Verloren illusie Nr. 8 Redacteur J. H. VY'jnancI. Roerstraat 522 Plaatsvervangend Redacteur: W. G. Staats, Churchill-laan 25a Administrateur: J. F. Bakker, 2e Jan v.d. Heijdenstraat 21 Gem. Giro B 2096, Postgiro 375600 Ned. Handel Mij, ten gunste van J. F. Bakker Typografie: Drukkerij Joh. Meijer Zoon, Kanaalstraat 132, Telefoon 80710, Amsterdam-W. 27e Jaargang Maart/April 1949 Zes weken geleden had ons dappere tweede elftal een prachtige kans op het kampioenschap drie weken ge leden leek het kampioenschap van het eerste elftal een zekerheidnu wij deze Schakel samenstellen moet het tweede degradatiewedstrijden spelen en het eerste elftal heeft het vergokt. Hoe schoon was deze kans. Na 17 wedstrijden had den wij 27 winstpunten en onze vrienden aan de over kant van het IJ hadden 26 punten uit 18 wedstrijden. Met 3 punten voorsprong stormden wij dus naar de eindstreep. Nog 3 wedstrijden waren er te spelen tegen de uitgeschakelde middenmootclubs Velox, H.V.C. en Volendam. Het is ons niet gelukt uit deze drie wed strijden de twee simpele winstpuntjes te behalen, die ons definitief op de eerste plaats zouden hebben ge bracht. Weer hebben de mysterieuze krachten in de sport zich gemanifesteerd en zoals wij twee seizoenen achtereen door diezelfde mysterieuze krachten kans zagen een achterstand van 7 punten in te lopen, zagen wij nu geen kans die stomme twee punten bij elkaar te trappen. Psychologisch bezien hadden wij de uitwedstrijd te gen de Spartaan misschien het laatst moeten hebben. Ik had sterk de indruk, dat ons elftal als het ware naar die uitwedstrijd tegen de Spartaan toegroeide en inderdaad is de climax toch wel geweest die onverge telijke 64 overwinning aan de andere zijde van de stad. En toen kwam die tragische wedstrijd tegen Velox, een Velox, belust op sportieve revanche en waarin zich het incident voordeed, dat er vijf minuten te lang werd gespeeld en juist in die vijf minuten het doelpunt werd gescoord, dat door de onbegrijpelijke beslissing van de Protestcommissie ons nu de kans op een overwinning tegen D.W.V. in een beslissingswedstrijd en daarmede de kans op het kampioenschap heeft ontnomen. In de pauze in Utrecht „brak" er iets in het elftal. Hoe ern stig die breuk zou zijn, bleek in de daaropvolgende thuiswedstrijd tegen H.V.C. Die wedstrijd werd ver diend verloren met 32, maar hoe spijtig werd deze nederlaag, omdat zij voortsproot in eerste instantie door onenigheid in onze hoofdploeg. Het is te betreu ren, dat die jongens, die ons in de loop van het seizoen zoveel sportgenot hadden doen smaken en die toch waarlijk een uitstekende techniek aan de dag legden, toen hun zelfbeheersing kwijtraakten. En zij hadden of boosheid bij deze of gene gemotiveerd of onge motiveerd is, laat ik buiten beschouwing in ieder geval zoveel clubliefde en zelfbeheersing moeten op brengen, dat zij beseften, wat de ouderen dit jaar heb ben gedaan. Bestuur, elftalcommissie en trainer hebben alles gedaan wat in hun vermogen lag om A.P.C. naar het kampioenschap te brengen. Een zware verant woordelijkheid rust op hen, die eigen geprikkeldheid, eigen kruidje-roer-me-niert-gevoel gesteld hebben boven het zoveel grotere belang van ons aller A.F.C. Wan neer zij thans bij een of andere gelegenheid de woor den van ons onvolprezen clublied zingen, als dan klinkt: „Als plichtsgetrouwe mannen", dan moet het schaam rood op hun kaken komen. Nog had vrouwe Fortuna een verrassing voor ons in petto. Onze laatste wedstrijd ging in Volendam en een uiterst nerveus D.W.V. reisde naar Amersfoort. Hoe heeft het hart geklopt van hen, die de telefoon dienst AmersfoortVolendam verzorgden. Ik zie nog het moment voor me, waarop Siem de Waal naar mij toe kwam rennen met de mededeling, dat D.W.V. ach ter stond. Maar ook deze gulle gave van vrouwe For tuna werd veronachtzaamd, en een heus niet zo bijster spelend Volendam zag kans om ons een 20 neder laag te doen behalen. Precies een jaar geleden waren wij dolgelukkig, dat wij tweede klasser bleven. Nu zitten wij diep in de put, omdat wij tweede klasse blijven. Dat is nu eenmaal het wonderlijke leven. Maar bekijken wij de eindstand objectief, dan mogen wij niet onbillijk zijn. Inderdaad behoren wij tot de

AFC (Amsterdamsche Football Club)

Schakels (clubbladen) | 1949 | | pagina 1