De trainer voor Militairen en Burgers! geeft zijn visie ACTUEEL - ONTWIKKELEND - ONTSPANNEND Bequnstiqmq van onze aöveRteeRöens, houöt öe schakel in stanö Gaarne maak Ik van de mij geboden gelegenheid ge bruik om door middel van het clubblad mjjn opmerkin gen en wenken naar voren te brengen. In de eerste plaats, A.F.C.'ers, biyft doorgaan je techniek te verbeteren. De techniek is de basis van al les, ook b\j het voetbalspel. Al begrijp je een systeem nog zo best, wanneer je geen bal kunt stoppen of geen bal kunt plaatsen, dan is elk systeem waardeloos. Trap alleen in het uiterste geval de bal op goed geluk weg. Tracht steeds de bal zo goed mogelijk te plaatsen en, indien enigszins mogelijk, langs de grond. Kruip niet achter een tegenstander wanneer een medespeler de bal heeft, maar tracht vrij te lopen. Denken, jongens, den ken en nog eens denken. Niet alleen voetballen met de benen, maar ook en vooral met de hersenen. Tracht ook het stopper-spil-systeem zo goed mogelijk toe te passen. Met het eerste elftal zijn we op de goede weg, ofschoon we er nog lang niet zijn, waarbij we niet mogen vergeten, dat dit in drie maanden onmo gelijk kan. De training, de door jullie voor elke com petitie-wedstrijd te ontvangen brieven en de besprekin gen zijn er echter voor om hier geleidelijk het geheel te verbeteren. Blijf op de ingeslagen weg voortgaan en langzaam maar zeker zullen jullie je moeite beloond zien in het betere teamwork en de daardoor verkre gen gemakkelijker speelwijze. Trek je van al het ge schrijf en al het gepraat van de zgn. anti-stoppers niets aan, want zij veroordelen iets waar zij geen verstand van hebben. Hun mening is gebaseerd op de verkeerde toepassing van het s.s.s. door vele spelers, elftalcom missieleden en helaas ook trainers. Het s.s.s. is niet alleen een kwestie van de spil bij de midvoor, de backs bij de vleugelspelers en de kanthalves bij de binnen- spelers! Voor een juiste toepassing komt ontzettend veel meer kijken en een eerste vereiste is, dat alle spe lers het systeem van a tot z kennen en begrijpen in alle onderdelen. Het s.s.s., zoals het in werkelijkheid ge speeld moet worden, staat in Nederland - ook bij de eerste klassers - nog in de kinderschoenen en de tijd zal het leren, dat de clubs, welke zich het s.s.s. in de juiste toepassing zo spoedig mogelijk eigen willen ma ken, een grote voorsprong op de anderen zullen beha len. Voor vandaag genoeg daarover. Training. Ten slotte nog iets over de training. Over de opkomst mogen we niet klagen, deze wordt zelfs steeds beter (November: totaal 263, aantal avonden 18, gemiddelde per avond 14,61; December: totaal 314, aantal avonden 18, gemiddeld per avond 17,44; Januari: totaal 180, aantal avonden 10 (vanwege de vorst), gemiddelde per avond 18). Een verblijdend verschijnsel! Ik hoop dat jullie het nut van de training zullen blijven inzien en dat ook in de toekomst diegenen zullen komen, die tot nu toe hun training verwaarloosd heb ben. Eén ding echter, jongens, overdrijf nooit en ver geet nimmer, dat je werkkring of studie hoofdzaak en sport bijzaak is. Is de sport echter aan de beurt, dan ook met vol enthousiasme. Ik hoop dat we elkaar goed begrijpen. A.F.C.-ers, op, voor de laatste afwerking. Er zullen in deze competitie nog harde noten moeten worden ge kraakt door alle elftallen. Daarvoor is nodig: EENDRACHT, VRIENDSCHAP en OPOFFERINGEN. Veel succes, C. P. J. STEEMAN (vervofg uit het land van de zon en de palmen) jonge spelers zo snel naar voren gekomen zijn, een goede tijd tegemoet gaat!" Tot zover onze jongens. Vanzelfsprekend eindigden alle brieven met „de hartelijke groeten aan de gehele A.F.C.-familie", of soortgelijke groet. Intussen is de Heer G. H. H. Kappelhoff naar Bata via verhuisd. Zijn adres is: Pegangsaan Oost 40, Dja karta. Hij wordt bij deze plechtig in de Indonesische afdeling der A.F.C., die zich de „Heren Zeventien" noemt, geïnstalleerd. B. S. LE MARCHé P.S. Maar laat daar nu, op het allerlaatste moment, een op 25 Januari gedateerd briefje uit Djakarta van Paul Hamer binnenlopen. Zijn léatste; luistert U maar: „Daar in de laatste brief gezegd werd, dat het zo jammer was, dat een repatriërende militair en tevens A.F.C.-er, zelden (lees: niet steeds. - Le M.) zijn da tum van thuiskomst opgeeft, wil ik met deze abnor male gewoonte breken en meedelen dat ik mijn aan komstdatum niet precies weet... Maar mijn afvaart geschiedt 26 Januari per „Empire Brent". Datum van aankomst zal vermoedelijk in de krant bekend gomaak1 worden. (Grappige coïncidentie: Brief Maandagoch tend 30-1 ontvangen, tegelijkertijd met de Telegraaf, die onder „Troepenschepen" vermeldt, dat Empire Brent 23-2-50 in Amsterdam verwacht wordt. - Le M.) Deze brief met zgn egoïstische bedoelingen beëin digend, verblijf ik met vriendelijke groeten en een spoe dig weerziens met A.F.C...." Fijn Paul, al zullen we, ook zeer egoïstisch, je gees tige epistels node missen. Behouden vaart en blijde thuiskomst in Amsterdam-Zuid, waar in perceel 8 II in de Kinderdijkstraat, de kamers van het ouderlijk huis bereids worden uitgebroken! Ook Marinier K. H. Brand, pas kort geleden vertrok ken, meldt per zelfde post, dat hij al weer genoeg heeft van de Tropen en het plezierreisje van enkele maanden beëindigt door een dezer dagen op de boot te stappen. Tengerieve van de honderden A.F.C.-ers, die de „Heren 17" regelmatig schrijven, haastten wij ons U hier van kond te doen, opdat U beider adressen van Uw lijstje schrappe. (Nou niet hatelijk worden, hoor! - Red.) Adres: VAN STOLKLAAN 3, 's-GRAVENHAGE BANKREKENING: NED. HANDEL MIJ N.V. AGENTSCHAP GRAVENHAGE TEL. 553356 GIRO 68585 Ook als Advertentie-medium voornaam I Militairen f 1.50 Abonnementsprijs Burgers I 3.- per kwartaal 14

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 14