke gebeurtenissen deden in de afgelopen maand onze harten warmer kloppen en ons bloed sneller stro men: onze vijfenvijftigste verjaardag en de overwin ning op D.W.V. Die verjaardagsviering bestond uit e-en hele serie feestelijkheden: oudejaarsavond, jaardiner, toekenning van de Nobelprijs aan Gerard van Nigte- vegt, Jubileumwedstrijd tegen Be Quick en Instuif, dit alles ingeluid door wat wij zo graag noemen een pers conferentie. Bij al die festiviteiten bleek weer eens over duidelijk dat, welke uiteenlopende opvattingen ver schillende leden ook mogen hebben over de manier waarop A.F.C. omhoog gestuwd moet worden, een zelfde liefde- voor de club allen bezielt. En als die club liefde er is, wat kan dan verkeerd gaan met dat „nietige clubje", waarvan de naam slechts „drie letters telt, voor ons meer waard dan woorden" Meer waard dan de woorden, dan altijd, die de A.F.C.-ers wel e-ens on derling hebben... Het andere hoogtepunt uit de afgelopen periode was de overwinning op D.W.V. Toen bleek, dat ons eerste elftal kan winnen van alle ploegen uit zijn afdeling, en verdiend winnen ook! Als de geest maar vaardig wordt over de jongens, als ze maar werken en blijven werken, dan schuilt daar in dat elftal een kracht, die bergen kan verzetten. Als onze jongens zó blijven spelen, behoren ze tot de sterksten van hun afdeling. En dan lachen we om ver sterkte degradatie! HOLTZAPPEL Redacteur: G. J. N. Wijnand. Roerstraat 522. Amsterdam Z. - Plaatsverv. Redacteur: W. G. Staats. Churchill-laan 25a Administrateur: J. F. Bakker. 2e Jan v.d. Heijdenstraat 21. Amsterdam-Z. Gem. Giro B 2096, Postgiro 375600 Ned. Handel Mij. ten gunste van J. F. Bakker Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon. Kanaalstraat 132. Telefoon 80710. Amsterdam W. 'Dit is tie Schakel, die komt binden, D'oude club aan d'oude vrinden.

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 1