ITERSON Van de elftalcommissie Ati lede.n u-cui A.tf.G. Begunstiging van onze aöveRteeRöeRS, houöt öe schakel in stanö Het eerste. Een onregelmatig seizoen, eerst veel regen, daarna vorst en dus moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, een vlot programma af te werken, met al de nadelen daaraan verbonden voor het a.s, zomerseizoen. En toch... we gaan moedig verder, nu ons 55-jarig feest achter de rug is, want daar is aanleiding toe. Een 4-tal in de laatste tijd gespeelde wedstrijden zeggen dit duidelijk n.l. V.V.A.-A.F.C. (vriendsch.) 1-3 Zaandijk-A.F.C. (competitie) 5-0 A.F.C.-D.W.V. (competitie) 3-1 A.F.C.-Be Quick (Gron.) 2-1 (vriendschappelijk) Het elftal, dat Oudejaarsdag tegen V.V.A. in het veld kwam, was samengesteld na veel discussie en fei telijk zagen wij als E.C. extra verlangend naar de gang van zaken (niet naar het resultaat) uit. Het was een elftal met practisch vijf man rondom de 30 en zes man rondom de 20 en daarom belangrijk. De thuisblijvers nebben ongelijk gekregen en A.F.C. kan het gevoel met zich meedragen, dat er een jeugd in opkomst is. Het moet deze jeugdige spelers ongetwijfeld zeer veel genoegen hebben gedaan, en in het bijzonder de debu tanten en jongeren in het eerste (P. en K. Meijer, Henk v. d. Berg, Wim Feldman en Leo Bobeldijk plus Joop Zimmerman en Aad Veltema) om naast en tussen de ouderen (Johnny Claus, G. ter Horst, Gerrit Stallmann, Chris Geluk) de kleuren van hun club tegen een sterk V.V.A. zo keurig te hebben hooggehouden. Het is een wedstrijd geweest, die de banden tussen V.V.A. en A.F.C. versterkt heeft, waarvan wij het a.s. seizoen reeds vroeg de resultaten zullen zien. Een beker, door de buurtvereniging geschonken, was onze dankbaar- stemmende beloning. Een paar weken later, wat een ontgoocheling, een zware 5-0 nederlaag tegen Zaandijk uit; deze keer geen lange discussie maar een vlot besluit: n.l. dit kan slechts een uitgooier zijn en mag het elftal als zodanig niet 100 pCt aangerekend worden. Geef dit elftal de kans zich te rehabiliteren en hoe... thuis tegen D.W.V. (dat allesbehalve de indruk van een kampioenscandidaat maakte) werd met een zeer sterke wil en met overtuigend doorzettingsvermogen gewonnen met 3-1, een resultaat ons elftal en trainer waardig en waarop wij trots zijn. Denkt er echter om... de roem van een voetballer is die van één week; thans het bewijs in volgende competitiewedstrijden, dat er niet alleen een wil en doorzettingsvermogen in één wedstrijd is maar in elke competitiewedstrijd. Een Zondag, die verloren dreigde te gaan voor voet bal, werd uitstekend benut door een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Groningse Be Quick, dat met een aantal jongeren verscheen, en welke wedstrijd ons een prettige 2-1 overwinning bezorgde. De uurtjes na deze wedstrijd met Be Quick samen, blijven als zeer aan gename in de herinnering achter. De leiding. Conclusies uit het bovenstaande: A.F.C. kan zich po sitief staande houden en zich doorzetten als alle hens aan dek komen. Jongere spelers die willen en kunnen zijn er, een goede trainer is er, in de middengroep in A.F.C. moeten we nieuw bloed zien te vinden voor de leiding in onze club. Ook hier ontwikkelen zich gun stige perspectieven (George Wijnand ontwikkelt een nieuw initiatief en ziet jongeren als Jo Benner, George Zeegers, Hans Galavazi, Nico Kalsbeek, Joop van der Voort, Dick Moesbergen e.a. om zich heen, die gaarne assisteren willen en kunnen). Lukt dit: welnu dan kan men in de oudere- groepen (Jo Wijnand, Dick Bessem, Willy Brusse, e.a.) en daarbovenuit (b.v. Jacq. van Ooy, Gé Bosch, I. Galavazi e.a.) gerust zijn en gelei delijk taken overdragen. Dan komen er successen op de voetbalvelden, dan kunnen feesten als het 55-jarig bestaan (deze keer naar veler gevoelens voor critiek vatbaar) weer glans rijk worden. Dan kunnen wjj ook de goede amateuris tische club blijven, die wij altijd geweest zijn en die wij willen handhaven en hogerop voeren. Al hoort het niet helemaal tot ons voetba-ltechnisch terrein, toch de-e-d het ons genoegen, dat de E.C. deels op de schaats onderweg was (een goed A.F.C. groepje met o.a. Harry Scheepstra, Ben Bonkink, A. Waayer, W. Brusse e.a.) en schrijver dezes, die op de Dorpen- tocht in N. Holland een ander A.F.C. groe-pje (Wim Feldman, Robby Meyer, Henk v. d. Berg, Louki Woud stra e.a.) tegenkwam. Als zo een vriendschappelijke geest ontstaat, een wil tot samenwerking, van tijd tot tijd iets op te offeren voor de club en voor elkaar, wel nu, dan is er ook alle aanleiding toe om zo als aan het begin gezegd: moedig voorwaarts te gaan. Het tweede. En ons tweede elftal; het speelde weinig doch be haalde een mooie zege van 3-1 op 't Gooi 2 (met 3 goals van Dick Disselkoen; die Dick toch: de man die de ton gen in beweging houdt, zonder tot positieve oplossin gen te komen). Er blijft kampioenskans bestaan (en één onzer E.C.-leden heeft in een optimistische bui een zekere belofte gedaan!) en wij wachten met spanning de verdere gang van zaken ai. Jammer is dat Ernst Werner naar Londen is ver trokken voor een paar jaar; enige jaren geleden geko men uit Quick Den Haag naar Amsterdam, mogen wfl zeggen dat wij in Ernst een zeer aangenaam club vriend hebben leren kennen, die in insiderskringeii ho gelijk gewaardeerd wordt om zijn uitstekende sport manship-eigenschappen; een man in elk opzicht A.F.C. waardig. YV ij mogen dit artikel niet beëindigen zonder nog te vermelden, dat een andere zeer prettige sportjongen in ons tweede elftal; n.l. Nan Duinker, zijn arts-examen met succes heeft afgelegd. Van harte namens allen ge lukgewenst. Met jouw goede opvattingen, zal dit zeker het begin zijn van een a.s. succesvolle carrière. EX-SPELER gaan wij natuurlijk naar in de Roelof Hartstraat nummer 34, telefoon 2.0.5.8.0, want hij levert ons steeds het beste voor onze sportuitrusting 10

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1950 | | pagina 10