Uit de kapiteinshut Nr Redacteur G. J. N. Wijnand, Louise de Colignystraat 28 Den Haag Plaatsverv. Redacteur W. G. Staats, Churchill-Iaan 25a Administrateur: J. F. Bakker, 2e Jan v d. Heijdenstraat 21, Amsterdam-Z. Gem. Giro B 2096, Postgiro 375600 Ned. Handel Mij, ten gunste van J. F. Bakker TypografieDrukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam-W. 28e Jaargang September 1940 Verschillende oefenwedstrijden hebben onze elftallen gespeeld en bezien wij die van het eerste, dan kunnen wij slechts matige resultaten noemen. Natuurlijk zijn er een aantal verontschuldigingen aan te voeren, waar bij vooral de warmte zeker van nadelige invloed ge weest is. Dit weegt echter voor de tegenpartijen even zwaar en zo gaat het eigenlijk met alle excuses te dien opzichte. De voorbereiding is zeker niert onvoldoende geweest, maar de eenheid en de fighting spirit zijn nog niet vol doende in 't elftal aanwezig. Resultaten kunnen slechts bereikt worden, indien onze spelers van de eerste tot de laatste minuut zich met élan in de wedstrijd voor de overwinning werpen. Over het resultaat van ons elftal bij de A.R.O.L.- beker mogen wij niet ontevreden zijn, maar evenmin voldaan. Er moet nóg meer spirit in het elftal komen en als wij dan nog het geluk hebben een goede aanvals leider te krijgen, dan zullen zeker betere' resultaten bereikt worden. A.F.C.-ers, bedenkt bij de aanvang van het nieuwe seizoen, dat het algemene grote clubbelang van A.F.C. op het spel staat, slechts Uw successen kunnen tot ver hoging van onze naam leiden. Ook van onze elftallen, speciaal het tweede, dat zijn verloren plaats dient terug te winnen, en zeker niet het minst van onze jeugd ver wachten wij in het komende seizoen belangrijke resul taten. Uit onze jeugd zullen wij de nieuwe spelers voor hogere elftallen putten en aan deze voorbereiding zal ongetwijfeld onze Commissie haar volle aandacht wijden. Als wij daaraan enige jaren met tact bouwen, dan moet een club als A.F.C., die over zoveel goede organisatorische krachten beschikt, ook het begrip en de techniek over voetbal zo kunnen overbrengen, dat onze club binnenkort op voetbaltechnisch terrein van zich zal laten horen. Wij hopen van harte, dat onze spelers zich volkomen zullen geven, zij kunnen ervan verzekerd zijn, dat èn bestuur èn elftalcommissie niets onbeproefd zullen la ten om de spelers van goede wil in alle opzichten te steunen. Natuurlijk zijn er moeilijkheden en onvolmaaktheden, maar die zijn er om overwonnen te worden. Ook onze club kent zijn up en downs, het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dat kan ook niet anders en daarom is er altijd veel werk voor bestuur en commissies; deze moeten altijd diligent zijn, want anders loopt de boel in het honderd. Wij hebben zeker niet te klagen, maar gemakkelijk is het niet altijd. Pas zijn de' trainings-aangelegenheden „dank zij de volkomen bereidheid om voor A.F.C. alles te doen" op een aangename wijze met een prettige kerel als A. D. Klein voorlopig voor elkaar, of er dui ken alweer nieuwe moeilijkheden op. Naar mijn opvatting prevaleert uitsluitend het alge mene A.F.C.-belang en ieder van ons dient daaraan zijn eigen mening ondergeschikt te maken. Wie werkt maakt fouten en als deze fouten op prettige wijze her steld worden, kan er van ontstemming of deceptie geen sprake zijn. Ieder van ons dient als goed A.F.C.-er zich opofferingen te getroosten, omdat wij slechts met die bereidheid fundamenteel kunnen bouwen. Iedereen heeft plichten en rechten, maar de plichten dienen eerst uit gevoerd te worden, waarna ook de rechten op redelijke grondslag besproken dienen te worden. Wij moeten onze taak ernstig opvatten, met tact moeten wij deze taak vervullen, waarbij wij weten dat wij zullen moeten geven en nemen. Het „eigen ik" kennen wij in ons verenigingsleven niet en daaraan zal nimmer medewerking mogen wor den verleend. Moge ik dan besluiten met te hopen, dat dit begrip ook in onze club hoe langer hoe meer vaardig zal wor den en dat onze spelers in het nieuwe seizoen opgewekt en met frisse moed de kleuren en de naam van A.F.C. nieuwe luister zullen bijzetten. Spelers, ik wens jullie een prettig en voorspoedig voetbalseizoen toe. G. H. HAUBER

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1949 | | pagina 1