Van de Voorzitter Nr. 10 27e Jaargang Ju]j 1Q49 Redacteur: J. H. Wijnand. Roerstraat 522 Plaatsvervangend Redacteur: W. Ci Staats, Churchill-iaan 25a Administrateur: J. F. Bakker. Burg. Engelbertstraat 52, Zandvoort. Gem. Giro B 2096, Postgiro 375600 Ned. Handel Mij, ten gunste van J. F. Bakker Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam-W. Het Parlement is weer bijeen geweest en de was werd keurig opgemaakt. Zo'n Algemene Vergadering moet je beschouwen als een soort stoomketel, die het surplus aan bijeengeperste lucht moet kwijtraken en waarbij men vooral de veiligheidsklep op tijd moet weten af te stellen. In deze betekenis heeft uiteraard de critiek een ge zonde grondslag, maar het is evenzeer een aftekenen van de menselijke neiging om, als het niet zo loopt zo als men zo vurig had gehoopt, eenvoudig door te stomen. Er wordt dan van alles bijgehaald en op een bepaald ogenblik zal een lid, dat uiteraard niet alle details kent, de indruk krijgen dat in feite met de A.F.C.-be- langen maar zo'n beetje is rondgesprongen. Gelukkig krijgt dit bij het verloop van de vergadering wel weer een beter aanzien en zelfs bij de climax van de discussies komt de nuchterheid vanzelf weer naar voren. Er zijn dan heel veel scherpe dingen gezegd, die eigenlijk niet zo bedoeld waren, maar die als een résidu op de zeef achterblijven. Maar het gezeefde moet nader bekeken en onderzocht worden. Blijken zich hierin bestanddelen te bevinden, die nader ontleed behoren te worden, dan zal elke A.F.C.-er dit van harte toejuichen en zeer zeker zal het voortvarend bestuur alle pogin gen in het werk stellen om de kwaaltjes te genezen. Het voorstel van M. van Driel om naast de E.C. een T.C. te benoemen, bracht heel wat tongen in beweging. Naar zijn mening ontbrak de supervisie. Gelukkig sprak de voorzitter van de elftalcommissie het verlossende woord, dat lering uit de onvolmaaktheden van het af gelopen seizoen was getrokken. Door meer contact en goed overleg in de elftalcommissie kan het ontbreken de aangevuld worden. Zijn voorstel, dat de gehele com missie reeds Donderdag d.a.v. naar een vastomlijnd plan het volgende seizoen te werk zal gaan, leidt tot de gerede verwachting, dat wij voorlopig geen grote zorgen behoeven te hebben. Kadervorming Het benoemen van nieuwe functionarissen bewees ons weer eens duidelijk, dat ook hieraan moet worden ge dokterd. In mijn openingswoord wees ik erop, dat de kadervorming voor onze Club van ongekend belang is. Ik kan mij niet voorstellen, dat de jongeren te laks zijn om dit te begrijpen. Het is en blijft echter te betreuren, dat zo weinig jonge mensen naar voren treden met de bereidheid zelf deel aan het mooie verenigingswerk te nemen. Is het een zekere bescheidenheid? Het is moei lijk om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Maar kunnen er nu geen middelen gevonden worden om bij een grote vereniging als de onze een doeltreffend plan te vinden om hierin te voorzien? Zouden wij geen op roep kunnen plaatsen, dat zij, die zich geroepen voelen, zich onder strikte geheimhouding b.v. bij de voorzit ter of secretaris kunnen melden? Met de nodige tact kan hierin zeker iets goeds bereikt worden. Wij beschikken dan over een lijst candidaten, die, na behoorlijk testen, door het bestuur naar voren kunnen worden gebracht. Wij voorkomen dan het botweg noemen van namen van candidaten, die zich noodgedwongen beschikbaar stellen en die zich ook voor 100 pCt zullen geven, maar die niet de gelegenheid hebben zich in de richting voor A.F.C. te ontplooien, die zij zelf hadden willen be palen. Niet alleen bij de voetballende jeugd ligt onze toe komst, maar evenzeer ligt deze bij de ondernemende jeugd, die bereid is en begrip heeft voor de ontwikke ling van A.F.C. In deze richting zullen wij moeten gaan werken en kunnen wij de jeugd hiervoor winnen, dan is onze toe komst verzekerd. G. H. HAUBER

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1949 | | pagina 1